Adresaci:

Pracownicy pomocy społecznej (terapeuci, asystenci, psychologowie, pedagodzy)

Czas trwania:

2 dni (do 16 godzin dydaktycznych)

Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy uczestników na temat istoty i specyfiki niepełnosprawności sprzężonych. Podniesienie umiejętności pracy terapeutycznej i niewpierającej wobec osób z rożnymi rodzajami niepełnosprawności.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik:

  • dowie się czym na czym polega specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • zapozna się z najnowszymi trendami związanymi z pracą z podopiecznym z różnymi typami sprzężeń
  • nabędzie kompetencje pozwalające na adekwatne odpowiadanie na specyficzne potrzeby niepełnosprawnych podopiecznych

1.Istota niepełnosprawności sprzężonej – koncepcje, definicje, etiologia
2.Rodzaje sprzężeń oraz ich przyczyny
3.Specyficzne trudności jakich doświadczają w codziennych sytuacjach życiowych osoby dorosłe ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
4.Zakłócenia funkcjonowania sfery popędowej osób niepełnosprawnych – odżywiania, snu, sfera doznań seksualnych
5.Progres i regres w rozwoju różnych kompetencji – przyczyny, rokowanie
6.Polisensoryczne stymulowanie osób z różnymi sprzężeniami
7.Stymulowanie funkcjonowania poznawczego osób niepełnosprawnych – trening funkcji wykonawczych (hamowanie, przełączanie, odświeżanie w pamięci roboczej, planowanie, samokontrola
8.Wspomaganie codziennego funkcjonowania osób z różnymi typami niepełnosprawności
9.Aktywizacja osób niepełnosprawnych – bariery związane z rodzajem doświadczanych trudności, błędnymi nawykami, samokontrolą i motywacją do podejmowania różnych działań
10.Trudności komunikacyjne i społeczne – wspieranie rozwoju podstawowych kompetencji społecznych niepełnosprawnych dorosłych
11.Specyficzne potrzeby podopiecznych placówek wspierających - rola i zadania terapeuty w ich zaspokajaniu
12.Profilaktyka prozdrowotna w pracy z osobami z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
13.Obszary działań wobec osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w ramach różnych obszarów terapii