Głównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie regulacji zawartych w ustawie Prawo wodne i ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne z dnia 5 stycznia 2011r. i projektowanych zmian w aspekcie procedur inwestycyjnych.

Kolejnym z celów szkolenia jest przedstawienie odpowiedzialności w zakresie zarządzania i gospodarowania wodami, jaka ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej.
Szkolenie ma również na celu przedstawienie najistotniejszych zasad wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Istotnym celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników wiedzy w zakresie nowych regulacji dotyczących ochrony przed powodzią i suszą.

Uczestnicy dowiedzą się o zasadach wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Zaznajomią się z przepisami określającymi strony w postępowaniu wodnoprawnym.  Zdobędą wiedzę jak stosować prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska.  Poznają zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami a także zasady wyznaczania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. Gospodarka wodami - wiadomości wstępne.

 • Podstawowe definicje Prawa wodnego - podział wód, kwestie własnościowe oraz gospodarowanie mieniem związanym z gospodarką wodną.
 • Metody wyznaczania linii brzegu
  Zasady podziału kosztów z tytułu utrzymania wód
 • Nowelizacja ustawy Prawo wodne z dnia 5 stycznia 2011 ze szczególnym uwzględnieniem nowych obowiązków organów administracji publicznej.

2. Prawa i zobowiązania właścicieli obiektów wodnych:

 • Obowiązki utrzymywania urządzeń wodnych wynikające z Prawa budowlanego.
 • Urządzenia wodne, jako obiekty budowlane w świetle przepisów Prawa budowlanego.
 • Inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych.

3. Zmiany przepisów w odniesieniu do rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych, przypadki, w których legalizacja nie jest wymagana.

4. Zakres i możliwości działania urzędów odpowiedzialnych za gospodarowania wodami.

5. Główne zasady ochrony wód.
6. Odprowadzanie ścieków do wód, ziemi i kanalizacji - regulacje prawne.

7. Decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne:

 • Decyzje o ustaleniu trwałego zarządu,
 • Decyzje dotyczące zwolnień z zakazów obowiązujących na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, w tym omówienie nowych zasad wydawania decyzji zwalniających,
 • Decyzje o włączeniu /wyłączeniu/ gruntów do zasobu nieruchomości podlegających przepisom Prawa wodnego,
 • Decyzje legalizujące urządzenia wodne, w tym omówienie nowych zasad legalizacji urządzeń wodnych i nakładania obowiązku przywrócenia urządzeniu wodnemu funkcji,
 • Decyzje w sprawach ustalenia linii brzegu itd..

8.  Pozwolenia wodnoprawne, jako decyzja administracyjna i instrument zarządzania wodami.
9. Omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodno prawnego.

 • Szczegółowa analiza przykładowego pozwolenia - ćwiczenia

10. Praktyczny przebieg postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego – przykłady

 • Wykaz wymaganych dokumentów w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodno prawnego Operator wodnoprawny - zakres praw i obowiązków.
 • Test: „Twoja sylwetka zawodowa”
 • Instytucje publiczne odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń wodno prawnych
 • Strony w postępowaniu wodno prawnym – prawa i obowiązki.
 • Szczegółowy przebieg postępowania.
 • Przykłady decyzji administracyjnych w zakresie pozwoleń wodno prawnych w tym cofnięcie i wygaśnięcie decyzji.
 • Przykłady postępowań administracyjnych w aspekcie zmian i cofnięcia wydanych pozwoleń wodno prawnych

11. Wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe.

12. Ochrona przed powodzią i suszą - art. 79-88 ustawy Prawo wodne.

 • Tereny szczególnie zagrożone powodzią - nowe regulacje, zakazy i uchwały zwalniające z zakazów.
 • Mapy ryzyka powodziowego.
 • Nowe zasady wyznaczania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w okresie do dnia przekazania map zagrożenia powodziowego organom sporządzającym opracowania planistyczne oraz po dniu przekazania tych map.
 • Test: „Twoja skłonność do ryzyka”
 • Programy ochrony przeciwpowodziowej w Polsce i stan ich realizacji.

13. Rola organów administracji państwowej w zakresie nadzoru nad spółkami wodnymi.

 • Roszczenia odszkodowawcze - zasady prowadzenia postępowań  w sprawach o ustalenie odszkodowania
 • Sankcje karne za złamanie przepisów ustawy Prawo wodne.

 

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Przewidziane są praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych problemów, które zostały skutecznie rozwiązane.

Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia grupowe, testy sylwetki zawodowej, skłonności do ryzyka oraz moderowana dyskusja.

 

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 100 stron) Skrypt- podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów stosowania Prawa wodnego, będący pomocą w rozwiązywaniu konkretnych problemów dotyczących gospodarki wodnej, ochrony środowiska i działań przeciwpowodziowych .