Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie konstruowania umów gospodarczych,
 • pozyskanie umiejętności poprawnego kształtowania treści umów ze szczególnym uwzględnieniem elementów zabezpieczających wykonanie zobowiązania,
 • nabycie wiedzy w zakresie skutków naruszenia postanowień umowy,
 • zapoznanie się z formami szczególnymi oświadczeń woli oraz skutkami niedochowania tych form,
 • poznanie zasad odstąpienia od umowy,
 • pozyskanie wiedzy zakresu świadczeń ubocznych.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Moduł I
Umowa gospodarcza (handlowa).

 • Pojęcie umowy gospodarczej.
 • Typologia umów gospodarczych.
  • Umowy nazwane.
  • Umowy nienazwane.
  • Umowy mieszane.
 • Klasyfikacja umów.
  • Konsensualne i realne.
  • Jednostronnie i dwustronnie obowiązujące.
  • Odpłatne i nieodpłatne.
  • Wzajemne.
  • Zobowiązujące, rozporządzające i upoważniające.


Moduł II
Czynności poprzedzające zawarcie umowy.

 • Ogłoszenia, reklamy, cenniki.
 • Listy intencyjne.
 • Umowa przedwstępna jako zapowiedź umowy głównej.
  • Specyfika umowy przedwstępnej.
  • Skutki niewykonania umowy przedwstępnej.


Moduł III
Tryby zawarcia umowy.

 • Oferta.
 • Rokowania.
 • Aukcja i przetarg.
 • Umowa przedwstępna.
 • Negocjacje.


Moduł IV
Formy zawierania umów i skutki prawne niezachowania przepisanej formy.

 • Forma ustna.
 • Zwykła forma pisemna.
 • Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty.
 • Forma pisemna z urzędowo poświadczonym podpisem.
 • Forma aktu notarialnego.
 • Podpis elektroniczny a forma pisemna.
 • Umowy adhezyjne.
 • Umowy zawierane na odległość.


Moduł V
Treść umowy.

 • Zasada swobody kształtowania treści i jej ograniczenia.
 • Elementy obligatoryjne.
 • Elementy fakultatywne.
 • Niedozwolone postanowienia umów.


Moduł VI
Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów.

 • Osobiste czynności osób fizycznych.
 • Właściwe oznaczenie w umowie.
 • Sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych (znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących sposobu reprezentacji).
 • Pełnomocnictwo.
 • Prokura.
 • Jak czytać wypisy z KRS, CEIDG i inne dokumenty rejestracyjne firmy.
 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (falsus prokurator).


Moduł VII
Wady oświadczeń woli.

 • Brak świadomości lub swobody.
 • Pozorność.
 • Błąd.
 • Podstęp.
 • Groźba.
 • Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli.


Moduł VIII
Wpływ wadliwości czynności prawnej na ich skuteczność.

 • Uwagi ogólne.
 • Nieważność.
 • Wzruszalność.
 • Bezskuteczność zawieszona.
 • Bezskuteczność względna.


Moduł IX
Przedawnienie i terminy.

 • Pojęcie przedawnienia.
 • Zawieszenie biegu przedawnienia.
 • Przerwa biegu przedawnienia.
 • Terminy.


Moduł X
Przekształcanie umów.

 • Zmiana treści umowy.
 • Zmiana podmiotów umowy.
  • Zmiana wierzyciela.
  • Zmiana dłużnika.


Moduł XI
Odstąpienie od umowy.

 • Umowne prawo odstąpienia.
 • Odstępne.


Moduł XII
Wygaśnięcie zobowiązania.

 • Zaspokojenie wierzyciela.
  • Spełnienie świadczenia.
  • Odnowienie.
  • Potrącenie.
  • Złożenie do depozytu.
 • Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela.
  • Zwolnienie z długu.
  • Rozwiązanie umowy.


Moduł XIII
Zabezpieczenia w umowach.

 • Weksel.
 • Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa.
 • Poręczenie.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
 • Hipoteka i zastaw.


Moduł XIV
Odpowiedzialność odszkodowawcza oraz dochodzenie roszczeń.

 • Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
  • Źródła odpowiedzialności.
  • Przesłanki odpowiedzialności.
  • Odpowiedzialność za osoby trzecie.
  • Zwolnienie od odpowiedzialności.
 • Kary umowne.
 • Odpowiedzialność deliktowa.
  • Istota odpowiedzialności.
  • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym.
  • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt.
 • Dochodzenie roszczeń.
  • Przedsądowe dochodzenie roszczeń.
  • Sądowe dochodzenie roszczeń.
  • Postępowanie sądowe – nakazowe, upominawcze, uproszczone.
  • Specyfika elektronicznego postępowania upominawczego.
  • Praktyka postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.


Modul XV
Analiza treści wybranych umów gospodarczych.

 • Umowy o przedstawicielstwo i pośrednictwo gospodarcze.
  • Umowa agencyjna.
  • Umowa komisu.
 • Umowy w obrocie towarowym.
  • Sprzedaż.
  • Dostawa.
 • Umowy transportowe.
  • Umowa przewozu.
  • Umowa spedycji.
 • Umowa o roboty budowlane/remonty.
 • Inne.
  • Leasing.
  • Franchising.
  • Factoring.


Moduł XVI
Samodzielne konstruowanie wybranych umów gospodarczych – zajęcia warsztatowe.

​​​​​​Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład,
 • prezentacja w PP,
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe,
 • case study - studium przypadku.