W 1992 roku Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad własną, autorską metodologią zarządzania projektami. Nadano jej nazwę Project Cycle Management (PCM)  -  w polskim tłumaczeniu  - Zarządzanie Cyklem Projektu (ZCP). PCM jest oficjalną metodyką zarządzania projektami i programami realizowanymi z zaangażowaniem środków europejskich.  Dyrektoriaty Generalne I oraz VIII (obecnie EuropeAid) Komisji Europejskiej stosują ją w ramach wszystkich programów pomocy zewnętrznej. Przyjmuje ona założenie, że projekt jest działaniem cyklicznym, który ma pięć faz: programowanie, identyfikacja, formułowanie, wdrażanie oraz ewaluacja i audyt. Program tego szkolenia,  zawiera między innymi: Podstawy wiedzy o zarządzaniu projektami wg standardu PMC, praktyczne wskazania dotyczące metod, technik i procedur oraz przedstawienie na przykładach aktualnie stosowanych rozwiązań
w tym zakresie.  Wszystkie ćwiczenia i studia przypadków będą oparte na zakresie działań POKL.  Najistotniejszym przesłaniem i celem szkolenia jest przedstawienie wraz
z zasobami wiedzy, skutecznych sposobów jej wdrażania w konkretnych projektach. Chodzi po prostu o to, by zniwelować różnicę między tym, co chcemy osiągnąć a tym, co potrafimy osiągnąć.

Motto:

„ Istnieje zaledwie luźny i niedoskonały związek między tym, co wiemy, a umiejętnością wykorzystania tej wiedzy w działaniach”

( Jeffrey Pfeffer )

Odrobina dystansu: Połączenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia stanowi nieodzowny warunek powodzenia w skutecznym zarządzaniu projektami, ale nie jest tego gwarancją. Dotyczy to także narzędzi, nawet tych najbardziej trendy oraz wyspecjalizowanych metodyk. Pamiętamy o tym i uwzględniamy te zagrożenia, prowadząc to szkolenie!

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie opanowania metodyki standardu PCM, identyfikacji innowacyjnych cech projektów i oceny ich korelacji z wymogami POKL. Opanowanie podstawowych zasad przygotowania konkursów na projekty innowacyjne i ponadnarodowe
z uwzględnieniem trybu i metodyki ich rankingowania oraz monitorowania i końcowego rozliczenia. Uzupełniającym ważnym celem tego szkolenia będzie również przekazanie wiedzy dotyczącej zagrożeń na etapie projektowania, realizacji i rozliczenia projektów unijnych oraz umiejętności skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom. W praktyce będzie to polegać na prezentacji wykorzystania PCM, jako zsynchronizowanego systemu zarządzania ryzykiem projektów oświatowych uwzględniającego:

 • Model organizacyjny zapewniający hierarchicznie uporządkowany i drożny przepływ informacji od projektanta do realizatora i grupy nadzorującej w relacjach zwrotnych.
 • Metodyki przygotowania zaplecza kadrowego do wdrożenia, oceny, monitoringu
  i rozliczania końcowego..
 • Przekazanie podstawowych wskazówek dotyczących przygotowania do obsługi finansowej, doradztwa i audytu pakietu procedur, produktów oraz nadzoru zapewniającego sprawny przebieg wdrożenia i ewaluacji projektu.

Zostanie to przedstawione w ścisłym związku ze specyfiką projektów oświatowych z Priorytetu III POKL, przy uwzględnieniu w sposób kompleksowy cech charakterystycznych funduszy pomocowych UE. Dotyczy to w szczególności ich charakteru prawnego, organizacyjnego i finansowego.

Poznanie poprzez analizę przypadków – rozwiązań proceduralnych i merytorycznych w zakresie przygotowania konkursów.

Przećwiczenie wszystkich wymienionych zagadnień na studiach przypadków.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. Wprowadzenie do Metodyki Zarządzania Cyklem Projektu
•    Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem PCM
•    Aktualne trendy w zarządzaniu projektami w relacji do PCM

2. Zarządzanie cyklem projektu
•    Cykl projektu
•    Narzędzia planowania i zarządzania ZCP
•    Podejście oparte na ramie logicznej (LFA) – narzędzie planowania i analizy
•    Faza analizy
•    Faza planowania
•    Matryca Logiczna
•    Poziom celów – drzewo problemów, drzewo celów
•    Założenia i czynniki zapewniające trwałość
•    Obiektywnie Weryfikowalne Wskaźniki
•    Źródła weryfikacji
•    Środki i koszty
•    Użycie matrycy logicznej do utworzenia harmonogramu działań i wykorzystania zasobów
•    Lista kontrolna do przygotowania harmonogramu działań
•    Tworzenie harmonogramu działań, – jakie możliwości stwarza Generator Wniosków
•    Lista kontrolna do określenia środków i planowania kosztów
•    Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
 cele projektu
 typy projektów
 czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
 warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem

3.  Praktyczne Inicjowanie projektu - Obszary w zarządzaniu projektem
•    Konspekt Projektu - Matryca priorytetów -ćwiczenie
•    Budowa zespołu projektowego - Uczestnicy projektu, struktura zespołu,
•    Wskaźniki produktu (ćwiczenia w grupach)
•    Wskaźniki rezultatu (ćwiczenia w grupach)
•    Wskaźniki oddziaływania (ćwiczenia w grupach)

4.  Przykłady w zakresie planowania projektu - Cykl życia projektu
•    Struktura podziału zadań – studia przypadku
•    Planowanie zasobów
•    Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
•    Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
•    Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
•    Zadania projektu, zależności miedzy nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie· Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności· Budowa harmonogramu projektu - „wprzód”, „wstecz”· Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu· Określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów· Łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
•    Harmonogram a budżet - podstawowe reguły współzależności

5.Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w standardzie PCM
•    Definicje innowacji.
•    Podstawowe źródła prawa dotyczące innowacji i ich implementacja w PO Kapitał Ludzki.
•    Rodzaje innowacji i ich konstrukcja formalna w standardach prawa unijnego i krajowego oraz w praktyce projektowej – studia przypadków
•    Dokumenty programowe dotyczące polityki i zadań w zakresie innowacji – relacje do Priorytetu III – studia przypadków.
•    Analiza Priorytetu III: w zakresie innowacyjnych i partnerskich wymogów projektowych- przykłady rozwiązań – studia przypadków

6.       Realizacja i kontrola projektu
•    Cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. „drzewo celów”, macierz wzajemnej relacji celów projektu
•    strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT
•    Koszty, przychody, przepływy gotówkowe
•    Przekroje i szacowanie kosztów projektów
•    Budżetowanie jako narzędzie zarządzania projektem
•    standard EVMS (Earned Value Management System)
•    Metoda Earned Value i jej zastosowania
•    Orientacja na korzyści projektu
•    Szacowanie wartości projektu
•    Analiza i wprowadzanie zmian

7. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie
•    Identyfikacja czynników ryzyka
      rodzaje ryzyka w projekcie
•    Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka
•    analiza ryzyka
•    plany przeciwdziałania - ryzyko systemowych i konkursowych projektów Priorytetu III– metodyki   
•    zarządzania ryzykiem.

8.  Porażki projektów – najczęściej występujące błędy
•    Planowanie komunikacji, Dystrybucja informacji, Sprawozdawczość
•    Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą

9.   Zamknięcie projektu

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Przewidziane są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów z zakresu Priorytetu III POKL, będących w fazie przygotowania lub wdrożenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy sylwetki zawodowej, podatności na działania manipulacyjne, test NPL oraz moderowana dyskusja.