Ustawodawstwo polskie przewiduje trzy formy prawne tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Należą do nich stowarzyszania, fundacje oraz organizacje działające na podstawie odrębnych ustaw.Zapoznanie uczestników z zasadami dokonywania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają jakie główne zmiany nastąpiły w systemie ocen okresowych w służbie cywilnej na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej Omówione zostaną praktyczne zasady sporządzania arkuszy ocen, metodologia i skutki oceny okresowej.

  1. Podstawowe źródła prawa regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych:
   • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
   • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
   • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Działalność pożytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna oraz jej prowadzenie na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych).

 

  1. Organizacje pożytku publicznego.

 

  1. Współpraca organizacji pożytku publicznego z organami administracji publicznej.

 

  1. Obowiązki organizacji pożytku publicznego.

 

  1. Uprawnienia organizacji pożytku publicznego.

 

  1. Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego.

 

  1. Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 

  1. Wolontariat.

 

  1. Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 22 stycznia 2010.

 

  1. Fundacje:
   • cel ustanowienia fundacji,
   • statut,
   • rejestracja (znaczenie Krajowego Rejestru Sądowego),
   • nadzór.
  2. Stowarzyszenia:
   • ogólna definicja i cele stowarzyszenia,
   • stowarzyszenie zwykłe,
   • stowarzyszenie zarejestrowane,
   • powołanie stowarzyszenia (statut stowarzyszenia i jego obligatoryjne elementy statutu),
   • warunki ważności uchwał,
   • sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich,
   • zasady wprowadzania zmian w statucie,
   • sposób rozwiązania się stowarzyszenia,
   • struktura organizacyjna i zasady tworzenia jednostek terenowych, jeżeli stowarzyszenie zamierza tworzyć takie jednostki,
   • rejestracja stowarzyszeń,
   • prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie,
   • nadzór nad stowarzyszeniami,
   • majątek stowarzyszenia,
   • rozwiązanie (likwidacja) stowarzyszenia.
  3. Specyfika funkcjonowania kościelnych osób prawnych.

 

  1. Spółdzielnie socjalne.

 

  1. Case study.
 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study
 • analiza dokumentów