Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty przygotowania i archiwizacji dokumentacji projektowej, weryfikacji trwałości projektu współfinansowanego zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w tym skutki finansowe niezachowania trwałości) oraz odzyskiwania kwot.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

I DZIEŃ


1.      Perspektywa finansowa 2014-2020 w świetle prawa wspólnotowego

1.1.   Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  nr 1303/2013  z dnia  17  grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE seria L nr 347 z 20.12.2013 r.)

1.2.   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE seria L nr 347 z 20.12.2013 r.);

1.3.   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE seria L nr 347 z 20.12.2013 r.)

2.      Prawne ramy krajowe oraz regulacje dot. wdrażania programów operacyjnych  2014-2020

2.1.   Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146);

 •  system realizacji programu operacyjnego;
 • system instytucjonalny;
 • desygnacja;
 • przepływy finansowe i system rozliczeń projektu;
 •  kontrola i audyt;
 • pomoc publiczna;

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) jako szczególne instrumenty realizacji programów operacyjnych.

2.2.   Umowa Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. pomiędzy Polską i Komisją Europejską.

2.3.   Modelowy system zarządzania i kontroli w nowej perspektywie finansowej.

 

II DZIEŃ3.      Krajowe programy operacyjne w perspektywie 2014-2020

3.1.    Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020.

3.2.   Charakterystyka założeń poszczególnych programów operacyjnych

4.      Jak przystąpić do realizacji projektów w nowej perspektywie finansowej

4.1.   Dokumentacja konkursowa i jej meandry.

4.2.   Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

4.3.   Realizacja projektu i jego rozliczenie w świetle nowych zasad (rozliczenia roczne z Komisją Europejską).

4.4.   Konkurencyjność udzielania zamówień w projektach.

4.5.   Efektywność i racjonalność wydatkowania środków

5.      Metodologia zarządzania cyklem życia projektu (PCM)

5.1.   Cykl życia projektu w metodologii Komisji Europejskiej

5.2.   Zarządzanie projektem wg PCM

Dokumentowanie działań w projekcie na jego poszczególnych etapac

 • wykład
 • prezentacja multimedialna
 • ćwiczenia
 • case study
 • dyskusja