Cel Szkolenia:

Przedstawienie aktualnego i znowelizowanego stanu prawnego, wszystkich funkcji oraz zasad prawa wodnego jest podstawowym przesłaniem tego szkolenia.

Uczestnicy szkolenia, krok po kroku zapoznają się z podstawami teoretycznymi i praktycznym stosowaniem tych rozwiązań prawnych w konkretnych problemach i sytuacjach z zakresu swoich zainteresowań zawodowych.

Od 0.1.I.2018, weszła w życie nowa ustawa, Prawo Wodne, która dokonała transpozycji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej Ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywy Ramowej w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008), zwanej dalej dyrektywą morską, wprowadziła, nowy ustrój organizacyjny w zakresie gospodarowania wodami, nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne oraz wiele innych istotnych zmian. Przedstawienie uczestnikom, jaki w praktyce ostateczny kształt po nowych zmianach będzie miało, Prawo wodne jest również zadaniem tego szkolenia.

 • Głównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie regulacji zawartych w ustawie Prawo wodne i nowym prawie wodnym, które zaczęło obowiązywać z 0.1.I. 2018 r.

 • Kolejnym z celów szkolenia jest przedstawienie odpowiedzialności w zakresie zarządzania i gospodarowania wodami, jaka ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej a w szczególności na przedsiębiorstwach, bezpośrednio gospodarujących wodą dla potrzeb ludności

 • Szkolenie ma również na celu przedstawienie najistotniejszych zasad wydawania pozwoleń wodno-prawnych wg nowych uregulowań prawnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się o zasadach wydawania pozwoleń wodno-prawnych.

 • Uczestnicy zaznajomią się z przepisami określającymi strony w postępowaniu wodno-prawnym. Zdobędą wiedzę jak stosować prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska.  Poznają zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami a także zasady stosowania nowych taryf określających opłaty za korzystanie z wody do celów bytowych, produkcyjnych i rolniczych.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny (ponad 100 stron) Skrypt - podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów stosowania Prawa wodnego, będący pomocą w rozwiązywaniu konkretnych problemów dotyczących gospodarki wodnej, ochrony środowiska i działań przeciwpowodziowych


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

I. Gospodarka wodami - wiadomości wstępne.

1. Podstawowe definicje Prawa wodnego - podział wód, kwestie własnościowe oraz gospodarowanie      mieniem związanym z gospodarką wodną.

II. Podstawowe założenia nowej struktury organizacyjnej i celów gospodarowania wodami

1. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami:

2. Zasady przejęcia przez Wody Polskie, uprawnień regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących dotychczas zadania określone w przepisach ustawy poprzedniej ustawy.

3. Nowa struktura organizacyjna w systemie organów gospodarujących wodami – szczegółowe omówienie uprawnień i trybów postępowań.

4. Nowe rozwiązania prawne w zakresie korzystania z wód – szczegółowe omówienie

5. Urządzenia wodne, jako obiekty budowlane w świetle przepisów Prawa budowlanego.
Inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych.

6. Zakres i możliwości działania urzędów odpowiedzialnych za gospodarowania wodami.

7. Zmiany przepisów w odniesieniu do rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych, przypadki, w których legalizacja nie jest wymagana

8. Odprowadzanie ścieków do wód, ziemi i kanalizacji - regulacje prawne. 

9. Decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne,

10. Decyzje o ustaleniu trwałego zarządu.

11. Zgody wodno-prawne – ćwiczenie na przykładach poszczególnych rodzajów decyzji wodno prawnych

12. Organy właściwe do wydania zgody wodno-prawnej.

III. Procedury przygotowania wniosków o wydanie zgody wodno prawnej

1. Forma i treść operatu wodno prawnego

2. Pozwolenia wodno-prawne, jako decyzja administracyjna i instrument zarządzania wodami.

3. Omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodno prawnego.

4. Szczegółowa analiza przykładowego pozwolenia -

 • Ćwiczenie – przygotowanie wniosku o wydanie zgody wodno prawnej

IV. Zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej

1.Mapy ryzyka powodziowego

2.Plany zarządzania ryzykiem powodziowy

3. Opłaty i należności w gospodarce wodnej.

4. Systemy taryfowe przewidziane w ustawie – zakres ich stosowania - szczegółowe omówienie

5. System informacyjny gospodarowania wodami

6. Spółki wodne

 • Test: Twoja sylwetka zawodowa€

7. Prawo wodne - błędy jakie popełniamy najczęściej, przy stosowaniu prawa wodnego.

8. Podsumowanie

9. Zakończenie szkolenia

Metody zastosowane podczas szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Przewidziane są praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych problemów, które zostały skutecznie rozwiązane.


Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia grupowe, testy sylwetki zawodowej, skłonności do ryzyka oraz moderowana dyskusja.