Szkolenie ma na celu praktyczne omówienie zmian w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, w tym wskazując jakie konsekwencje wynikają z wprowadzonych zmian i jak skutecznie poprowadzić windykację aby odzyskać należności bez potrzeby uruchamiania postępowania sądowego.

Wszystkie zagadnienia omawiane będą na przykładach z praktyki. Skoncentrujemy się na tematach budzących wątpliwości dlatego, że pokazane zostały praktyczne sposoby ich rozwiązania, bazujące na przepisach prawa i bardzo bogatej wiedzy praktycznej wykładowcy.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►


1. Windykacja należności

 • Ocena poziomu ekonomicznej opłacalności w procesie ściągania wierzytelności - audyt wierzytelności
 • Ocena charakteru prawnego wierzytelności

Rodzaje dochodzonych wierzytelności i charakterystyka prawna ich dochodzenia:

 • wierzytelności pieniężne
 • wierzytelność, której świadczenie ma charakter niepieniężny

Ocena możliwości sądowego dochodzenia wierzytelności

 • Weryfikacja terminu przedawnienia wierzytelności
 • Wpływ zawieranych kontraktów handlowych (popełnianych w nich błędów)  na obniżenie (pozbawienie) skuteczności prowadzonej windykacji. Jakie są najważniejsze kwestie przy zawieraniu umów.
 • Sposoby pozyskiwania wiedzy o dłużniku (kontrahencie) przez wierzyciela

Weryfikacja stanu majątku dłużnika:

 • ocena rodzaju i wartości nieruchomości dłużnika
 • weryfikacja dłużnika w ewidencji gruntów i budynków
 • weryfikacja dłużnika w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
 • ocena rodzaju i wartości rzeczy ruchomych będących własnością dłużnikaweryfikacja własności pojazdów mechanicznych należących do dłużnika (baza CEPiK)
 • weryfikacja własności innych rzeczy ruchomych (np. zapytania o ruchomości obciążone zastawem rejestrowym)
 •  ocena charakteru pracy wykonywanej przez dłużnika lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • weryfikacja dłużnika w rejestrach przedsiębiorców: Ewidencja Działalności Gospodarczej lub w KRS

Weryfikacja stanu cywilnego dłużnika i jego stosunków wewnątrzmałżeńskich

 • Znaczenie protokołu stanu faktycznego sporządzonego przez komornika sądowego.
 • Opłata stała i jej wysokość
 • Kiedy komornik może odmówić wykonania takiej czynności?
 • Proces dochodzenia wierzytelności
 • Windykacja polubowna
 • Monitoring należności
 • Negocjacje
 • Podawanie do publicznej informacji wiadomości o wysokości zadłużenia (rejestr dłużników niewypłacalnych, BIG)
 • Ugoda
 • Obrót wierzytelnościami (cesja, faktoring, forfaiting)
 • Kompensata

Charakterystyka postępowań o zapłatę

 •  postępowania w trybie zwykłym
 •  postępowania odrębne
 •  warunki prowadzenia postępowania nakazowego i jego skutki prawne
 •  warunki prowadzenia postępowania upominawczego i jego skutki prawne
 •  warunki prowadzenia postępowania uproszczonego
 •  dochodzenie należności na arenie międzynarodowej (ETE, ENZ, EDR)

Sposoby zabezpieczania wierzytelności:

 • zabezpieczenia osobiste (gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia, weksel, poręczenie wekslowe)
 • zabezpieczenia rzeczowe (przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw, zastaw rejestrowy, blokada środków pieniężnych, kaucja, hipoteka)

Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym w 2015 i 2016.

 • tytuł wykonawczy - czy nowe brzmienie przepisu zmienia istotę tytułu skarga na czynności w przypadku zaniechania czynności
 • zmiana art. 801 k.p.c – nowe obowiązki komornika sądowego. Czynności wierzyciela w sytuacji gdy dłużnik nie złoży wykazu majątku.
 • wyjawienie majątku
 • nowy wymiar grzywny w sytuacji odmowy udzielenia informacji komornikowi oraz w sytuacji niewłaściwego zachowania się osoby, która przeszkadza w podejmowanych czynnościach
 • zmiany w zakresie zbiegu egzekucji
 • rozszerzenie zakresu tytułu wykonawczego zobowiązującego do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia (art. 791 k.p.c)
 • postanowienie komornika o kosztach
 • sądowe określenie kwoty, jaką dłużnik może pobierać w okresie zawieszenia postępowania w celu zaspokajania bieżących potrzeb.
 • egzekucja z nieruchomości – opis i oszacowanie, licytacja, ogłoszenia o licytacji.
 • wykreślenie przez komornika wpisu ostrzeżenia o toczącej się egzekucji
 • strona Krajowej Rady Komorniczej – miejsce publikacji obwieszczeń o licytacji
 • uchylenie art. 797 ze znacz. 1 kpc
 • rozstrzyganie zbiegów egzekucji sądowej i administracyjnej w 2016 r.
 • fakultatywne wysłuchanie dłużnika i wierzyciela przed umorzeniem i zawieszeniem egzekucji,
 • sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej,
 • nowe zasady zajmowania rachunku bankowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study
 • analiza dokumentów