Zdobycie podstawowej ale szerokiej wiedzy na temat rachunkowości.

Na zakończenie przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Rachunkowość - pojęcie, zakres, zasady
  • pojęcie i zakres rachunkowości
  • podstawowe zasady rachunkowości
  • podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce
 2. Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania
  • charakterystyka środków gospodarczych
  • źródła pochodzenia składników majątkowych
  • bilans - zestawienie aktywów i pasywów
 3. Ewidencja operacji gospodarczych
  • konto księgowe - pojęcie, zasady funkcjonowania
  • omówienie kont bilansowych
  • zasada podwójnego zapisu
  • konta niebilansowe - ich charakterystyka
  • ewidencja syntetyczna i analityczna
 4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: elementy ksiąg rachunkowych
  • zapis chronologiczny i systematyczny
  • dokumentacja opisująca politykę rachunkowości
  • charakterystyka dokumentów księgowych
  • nadrzędne zasady rachunkowości
 5. Charakterystyka aktywów pieniężnych
  • obrót gotówkowy - jego ewidencja
  • środki pieniężne na rachunkach bankowych
  • pozostałe rozrachunki z bankiem
  • inne aktywa pieniężne
 6. Rzeczowe aktywa obrotowe - zapasy
  • metody wyceny zapasów
  • ewidencja zakupu materiałów i towarów
  • rozchody materiałów - ewidencja
  • ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom
 7. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników
  • ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych
  • rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • pozostałe rozrachunki z pracownikami
 8. Rzeczowe aktywa trwałe
  • charakterystyka środków trwałych
  • metody amortyzacji środków trwałych
  • ewidencja zmian w środkach trwałych
  • środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych
 9. Wartości niematerialne i prawne
  • zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych
  • amortyzacja bilansowa tych składników
  • ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących tych składników
 10. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
  • pojęcie i klasyfikacja kosztów
  • układ rodzajowy kosztów
  • charakterystyka układu kalkulacyjnego
  • warianty ewidencyjne kosztów
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • koszty zakupu i ich rozliczanie
  • kalkulacja kosztów fazy produkcji
  • wycena i ewidencja produktów
 11. Przychody podstawowej działalności operacyjnej
  • koszt wytworzenia sprzedanych produktów
  • ewidencja sprzedaży wyrobów i usług
  • sprzedaż towarów i materiałów
 12. Sprawozdawczość finansowa
  • wycena aktywów i pasywów do bilansu
  • układ i zawartość informacyjna bilansu
  • wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat
  • informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego
  • obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości
 13. Przykład całościowy od bilansu do bilansu
  • porządzenie rachunku zysków i strat oraz bilansu

Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym.

W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy i zadania.