Czas trwania:

1 dzień (do 8 godzin dydaktycznych)

Korzyści ze szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z najważniejszymi zasadami przygotowywania wystąpienia. Przyjrzy się skutecznym narzędziom wzmacniającym przekaz werbalny. Pozna swoje mocne strony i obszary rozwojowe w zakresie przemawiania publicznego. Zdobędzie praktyczne umiejętności przygotowywania i prowadzenia skutecznych i prezentacji oraz radzenia sobie z zakłóceniami podczas ich trwania.

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności występowania przed audytorium
 • Kształtowanie świadomości własnego wizerunku w celu poprawy efektywności przemawiania
 • Rozpoznanie swoich mocnych stron i ich wykorzystanie podczas autoprezentacji
 • Przeciwdziałanie własnym ograniczeniom wynikającym z trudności radzenia sobie z napięciem i tremą przed publicznym występowaniem.

1. Wystąpienie przed audytorium:

 • blaski i cienie roli mówcy
 • cechy dobrego mówcy
 • synchronizacja mówcy z odbiorcami: rola, wskaźniki dobrej synchronizacji

2. Przygotowanie przemowy/ wystąpienia/ prezentacji:

 • zacznijmy od przedstawienia się, czyli „dekalog dobrego wystąpienia”
 • cel i zakres tematyczny referowanego zagadnienia
 • znajomość potrzeb i preferencji grupy słuchaczy
 • „zasada 3xP” w projektowaniu wystąpienia
 • techniki utrzymywania uwagi słuchaczy podczas dłuższych prezentacji
 • pomoce wizualne, rekwizyty i gadżety ułatwiające i utrudniające percepcję treści wystąpienia
 • aranżacja przestrzeni (czynniki ułatwiające i utrudniające skupienie), strefy wpływu mówcy
 • metody interaktywnej pracy ze słuchaczami – przegląd narzędzi aktywizujących, pobudzających do refleksji oraz dyskusji
 • zarządzanie zakłóceniami pojawiającymi się podczas wystąpienia

3. Autoprezentacja, czyli jak zrobić dobre „pierwsze wrażenie” - rola komunikacji niewerbalnej i wyglądu w świadomym kreowaniu wizerunku i wywieraniu wpływu

4. "Kłopotliwy słuchacz” - konstruktywne sposoby radzenia sobie z kontrargumentami, krytyką, zniecierpliwieniem, brakiem uważności audytorium

5. Stres i trema – proste techniki obniżania napięcia przed, w trakcie i po wystąpieniu (techniki oddechowe, „pulsar”, elementy treningu neuromięśniowego, przeformułowanie błędnych przekonań)