Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie obszary wiedzy dotyczącej zarządzania projektami innowacyjnymi, a w szczególności:

 • Umiejętnym wyznaczeniu celów projektu,
 • Przygotowaniem jednoznacznie określonych warunków zainicjowania projektu,
 • Wybranie wariantu realizacji wraz z planem B,
 • Elastycznym reagowaniem na zmiany w otoczeniu projektu (reguły tolerancji w procesie realizacji projektu, nadzór nad zmianami w planie,  
 • Zarządzanie zakresem (identyfikacja, rozdział, kontrola i weryfikacja).

Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami:

 • Zarządzania czasem (zależności, terminowość, kolejność, spójność działań),
 • Zarządzania kosztami (kontrola realizacji budżetu -podejście procesowe), zarządzanie, jakością (walidacja dostaw, przeglądy projektu),
 • Zarządzania ryzykiem oraz utrzymania założonego poziomu, jakości projektu.

Omówione zostaną i przećwiczone na bazie studiów przypadków metody i procedury:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi (pozyskiwanie zasobów, rozwój kompetencji, zarządzanie Relacjami)
 • Zarządzania komunikacją i ryzykiem - podejście procesowe

Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego.

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+R, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy. Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności

 • Jak korzystać z podstawowych koncepcji, umiejętności i technik zarządzania projektem
 • Jak dopasowywać cele i założenia projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu
 • Jak opracowywać strukturę podziału pracy
 • Jak stawiać realistyczne, wymierne cele i zapewniać pozytywne efekty
 • Jak szacować koszty i terminy przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik
 • Jak opracowywać i wdrażać niezawodny system kontroli projektu.

Uczestnik po szkoleniu powinien:

 • Potrafić założyć nowy projekt
 • Zdefiniować fazy, działania, zadania oraz kamienie milowe projektu
 • Zdefiniować zależności pomiędzy zadaniami
 • Ustalać harmonogram realizacji zadań
 • Zdefiniować ścieżkę bazową i krytyczną projektu
 • Zidentyfikować ryzyka projektu i przygotować zestaw działań zaradczych
 • Zdefiniować zasoby projektu oraz przyporządkować dla nich zadania

Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Dzień I


1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem

 • Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek
 • Analiza projektu – podejście PRINCE 2, PCM i PMI
 • Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
 • Analiza problemu i celów projektu-  uzasadnienie biznesowe.
 • Cykl życia projektu wg PCM, PMI, PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze

2.  Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem

 • Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R
 • Bariery administracyjne, decyzyjne i kompetencyjne w przypadku projektów B+R.
 • Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań
 • Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
 • Cele projektu – ćwiczenie
 • Obszary zarządzania projektami
 • Programy, projekty i operacje
 • Typy projektów
 • Czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
 • Warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem

3.  Inicjowanie projektu - Obszary w zarządzaniu projektem

 • Konspekt Projektu - Matryca priorytetów
 • Przygotowanie założeń projektu – ćwiczenie praktyczne
 • Planowanie 
 • Konstruowanie projektu 
 • Strategiczne decyzje projektu 
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Dokument inicjacji projektu – omówienie i ćwiczenie

4.  Budowa zespołu projektowego - Uczestnicy projektu, struktura zespołu

 • Rola PM – Project Managera
 • Struktura podziału pracy 
 • Szkolenie i doskonalenie zespołu – test sylwetki zawodowej
 • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej
 • Metody grupowego rozwiązywania problemów

5.  Planowanie projektu - Cykl życia projektu

 • Struktura podziału zadań
 • Planowanie zasobów
 • Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
 • Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
 • Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe) 
 • Harmonogram a budżet -podstawowe reguły współzależności       
 • Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem


Dzień II         6.  Czas realizacji a skuteczność osiągnięcia celów projektu

 • Struktura podziału pracy (PPS/ang. WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
 • Zadania projektu, zależności miedzy nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
 • Sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a
 • Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
 • Budowa harmonogramu projektu - „wprzód”, „wstecz”
 • Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
 • Określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
 • Łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
 • Zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta
 • Ćwiczenie: Planowanie czasu w projekcie

7.  Realizacja i kontrola projektu

 • Cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. „drzewo celów”, macierz wzajemnej relacji celów projektu
 • Analiza SWOT – zasady i procedury przygotowania oraz praktycznego wykorzystania
 • Strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT
 • Koszty, przychody, przepływy gotówkowe
 • Przekroje i szacowanie kosztów projektów
 • Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
 • Standard EVMS (Earned Value Management System) ·Metoda Earned Value i jej zastosowania
 • Orientacja na korzyści projektu
 • Szacowanie wartości projektu
 • Analiza i wprowadzanie zmian

8. Ćwiczenie DIP – dokument inicjacji projektu

 

Dzień III


9.  Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja czynników ryzyka – ćwiczenie praktyczne
 • Rodzaje ryzyka w projekcie – przegląd ryzyk typowych i specyficznych 
 • Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka
 • Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka
 • Plany przeciwdziałania
 • Porażki projektów na skutek niedocenienia potencjalnych ryzyk.

10. Planowanie komunikacji

 • Dystrybucja informacji - test: postawa negocjacyjna
 • Sprawozdawczość
 • Jakość w projekcie? Planowanie, jakości
 • Zapewnienie, jakości
 • Sterowanie, jakością
 • Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą

10.  Zamknięcie projektu

 • Zarządzanie Zmianą w metodyce PRINCE2, PCM i PMI – co z tego wykorzystać dla projektów  innowacyjnych?
 • Zamykanie Projektu  -  fazy procesu zamykania projektu
 • Błędy, które popełniamy najczęściej, – czyli kiedy intuicja nas zawodzi?
 • Skonsolidowanie wiedzy o metodykach zarządzania projektami w tym, PCM, PMI, PRINCE2

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów będących w fazie przygotowania lub wdrożenia. Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Częścią szkolenia są praktyczne warsztaty w zakresie ważniejszych zagadnień. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

Ważne:

Oficjalne podręczniki standardów; PCM, PMI, PRINCE2, są bardzo obszerne (na przykład; PRINCE 2 liczy 408 stron A4) i często napisane w sposób całkowicie niezrozumiały; mogą sporo „namieszać” i wywołać sporą dozę frustracji. Dlatego uczestnicy szkolenia otrzymają 120 stronicowy Skrypt Szkoleniowy, opracowany z uwzględnieniem specyfiki warunków realizacji projektów w Polsce i wymogów, EU, który ( mamy taką nadzieję) w sposób jasny i funkcjonalny pomoże w praktycznym wykorzystywaniu tej metodyki w realizowanych w przyszłości projektach, przez biorących udział w szkoleniu.