1. Zamawiający i Wykonawcy dowiedzą się, jakie są podstawowe zasady i tryby udzielenia zamówienia publicznego,
 2. Zamawiający i Wykonawcy dowiedzą się, jak wygląda proces przygotowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
 3. Zamawiający i Wykonawcy dowiedzą się, jak wyglądają poszczególne etapy realizacji postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
 4. Wykonawcy poznają podstawowe zasady i sposób sporządzania i składania ofert,
 5. Zamawiający i Wykonawcy zostaną zaopatrzeni w podstawową wiedzę na temat umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 6. Zamawiający i Wykonawcy poznają ogólne zasady  wnoszenia  środków ochrony prawnej,
 7. Zamawiający i Wykonawcy poznają zmiany nowelizacyjne  w odniesieniu do dotychczasowych rozwiązań w Prawie zamówień publicznych.

Wszyscy otrzymają ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych

 1. Zasady udzielania zamówień publicznych – cel ich ustanowienia
  • zasada równego traktowania
  • zasada konkurencyjności
  • zasada jawności
  • zasada pisemności
 2. Tryby udzielenia zamówień publicznych – ogólny przegląd poszczególnych trybów:
  • Procedury otwarte,
  • Tryby zamknięte,
  • Przegląd ww. procedur ze szczególnym uwzględnieniem różnic w odniesieniu do przetargu nieograniczonego.

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Znaczenie opisu przedmiotu zamówienia.
  • Możliwość wprowadzenia nowych wymagań od Wykonawcy w opisie przedmiotu zamówienia  - zmiany w przepisach.
  • Zasady opisu przedmiotu zamówienia.
  • Opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych.
 2. Wartość szacunkowa zamówienia:
  • Metody szacowania wartości zamówienia.
  • Czas ustalenia wartości zamówienia.
  • Wartość zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.
  • Zasady szacowania wartości zamówienia.
 3. Progi kwotowe i dobór procedury.
 4. Interpretacja przesłanek wyboru trybów/przykłady.
 5. Usługi niepriorytetowe - zmiany w przepisach.
 6. Opracowanie dokumentacji przetargowej:
  • Projekt ogłoszenia.
  • Projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • Wadium - zmiany w przepisach.
 7. Oferta:
  • Opis sposobu przygotowania ofert.
  • Przedłużanie terminu do składania ofert.
  • Wyznaczenie terminu związania ofertą.
  • Wyjaśnienia treści ofert.
  • Oferty częściowe, oferty wariantowe.

Realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Ocena wykonawców ubiegających się o zamówienie
  • Podmiotowe warunki uczestnictwa w postępowaniu.
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
  • Potencjał podmiotów trzecich - zmiany w przepisach..
  • Procedura weryfikacji warunków wymaganych od wykonawców.
  • Wykluczenie z postępowania - zmiany w przepisach.
 2. Ocena ofert:
  • Kryteria oceny ofert - zmiany w przepisach.
  • Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia uruchomienie procedury w trybie art. 90 ustawy Pzp - zmiany w przepisach..
  • Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.
  • Poprawa oczywistych omyłek pisarskich.
  • Poprawa innych omyłek.
 3. Odrzucenie oferty:
  • Przesłanki odrzucenia.
  • Czynności podejmowane przez zamawiającego w związku z odrzuceniem oferty.
 4. Wybór oferty najkorzystniejszej:
  • Oferty o takiej samej cenie.
  • Obowiązki zamawiającego po wyborze oferty najkorzystniejszej.
 5. Unieważnienie postępowania:
  • Lista podstaw unieważnienia.
  • Unieważnienie postępowania w sytuacji, gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.
  • Podstawa unieważnienia postępowania z braku wystarczającego pokrycia finansowego.
  • bowiązki informacyjne zamawiającego po unieważnieniu postępowania.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

 1. Konstrukcja umowy:
  • Termin zawarcia umowy.
  • Forma umowy.
  • Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej.
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
  • Termin realizacji umowy.
  • Odwołanie się do przepisów Kodeksu Cywilnego,
  • Obowiązek uwzględnienia w niektórych umowach określonych zapisów dotyczących m.in. zasad zmian wysokości wynagrodzenia - zmiany w przepisach.
 2. Określenie formalności poprzedzających zawarcie umowy.
 3. Granice dokonywania zmian w umowie.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 5. Skutki prawne nie wykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

Realizacja zamówień poniżej 30 tys. euro

 1. Wydatki poniżej 30 tys. euro
  • Zasady szacowania wartości zamówienia.
  • Zasady prowadzenia postępowania i dokonywanie wyboru wykonawców w zamówieniach do 30 000 euro.
  • Dokumentowanie postępowania poniżej 30 tys. euro.
  • Zamówienia nieplanowane.
  • Sprawozdawczość z udzielonych zamówień poniżej 30 tys. euro – po nowelizacji art. 98 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Procedura odwoławcza:

 1. Podstawy odwołania:
  • Terminy wnoszenia odwołania.
  • Wymogi formalne wnoszenia odwołania.
  • Rozpoznanie odwołania.
  • Rozstrzygnięcia izby w razie uwzględnienia odwołania.
  • Ciężar dowodu – rozstrzyganie w sprawie rażąco niskiej ceny - zmiany w przepisach.
  • Kara finansowa.
 2. Skarga do sądu

 

UWAGA!

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy wyczerpujące temat, ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe!

 • prezentacja
 • wykład
 • analiza przypadku