Podstawowym ogniwem łączącym działanie współczesnych organizacji są zespoły pracownicze. Efektywnie działające zespoły są gwarantem realizacji założonych celów. Dobra komunikacja i współpraca w teamie jest więc jedną z najważniejszych kompetencji miękkich, gdyż przekłada się na efektywność pracy, ale także na ich dobrostan pracowników, przeciwdziałając stresowi i wypaleniu zawodowemu.

Adresaci:

Pracownicy firm, organizacji i instytucji państwowych

Czas trwania:

2 dni (do 16 godzin dydaktycznych)

Korzyści ze szkolenia:

  • Uświadomienie korzyści płynących z pracy zespołowej, przy wykorzystaniu efektywnej komunikacji;
  • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikacyjnego;
  • Doskonalenie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej;
  • Doskonalenie umiejętności stosowania komunikatów asertywnych w sytuacjach konfliktowych;
  • Rozwijanie umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się  w zespole;
  • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktowej;
  • Uświadomienie i wzbudzenie poczucia wspólnoty interesów;
  • Poprawa efektywności w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej;
  • Zwiększenie otwartości na zmiany i pokazanie możliwości modyfikacji własnych zachowań;

 

I dzień

MODUŁ I. PODSTAWY KOMUNIKACJI
• Czym jest komunikacja? Rodzaje komunikacji.
• Komunikacja wg koncepcji von Thuna
• Gordonowskie blokady komunikacyjne
• Autoanaliza własnego stylu komunikacji

MODUŁ II. PRACA ZESPOŁOWA
• Czym różni się grupa od zespołu?
• Blaski i cienie pracy zespołowej. Kiedy (w jakich warunkach, podczas jakich zadań) zespół jest bardziej skuteczny  niż pojedynczy pracownik
• Efektywny zespół: czynniki ryzyka o czynniki chroniące oddziałujące na współpracujących ze sobą nad realizacją wspólnych działań ludzi
• Parametry dobrze funkcjonującego zespołu – o co i jaki sposób zadbać podczas wspólnej pracy
• Proces grupowy i  jego wpływ na efektywność pracy zespołowej
• Role grupowe – autodiagnoza własnego stylu pracy zespołowej


MODUŁ III.  RÓŻNORODNOŚĆ JAKO POTENCJAŁ, CZYLI DISC W PRAKTYCE
• Szanse i zagrożenia wynikające z różnicy  płci, wieku (55+), zmian pokoleniowych (XYZ) miedzy członkami zespołu
• Czym są style komunikacji między ludźmi według DISC
• Charakterystyka poszczególnych stylów komunikacyjnych. Mocne strony oraz ograniczenia poszczególnych stylów
• Jak porozumiewać się z osobami o różnych stylach  - słowa „klucze” i słowa „blokady”
• Budowanie atmosfery sprzyjającej współpracy zespołowej w oparciu o znajomość DISC


II dzień

MODUŁ IV. KONFLIKT W ZESPOLE
• Prawdy i mity na temat konfliktów w grupie
• Źródła konfliktów między ludźmi. Koło konfliktu Moora
• Fazy konfliktu – dynamika i etapy reagowania na sytuację konfliktową
• Autodiagnoza własnego stylu reagowania na sytuacje trudne
• Strategie rozwiązania konfliktu w zależności od jego źródła i rodzaju
• Zastosowanie Analizy Transakcyjnej dla radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
• Konflikt jako pozytywny czynnik wspierający zmiany

MODUŁ V. ASERTYWNOŚĆ W PARKTYCE PRACY ZESPOŁOWEJ
• Czym jest asertywność i w jakich sytuacjach będzie użyteczna i skuteczna
• Prawa asertywne
• Metody i techniki stawiania granic w kontaktach międzyludzkich
• W jaki sposób, w szacunku do siebie i drugiej osoby udzielić jej informacji zwrotnej
i wyrazić własne opinie (FUKO, 4 x Z)
• Jak skutecznie odmawiać z zachowaniem dobrych relacji z współpracownikami
• Jak radzić sobie z krytycznymi komunikatami osłabiającymi skuteczność osobistą
• Radzenie sobie z krytyką
• Czterostopniowe reagowanie na zachowania agresywne współpracowników

MODUŁ VI.  WSPÓŁDZIAŁANIE W SYTUACJACH TRUDNYCH (POD PRESJĄ CZASU I  W NATŁOKU ZADAŃ)
• Analiza typów zadań, które wpływają na pogorszenie pracy zespołowej
• Główne zasady planowania i nadawania zadaniom priorytetów
• Podział zadań ze względu na kompetencje
• Skuteczność zespołu w sytuacjach kryzysowych
• Działania zespołowe a konieczność pracy pod presją czasu – narzędzia samouspokajania, reinterpretacji zdarzeń i planowania pracy w zmiennym środowisku