Cele i korzyści:

 1. Omówienie nowej ustawy Prawo wodne (przepisy przejściowe, nowe organy, zmiany organizacyjne, szczególny nacisk będzie kładziony na kwestię zmian dot. wydawania decyzji z art. 234 Prwod (obecnie art. 29 Pr.wod), pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń, ocen wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw dot. budownictwa wodnego (legalizacja urządzeń wodnych), kwestie melioracji, spółki wodne, problematyka terenów zalewowych, opłaty itd.)
 2. Dyskusja i wymiana doświadczeń dot. nowego zadania gmin ws. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 3. Omówienie zmian w innych ustawach rzutujących na pracę pracownika samorządowego i inwestora, które wprowadza nowe Prawo wodne (m.in.ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.)
 4. Dyskusja, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników szkolenia
 5. Omówienie najważniejszych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (zwłaszcza w kontekście wydawania decyzji z art.234 Prawa wodnego oraz pozwoleń wodnoprawnych np. powoływanie biegłych, zasady ogólne kpa, jak prawidłowo uzasadnić decyzję, sprawy dot. cofania i wygaszania pozwoleń) celem prawidłowego z punktu widzenia zagadnień proceduralnych prowadzenia postępowań (by uniknąć uchylenia decyzji w II instancji, czy przez sąd administracyjny)

 

Odbiorcy:

 1. Pracownicy urzędów gmin/urzędów miast- wydziały środowiska/gospodarki komunalnej/inwestycji
 2. Pracownicy Wód Polskich (regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządów zlewni, nadzorów wodnych)
 3. Pracownicy urzędów wojewódzkich
 4. Pracownicy Starostw Powiatowych
 5. Pracownicy przedsiębiorstw zainteresowani problematyką szkolenia (specjaliści ds. ochrony środowiska)
 6. Członkowie zarządów spółek wodnych, związków spółek wodnych
   

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Przepisy przejściowe do nowelizacji - sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. m.in. pozwoleń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania decyzji WZ, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.)
 2. Zmiany organizacyjne-nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: Wody Polskie oraz zmiana kompetencji pozostałych organów (wojewoda, starosta,wójt/burmistrz/prezydent miasta)
 3. Własność wód, obowiązki właściciela wód
 4. Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne
 5. Nowe zadanie gmin - opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej - PROBLEMY PRAKTYKI, OSTATNIA NOWELIZACJA
 6. Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne, m.in.:
  • decyzje związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną 
  • decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości 
  • decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych 
  • decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód
  • decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom-art.234  Pr.wod.- wszczynanie spraw na wniosek lub z urzędu, obowiązek wpisywania terminu, zasady przedawnienia. problem powoływania biegłych w postępowaniu, przesłanki wydania decyzji, kwestia prowadzenia postępowania egzekucyjnego, spór kompetencyjny - art.191, art.206.  Ugoda wodnoprawna (art.30 Pr.wod, art. 235 nowego Pr.wod.)
  • decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód
  • decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody 
  • decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia 
  • decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód 
  • decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji  wodnych oraz ich utrzymywaniem melioracje wodne po zmianach 
  • decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową
  • pozwolenia wodnoprawne po zmianach 
   • zmiany dot. kręgu stron postępowania
   • wymogi formalne wniosku, załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, operat wodnoprawny
   • przesłanki cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, 
   • przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
   • ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
   • promesa pozwolenia wodnoprawnego
   • cesja pozwolenia wodnoprawnego
 7. Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym
 8. Ocena wodnoprawna - kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny
 9. Ochrona przed powodzią - zmiany dot. inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.) - wraz z omówieniem przepisów przejściowych
 10. Opłaty za usługi wodne - co podlega opłacie, opłata stała i zmienna, 
 11. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
 12. Spółki wodne i związki spółek wodnych - tworzenie, nadzór, zmiany w nowym Prawie wodnym
 13. Omówienie kompetencji wojewody w nowym Prawie wodnym (odszkodowania, kwestie związane z tworzeniem stref ochronnych i obszarów ochronnych, decyzje wydawane przez wojewodę, kwestie nadzoru nad związkami spółek wodnych itd.)
 14. OMÓWIENIE PLANOWANEJ NOWELIZACJI PRAWA WODNEGO
 15. Dyskusja, wspólna wymiana doświadczeń z praktyki uczestników, odpowiadanie na pytania
  (UWAGA: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia)