Jeśli:

 • Pracujesz w administracji publicznej?
 • Kontrolujesz projekty dofinansowane ze środków funduszy UE?
 • Zajmujesz się zgłaszaniem nieprawidłowości czy też odzyskiwaniem nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów środków publicznych?
 • Musisz wiedzieć jak stosować ciągle zmieniające się przepisy, wytyczne i innych regulacje?
 • Chcesz się rozwijać?

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

 

 

Zalety szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizującego się w tematyce nieprawidłowości w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o czym świadczyć może choćby temat obronionej pracy doktorskiej pt. „Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce”.

Państwa członkowskie UE (Instytucje Zarządzające / Instytucje Pośredniczące i Wdrażające) odpowiedzialne są za zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości a także odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych. Szkolenie w sposób kompleksowy obejmie wszystkie te zagadnienia. Zostaną one przedstawione w przyjazny i zrozumiały sposób. 

Celem tego szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu rozpoznawania czy dane odstępstwo od normy jest czy też nie jest nieprawidłowością w rozumieniu unijnych przepisów oraz wskazanie wszelkich konsekwencji wykrycia nieprawidłowości u beneficjentów projektów współfinansowanych przez EFRR / EFS. Prowadzący przeprowadzi Państwa przez meandry przepisów prawa unijnego i polskiego związanego z tematyką szkolenia a co najważniejsze, wskaże właściwe interpretacje tych przepisów oraz przykłady z uwzględnieniem RODO.


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z kontroli, nieprawidłowości i nadużyć - wykrywanie oszustw w projektach unijnych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

Dzień I 

 1. Regulacje prawne dotyczące ochrony interesów finansowych UE
 2. Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego
 3. Kontrole na miejscu realizacji projektów
 4. Najczęściej wykrywane nieprawidłowości przez kontrolujących
 5. Zakres, przedmiot i przebieg modelowej kontroli
 6. Czynnik ludzki w procesie kontroli
 7. Nieprawidłowości w instrumentach finansowych
 8. Zalecenia pokontrolne UKS, ETO i Komisji Europejskiej
 9. Przykłady wykrytych nieprawidłowości przez organy UE
 10. Kontrole OLAF od strony praktycznej
 11. Wszystko o nieprawidłowościach w projektach unijnych
 12. System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości
 13. Przepływ informacji o nieprawidłowościach 
 14. Nadużycia finansowe
 15. Wykrywanie oszustw
 16. Współpraca instytucji publicznych z organami ścigania - dobre praktyki
 17. Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych (ufp)
 18. Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem
 19. Wykorzystanie środków niezgodnie z procedurami
 20. Pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem
 21. Wezwania do zwrotu środków
 22. Jak prawidłowo przygotować decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu ze środków funduszy strukturalnych?
 23. Obliczanie wysokości odsetek
 24. Rozliczanie zaliczek i zwrot środków na podstawie art. 189 ufp

 

Dzień II  

 1. Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych
 2. Okres wykluczenia - procedura odwoławcza?
 3. Umorzenie postępowania o zwrocie środków - co dalej?
 4. Odzyskiwanie środków na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego
 5. Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
 6. Nieprawidłowości w okresie trwałości projektu
 7. Zwrot środków dofinansowania w okresie trwałości
 8. Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek w okresie trwałości?
 9. Początek i koniec okresu trwałości - wcale nie takie oczywiste
 10. Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?
 11. Upadłość beneficjenta - jak odzyskać środki dofinansowania?
 12. Oszukańcze bankructwo
 13. Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu
 14. Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów funduszy UE
 15. Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie 
 16. Naruszanie przepisów dot. zamówień publicznych i zasady konkurencyjności
 17. Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej
 18. Korekty finansowe netto w perspektywie finansowej 2014 -2020
 19. Jak uniknąć zwrotu środków z funduszy UE?
 • dyskusje problemowe
 • wykłady interaktywne
 • studium przypadku
 • warsztaty
 • ćwiczenia