Profil uczestnika
Osoby pracujące w dziale kadr i płac,  kandydaci do pracy w kadrach i płacach.


Cele i korzyści szkolenia 
1.Poznanie przepisów prawa obowiązującego w obszarze kadr i płac

2.Poznanie praktycznych zasad stosowania przepisów w zarządzaniu personelem

4.Wiedza na temat aktualnych przepisów i interpretacji prawa kadrowo-płacowego


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Prawo pracy

1. Zagadnienia ogólne

 • źródła prawa pracy
 • podstawowe pojęcia : pracodawca, pracownik, zakład pracy
 • zasady prawa pracy
 • stosunek pracy
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

2. Wewnętrzne źródła prawa pracy

 • Układy zbiorowe pracy
 •  zakładowy układ zbiorowy pracy
 •  ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagrodzeń

3. Nawiązanie stosunku pracy

 • kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
 • umowa o pracę
 • obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 • sposób zawarcia umowy o pracę
 • podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika

4. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych

 • Część A dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • Część B dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • Część C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

5. Zmiana warunków umowy o pracę

 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy

6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

 • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
 • plany urlopów
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • urlopy bezpłatne
 • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
 • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych
 • karta urlopowa

7. Czas pracy

 • podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
 • okresy odpoczynku
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w porze nocnej
 • praca w niedziele i święta
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy

8. Obowiązki pracodawcy i pracownika

 • podstawowe obowiązki pracodawcy
 • podstawowe obowiązki pracownika
 • zakaz konkurencji
 • obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 • nagrody i wyróżnienia
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika
 • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi

9. Odpowiedzialność materialna pracowników

 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone

10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 • ochrona pracy kobiet ciężarnych
 • uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
 • urlopy macierzyńskie
 • urlopy wychowawcze

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • prawa i obowiązki pracownika
 • obowiązki pracodawcy
 • profilaktyczna opieka zdrowotna
 • szkolenia BHP
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • służba bezpieczeństwa i higieny pracy

12. Rozwiązywanie stosunku pracy

 • na mocy porozumienie stron
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • z upływem czasu, na który była zawarta
 • wygaśnięcie stosunku pracy
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

13. Świadectwo pracy

 • szczegółowa treść świadectwa pracy
 • sposób i tryb jego wydawania i prostowania

14. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

 • postępowanie pojednawcze
 • sąd pracy
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • przedawnienie roszczeń

Płace

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
Systemy wynagradzania
Dokumentacja wynagrodzeń:

 • karty pracy
 • karty wynagrodzeń
 • karty przychodów pracownika
 • listy płac

Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
Wynagrodzenie minimalne
Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

 • wynagrodzenie za czas urlopu
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
 • wynagrodzenie za czas przestoju
 • wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

 • Wynagrodzenie za pracę w nocy
 • Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
 • Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

2. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe
- Umowa zlecenia
- Umowa o dzieło w tym dzieło z prawami autorskimi
- Wynagrodzenie wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących osób prawnych ( zarząd, rada nadzorcza, umowa o zarządzanie)
- Zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
- Obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych

3. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe

 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
 • Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
 • Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Świadczenie urlopowe
 • Inne świadczenia pozapłacowe

4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno

 • prawnycho Rozliczenia z ZUS-em
 • obowiązki płatnika składek
 • ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na fundusze pozaubezpieczeniowe – FP i FGŚP
 • wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy
 • wynagrodzenie za czas choroby
 • zasiłki finansowane z funduszy ZUS
 • podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków
 • nabycie prawa do zasiłków
 • ustalanie okresu zasiłkowego
 • ustalanie podstawy wypłaty zasiłków
 • dokumentacja niezbędna do wypłat zasiłków
 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek macierzyński
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek wyrównawczy
 • zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
 • zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy oraz dokumentacja do jego wypłaty
 • zasady obliczania wynagrodzenia i zasiłków za czas niezdolności do pracy – ćwiczenia

Rozliczenia z urzędem skarbowym:

 •  podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, zasady kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
 •  obliczanie zaliczki na podatek dochodowy – PIT 2, KUP
 • obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF ( PIT-4R, PIT-11, PIT– 8R, PIT-12, PIT-40, PIT-8C, IFTR)

5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON
 • Sposób naliczania składek na PFRON
 • Obowiązek przesyłania e-deklaracji z tytułu rozliczeń z PFRON

 

Forma zajęć:

Szkolenie ma charakter wykładu urozmaiconego ćwiczeniami