Pracujesz w administracji publicznej? Kontrolujesz projekty dofinansowane ze środków funduszy UE? Zajmujesz się zgłaszaniem nieprawidłowości czy też odzyskiwaniem nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów środków publicznych? Musisz wiedzieć jak stosować ciągle zmieniające się przepisy, wytyczne i innych regulacje? Chcesz się rozwijać? To szkolenie jest dla Ciebie!

Zalety tego szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizującego się w tematyce nieprawidłowości w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o czym świadczyć może choćby temat obronionej pracy doktorskiej pt. „Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce”.

Państwa członkowskie UE (Instytucje Zarządzające / Instytucje Pośredniczące i Wdrażające) odpowiedzialne są za zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości a także odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych. Szkolenie w sposób kompleksowy obejmie wszystkie te zagadnienia. Zostaną one przedstawione w przyjazny i zrozumiały sposób. 

Celem tego szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu rozpoznawania czy dane odstępstwo od normy jest czy też nie jest nieprawidłowością w rozumieniu unijnych przepisów oraz wskazanie wszelkich konsekwencji wykrycia nieprawidłowości u beneficjentów projektów współfinansowanych przez EFRR / EFS. Prowadzący przeprowadzi Państwa przez meandry przepisów prawa unijnego i polskiego związanego z tematyką szkolenia a co najważniejsze, wskaże właściwe interpretacje tych przepisów oraz przykłady z uwzględnieniem RODO.

Dzień I 

 1. Regulacje prawne dotyczące ochrony interesów finansowych UE
 2. Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego
 3. Kontrole na miejscu realizacji projektów
 4. Najczęściej wykrywane nieprawidłowości przez kontrolujących
 5. Zakres, przedmiot i przebieg modelowej kontroli
 6. Czynnik ludzki w procesie kontroli
   
 7. Nieprawidłowości w instrumentach finansowych
 8. Zalecenia pokontrolne UKS, ETO i Komisji Europejskiej
 9. Przykłady wykrytych nieprawidłowości przez organy UE
 10. Kontrole OLAF od strony praktycznej
   
 11. Wszystko o nieprawidłowościach w projektach unijnych
 12. System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości
 13. Przepływ informacji o nieprawidłowościach 
 14. Nadużycia finansowe
 15. Wykrywanie oszustw
 16. Współpraca instytucji publicznych z organami ścigania - dobre praktyki
   
 17. Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych (ufp)
 18. Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem
 19. Wykorzystanie środków niezgodnie z procedurami
 20. Pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem
 21. Wezwania do zwrotu środków
 22. Jak prawidłowo przygotować decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu ze środków funduszy strukturalnych?
 23. Obliczanie wysokości odsetek 
   
 24. Rozliczanie zaliczek i zwrot środków na podstawie art. 189 ufp

 

Dzień II  

 1. Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych
 2. Okres wykluczenia - procedura odwoławcza?
 3. Umorzenie postępowania o zwrocie środków - co dalej?
 4. Odzyskiwanie środków na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego
 5. Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
   
 6. Nieprawidłowości w okresie trwałości projektu
 7. Zwrot środków dofinansowania w okresie trwałości
 8. Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek w okresie trwałości?
 9. Początek i koniec okresu trwałości - wcale nie takie oczywiste
   
 10. Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?
 11. Upadłość beneficjenta - jak odzyskać środki dofinansowania?
 12. Oszukańcze bankructwo
 13. Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu
   
 14. Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów funduszy UE
 15. Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie 
 16. Naruszanie przepisów dot. zamówień publicznych i zasady konkurencyjności
 17. Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej
 18. Korekty finansowe netto w perspektywie finansowej 2014 -2020
 19. Jak uniknąć zwrotu środków z funduszy UE?
 • dyskusje problemowe
 • wykłady interaktywne
 • studium przypadku
 • warsztaty
 • ćwiczenia