Szkolenie ma na celu podsumowanie przepisów i wytycznych o kontroli zarządczej z podkreśleniem błędów we wdrażaniu tych rozwiązań popełnianych przez jednostki sektora finansów publicznych w latach 2010 – 2015. Podczas szkolenia zostaną omówione zasady tworzenia „pomysłu” na kontrolę zarządczą w jednostkach, która powinna być skoncentrowana przede wszystkim na celach i zadaniach a nie na szczegółowych procesach (które często mają jedynie pośredni wpływ na realizowane cele). Podczas szkolenia (w części warsztatowej) zostanie podjęta próba zbudowania przez uczestników planu działalności i zestawu ryzyk charakterystycznego dla danej jednostki z uwzględnieniem wymogów NIK i MF. Omówione zostaną w sposób praktyczny wszystkie elementy kontroli zarządczej zgodnie ze standardami MF ze wskazaniem konkretnych rozwiązań sprawdzonych wybranych jednostkach sektora finansów publicznych posiadających spore pozytywne doświadczenia w budowaniu systemów kontroli zarządczej.

 

 

 

I. Zarządzanie jednostką sektora finansów publicznych - uwagi ogólne

I.1. Kultura stosowania przepisów a kultura osiągania rezultatów.
I.2. Nowe zarządzanie w administracji (New Public Management).

II. Kontrola zarządcza

II.1. Kontrola zarządcza jako model zarządzania jednostką sektora finansów publicznych.
II.2. Ustawowa definicja kontroli zarządczej.
II.3. Standardy kontroli zarządczej.
II.4 Efektywność, adekwatność, skuteczność kontroli zarządczej.
II.5 Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą.
II.6 Kontrola zarządcza w roku 2014 według wymogów Ministra Finansów i w świetle wyników kontroli NIK i RIO – podsumowanie nowych wytycznych MF i wyników kontroli NIK oraz RIO prowadzonych według nowych zasad.

III. Planowanie działalności i zarządzanie ryzykiem – jako fundament systemu kontroli zarządczej

III.1 Regulacje prawne.
III.2 Omówienie wytycznych Ministra Finansów w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem z grudnia 2012 r.  
III. 3 Zarządzanie ryzykiem – zagadnienia ogólne.
III.4 Planowanie strategiczne wg metody SMART
III.5 Zarządzanie ryzykiem w zakresie celów strategicznych i operacyjnych.
III.6 Identyfikacja ryzyka
III. 7 Analiza ryzyka
III.7.1 Ustalenie minimalnych i maksymalnych przedziałów punktowych do analizy ryzyka
III.7.2 Przeprowadzenie analizy ryzyka i określenie jego poziomu
III.7.3 Porównanie ustalonego poziomu ryzyka z apetytem na ryzyko
III. 8 Reakcja na ryzyko

  • wykład
  • dyskusja
  • case study
  • prezentacja multimedialna