Uczestnicy szkolenia zapoznają się z całokształtem zagadnienia wykorzystania księgi przychodów i rozchodów w zakresie rozliczeń publicznoprawnych, zasad ujmowania dokumentów w księdze, ustalania dochodu do opodatkowania. Szkolenie rozszerzone jest o dodatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu gospodarczym.
 1. Zasady i podstawy prawne prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • metoda kasowa i memoriałowa
  • zasady prowadzenia KPiR
  • inne formy opodatkowania
 2. Koszty i przychody związane z działalnością gospodarczą
  • koszty w rozumieniu prawa o podatkach
  • przychody w rozumieniu prawa o podatkach
 3. Środki trwałe w firmie
  • pojęcie i definicja środków trwałych
  • amortyzacja środków trwałych i metody jej wyliczania
  • ewidencje dotyczące środków trwałych i wyposażenia
  • ćwiczenia w klasyfikacji środków trwałych i wyliczaniu amortyzacji
 4. Samochód w firmie
  • wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych
  • ewidencja przebiegu pojazdów
  • rozliczanie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego do celów służbowych
 5. Pracownik w firmie
  • obowiązki pracodawcy wobec ZUS-u
  • obowiązki pracodawcy wobec US
  • wynagrodzenie pracownicze
  • umowy cywilno-prawne
  • świadczenia na rzecz pracowników
 6. Inne koszty związane z działalnością firmy
  • podróże służbowe
  • koszty reprezentacji i reklamy
  • pozostałe koszty działalności
 7. Przychody z działalności gospodarczej
  • przychody ze sprzedaży - inne przychody
  • ustalenie wyniku finansowego i zobowiązania podatkowego
 8. Podatek VAT
  • ewidencja podatku naliczonego
  • ewidencja podatku należnego
  • metody rozliczeń podatku z US


 9. W programie zajęć będzie omówiona całość zagadnienia zawarta w treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475, Nr 224, poz. 2226, z 2004 r. nr 282, poz. 2807 oraz z 2007 r. Nr 36, poz. 229 i Nr 140, poz. 988) wraz z rozszerzonym modułem zajęć dostosowanym do potrzeb samodzielnych księgowych rozliczających firmy w zakresie zobowiązań publicznoprawnych.

  W programie szkolenia przewidziano również aspekt rozliczeń publicznoprawnych z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jak również szczegółowe omówienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie niezbędnym dla prawidłowego i rzetelnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Analiza przypadków, ćwiczenia, wspólna dyskusja, aktywny wykład