Szkolenie skierowane do osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Uczestnicy zapoznają się ze zmianami w prawie pracy wchodzącymi w życie począwszy od 2019 r., a także zaktualizują wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

 

 

 

 

 

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.  W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

 

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Czas trwania szkolenia zamkniętego on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łacznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

 

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Cena szkolenia zamkniętego on-line:

Średnio cena 1 godziny szkolenia grupowego on-line wynosi 290 PLN netto + 23% VAT

Finalna cena szkolenia uzależniona jest od łącznej liczby uzgodnionych godzin.

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. ZMIANY W PRAWIE PRACY OD LISTOPADA 2019 ROKU

 1. nowelizacja kpc pozwalająca utrzymać zatrudnienie na czas procesu

 

MODUŁ II. ZMIANY W PRAWIE PRACY OD WRZEŚNIA 2019 ROKU

 1. Uregulowanie terminu wydania świadectwa pracy do 7 dni, jeśli wydanie tego dokumentu nie będzie możliwe w dniu zakończenia stosunku pracy
 2. Z 7 do 14 dni wydłuży się termin wystąpienia do:
 • pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy
 • sądu pracy o poprawienie świadectwa pracy, jeśli pracodawca odmówi jego poprawy

 

MODUŁ III. ZMIANY W PRAWIE PRACY OD SIERPNIA 2019 ROKU

 1. zerowy PIT do 26 roku życia

 

MODUŁ IV. ZMIANY W PRAWIE PRACY WYMUSZONE RODO

 1. nowy zakres danych osobowych pobierany od kandydata do pracy
 2. nowy zakres danych osobowych pobierany od pracownika
 3. dane biometryczne możliwe, ale z ograniczeniami
 4. nowe zasady monitoringu pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej
 5. pisemna forma upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 6. obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych

 

MODUŁ V. ZMIANY W ZFŚS WYMUSZONE RODO

 1. dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej- oświadczenia oraz zaświadczenia
 2. obowiązek przeglądu danych osobowych
 3. rola Regulaminu ZFŚS
 4. pisemna forma upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 5. obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych

 

MODUŁ VI. ZMIANY W PROWADZENIU AKT OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

 1. akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
 2. możliwość tworzenia części A1, B2, C1 i kolejnych
 3. nowe wykazy dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
 4. okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów rozporządzenia
 5. doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
 6. wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
 7. obligatoryjne niszczenie dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
 8. wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej-papierowa/elektroniczna
 9. nowe zasady związane z określeniem formy wypłaty wynagrodzenia po 1 stycznia 2019 r.

 

MODUŁ VII. NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W ZAKRESIE ROZLICZANIA Z ZUS

 1. warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat
 2. nowe dokumenty ZUS OSW, ZUS RIA
 3. zmiana treści druku ZUS ZWUA

 

MODUŁ VIII. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

 1. data i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK
 2. udział związków zawodowych w tworzeniu PPK
 3. zasady ustalania i odprowadzania składki na PPK
 4. zasady uczestnictwa pracowników w PPK - możliwość rezygnacji

 

MODUŁ IX. ZMIANY W USTAWIE O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH OD 1 STYCZNIA 2019 R.

 1. rozszerzenie prawa koalicji związkowej (zleceniobiorca, samozatrudniony)
 2. definicja osoby wykonującej pracę zarobkową
 3. wprowadzenie terminów na przedstawienie przez zarząd związku stanowiska 
 4. w sprawie rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy działacza związkowego
 5. nowa definicja pracodawcy

 

MODUŁ X. POTRĄCENIA Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W 2019 R.

 1. nowe zasady potrącania- stosowanie przepisów kp

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.