• uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie konstruowania umów gospodarczych,
 • pozyskanie umiejętności poprawnego kształtowania treści umów ze szczególnym uwzględnieniem elementów zabezpieczających wykonanie zobowiązania,
 • nabycie wiedzy w zakresie skutków naruszenia postanowień umowy,
 • zapoznanie się z formami szczególnymi oświadczeń woli oraz skutkami niedochowania tych form,
 • poznanie zasad odstąpienia od umowy,
 • pozyskanie wiedzy zakresu świadczeń ubocznych.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Umowa gospodarcza (handlowa):

  • Pojęcie umowy gospodarczej

  • Typologia umów gospodarczych

   • Umowy nazwane

   • Umowy nienazwane

   • Umowy mieszane

  • Klasyfikacja umów

   • Konsensualne i realne

   • Jednostronnie i dwustronnie obowiązujące

   • Odpłatne i nieodpłatne

   • Wzajemne

   • Zobowiązujące, rozporządzające i upoważniające.

 2. Czynności poprzedzające zawarcie umowy:

  • Ogłoszenia, reklamy, cenniki

  • Listy intencyjne

  • Umowa przedwstępna jako zapowiedź umowy głównej

   • Specyfika umowy przedwstępnej

   • Skutki niewykonania umowy przedwstępnej

 3. Tryby zawarcia umowy:

  • Oferta

  • Rokowania

  • Aukcja i przetarg

  • Umowa przedwstępna

  • Negocjacje

 4. Formy zawierania umów i skutki prawne niezachowania przepisanej formy:

  • Forma ustna

  • Zwykła forma pisemna

  • Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty

  • Forma pisemna z urzędowo poświadczonym podpisem

  • Forma aktu notarialnego

  • Podpis elektroniczny a forma pisemna

  • Umowy adhezyjne

  • Umowy zawierane na odległość

 5. Treść umowy:

  • Zasada swobody kształtowania treści i jej ograniczenia

  • Elementy obligatoryjne

  • Elementy fakultatywne

  • Niedozwolone postanowienia umów

 6. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów.

 • osobiste czynności osób fizycznych

 • właściwe oznaczenie w umowie

 • sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych (znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących sposobu reprezentacji)

 • pełnomocnictwo

 • prokura

 • jak czytać wypisy z KRS, CEIDG i inne dokumenty rejestracyjne firmy.

 • prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (falsus prokurator)

 1. Wady oświadczeń woli:

  • Brak świadomości lub swobody

  • Pozorność

  • Błąd

  • Podstęp

  • Groźba

  • Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

 2. Wpływ wadliwości czynności prawnej na ich skuteczność:

  • Uwagi ogólne

  • Nieważność

  • Wzruszalność

  • Bezskuteczność zawieszona

  • Bezskuteczność względna

 3. Przedawnienie i terminy:

  • Pojęcie przedawnienia

  • Zawieszenie biegu przedawnienia

  • Przerwa biegu przedawnienia

  • Terminy

 4. Przekształcanie umów:

  • Zmiana treści umowy

  • Zmiana podmiotów umowy

   • Zmiana wierzyciela

   • Zmiana dłużnika

 5. Odstąpienie od umowy:

  • Umowne prawo odstąpienia

  • Odstępne

 6. Wygaśnięcie zobowiązania:

  • Zaspokojenie wierzyciela

   • Spełnienie świadczenia

   • Odnowienie

   • Potrącenie

   • Złożenie do depozytu

  • Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela

   • Zwolnienie z długu

   • Rozwiązanie umowy

 7. Zabezpieczenia w umowach:

 • Weksel

 • Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa

 • Poręczenie

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie

 • Hipoteka i zastaw

 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza oraz dochodzenie roszczeń:

  • Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

   • Źródła odpowiedzialności

   • Przesłanki odpowiedzialności

   • Odpowiedzialność za osoby trzecie

   • Zwolnienie od odpowiedzialności

  • Kary umowne

  • Odpowiedzialność deliktowa

   • Istota odpowiedzialności

   • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym

   • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt

  • Dochodzenie roszczeń

   • Przedsądowe dochodzenie roszczeń

   • Sądowe dochodzenie roszczeń

   • postępowanie sądowe – nakazowe, upominawcze, uproszczone

   • specyfika elektronicznego postępowania upominawczego

   • praktyka postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

 2. Analiza treści wybranych umów gospodarczych:

  • Umowy o przedstawicielstwo i pośrednictwo gospodarcze

   • Umowa agencyjna

   • Umowa komisu

  • Umowy w obrocie towarowym

   • Sprzedaż

   • Dostawa

  • Umowy transportowe

   • Umowa przewozu

   • Umowa spedycji

  • Umowa o roboty budowlane/remonty

  • Inne

   • Leasing

   • Franchising

   • Factoring

 1. Samodzielne konstruowanie wybranych umów gospodarczych – zajęcia warsztatowe.

​​​​​​

 • interaktywny wykład,
 • prezentacja w PP,
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe,
 • case study.