Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawnia pracę instytucji jak i poszczególnego urzędnika.

Mając na uwadze fakt, iż od 1 czerwca 2017 r. planowane są obszerne zmiany w tejże ustawie warto się z nimi zapoznać, aby skorzystać z udogodnień jakie niosą planowane zmiany oraz uniknąć negatywnych skutków wynikających z ewentualnego nieprzestrzegania nowo wchodzących w życie przepisów.

Cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego, terminów ustawowych, przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności i wyłączenia pracownika urzędu, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z przedstawieniem zagadnień związanych z jego dokumentowaniem i zbieraniem dowodów.
 • Zaprezentowanie podstaw prawnych odnoszących się do problematyki właściwości organu oraz postępowania związanego z przekazaniem sprawy  organowi właściwemu, wskazanie na możliwe występowania braków formalnych oraz innych błędów wpływających na możliwość załatwienia sprawy, a także kwestii doręczania decyzji oraz zawinienia strony w prawie administracyjnym.
 • Wskazanie różnic między przepisami obowiązującymi do 1 czerwca 2017 r. a przepisami po 1 czerwca 2017 r., a także wpływu w/w unormowań na postępowanie administracyjne oraz na prawa i obowiązki stron tegoż postępowania.
 • Przedstawienie problematyki praktycznego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w oparciu o aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny, jak również prezentowane kazusy.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Moduł I
Źródła prawa i zakres obowiązywania KPA.
  

 • Pojęcie sprawy administracyjnej.
 • Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
 • Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
 • Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.

Moduł II
Ogólne zasady postępowania.

 • Strona postępowania administracyjnego.
 • Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
 • Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
 • Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń.
 • Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
 • Pełnomocnictwo, terminy.
 • Elektronizacja postępowania.
 • Liczenie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
 • Błędy i sposoby ich naprawienia.

Moduł III
Postępowanie przed organem I instancji.

 • Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania – możliwe zastosowania i problemy praktyczne.
 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
 • Braki istotne i nieistotne pism.
 • Dowody i dokumentowanie czynności.
 • Postanowienia.
 • Zawieszenie i umorzenie postępowania po zmianach. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje.
 • Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
 • Związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje karne.
 • Różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami.

Moduł IV
Akta sprawy – pisemny charakter postępowania.

 • Protokoły, adnotacje, notatki urzędowe.
 • Podpis i parafka w aktach sprawy.
 • Uprawnienia strony i organu.
 • Wgląd w akta sprawy.
 • Czynności organu.
 • Wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów.
 • Uprawnienia stron i innych podmiotów.

Moduł V
Podania wadliwe i zasady postępowania z nimi.

Moduł VI
Działania organu w związku  ze złożonym odwołaniem od decyzji.

Moduł VII
Decyzje organu odwoławczego – rodzaje.

Moduł VIII
Wznowienie postępowania i odmowa wznowienia postępowania.

 • Okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania.
 • Właściwość.
 • Terminy.

Moduł IX
Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej - zasady, skutki.

Moduł X
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej - zasady, skutki.

Moduł XI
Zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

 • Ogólne zasady postępowania (zasada przyjaznej interpretacji przepisów, bezstronności, proporcjonalności, równego traktowania, pewności prawa, współdziałania organów dla dobra postępowania, polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych, zasada dwuinstancyjności).
 • Procedura i terminy załatwiania spraw przez organ administracji publicznej.
 • Doręczenia.
 • Procedura informowania stron przez organ administracji publicznej o brakach formalnych pism.
 • Uwierzytelnianie kopii dokumentów.
 • Udział stron w postępowaniu dowodowym.  
 • Sposoby rozwiązywania sporów (ugoda, mediacja).
 • Decyzje administracyjne.
 • Instytucja milczącego załatwienia sprawy.
 • Prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania.
 • Fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Procedura uzupełnienia postępowania dowodowego.
 • Decyzje administracyjne wydane przez organ II instancji, autokontrola organu.
 • Postępowanie uproszczone.
 • Zasady nakładania, wymierzania administracyjnej kary pieniężnej oraz udzielanie ulg w jej wykonywaniu, przesłanki wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, wysokość kar.
 • Europejska współpraca administracyjna.

Moduł XII
Najczęściej występujące błędy w interpretacji przepisów w zakresie prawa administracyjnego.

Moduł XIII
Orzecznictwo sądów administracyjnych.

Modul XIV
Rozwiązywanie kazusów oraz dyskusja w zakresie problematyki dotyczącej urzędu.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • prezentacja Power Point,
 • interaktywny wykład,
 • warsztaty,
 • case study – analiza przypadku.