Przedstawienie problemów związanych  z udzielaniem zamówienia w trybie        z wolnej ręki,  w związku z błędami popełnianymi przez Zamawiającego z punktu widzenia audytora, weryfikującego prawidłowość postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego, byłego arbitra orzekającego w sprawach odwołań ale przede wszystkim specjalistę realizującego duże postępowania współfinansowane ze środków UE – zainteresuje zarówno Zamawiających jaki i Wykonawców.

Uwaga !

Urząd Zamówień Publicznych opublikował  komunikat m.in. w  sprawie możliwych  dla użytkowników ustawy konsekwencji zaistniałego opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE  do porządku krajowego.  Skutkiem  bowiem takiego  stanu rzeczy jest to, iż uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw - w odniesieniu do  postępowań o tzw. progu unijnym - wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. – niektóre przepisy nowej dyrektywy klasycznej i sektorowej stosuje się bezpośrednio.

W związku z tym, informujemy, iż programy naszych szkoleń będą na bieżąco aktualizowane. Ponadto,  co najistotniejsze ich realizacja będzie zawsze uwzględniać aktualny stan prawny lub odpowiednio zapowiedź zmian - tak żeby odpowiednio przygotować uczestników do zmian w Prawie zamówień publicznych a także pomóc im w realizacji zamówień teraz w kontekście tej skomplikowanej sytuacji prawnej, gdzie część przepisów nowych dyrektyw obowiązuje bezpośrednio.

 • Zamawiający dowiedzą się jak prawidłowo realizować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki,  
 • Zamawiający i Wykonawcy dowiedzą się jak prawidłowo interpretować wszystkie przesłanki wyboru  trybu z wolnej ręki,  
 • Wykonawcy dowiedzą się jak uczestniczyć w postępowaniu w trybie z wolnej ręki, w tym negocjować, zakwestionować wybór tego trybu w stosunku do innego Wykonawcy,
 • Wykonawcy dowiedzą kiedy można egzekwować dodatkowe wynagrodzenie za zrealizowanie nieplanowanego  zakresu robot, usług, czy dostaw,
 • Zamawiający doskonalą umiejętności potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, co przyczyni się do zminimalizowania błędów w tym zakresie, zmniejszy ryzyko korekt i kar  nakładanych przez instytucje  kontrolne,
 • Wszyscy otrzymają ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

I.  Definicje:

 • pojęcie i istota trybu z wolnej ręki,
 • definicja zamówień uzupełniających i  dodatkowych,
 • zamówienia uzupełniające a zamówienia dodatkowe (różnice  i podobieństwa),
 • przesłanki zastosowania.

II. Podstawowe zasady  udzielania zamówień uzupełniających  i dodatkowych

1) Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania:

 • Opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, przykłady.
 • Obowiązki  informacyjne, projekty pism.

2)      Wszczęcie   postępowania:

 • skierowanie zaproszenia, projekt zaproszenia, projekt zapisów do umowy,
 • negocjacje, protokół z negocjacji,
 • wykonawca i warunki udziału, przykłady,
 • dokumentowanie postępowania – protokół postępowania – szczegółowe omówienie projektu protokołu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające i dodatkowe.

3)      Zakończenie procedury:

 • podpisanie umowy,
 • lub  unieważnienie   postępowania

4)      Czynności  Zamawiającego po  przeprowadzeniu  postępowania:

 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, uzasadnienie wyboru trybu – przykłady,
 • przechowywanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego.

II. Analiza pozostałych  przesłanek wymienionych w art. 67 ustawy Pzp., pozwalających na zastosowanie trybu z wolnej ręki, Rozwiązywanie problemów, analiza wyników kontroli, przykłady.

III. Zamówienia  na usługi o charakterze niepriorytetowym w trybie  z wolnej ręki  – prawidłowe zastosowanie art. 5 ustawy Pzp. Rozwiązywanie problemów, przykłady.

IV. Roboty budowlane a zamówienia dodatkowe i uzupełniające. Rozwiązywanie problemów, przykłady

V. Wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe a zamówienia dodatkowe. Rozwiązywanie problemów, przykłady

VI. Termin i sposób wnoszenia odwołania na niewłaściwe zastosowanie przesłanki wyboru trybu z wolnej ręki. Rozwiązywanie problemów, przykłady

VII.  Kary i korekty za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych. Taryfikator kar, interpretacja, składanie wyjaśnień i zastrzeżeń  organom kontrolnym Rozwiązywanie problemów, przykłady

 

UWAGA! 

Uczestnikom  szkolenia gwarantujemy  wyczerpujące temat,  ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe!

 

 • prezentacja
 • wykład
 • analiza przypadku