• Poznanie zmian w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za 2016r.
 • Poznanie praktycznych zasad sporządzania sprawozdania finansowego.
 • Wiedza na temat aktualnych przepisów i interpretacji prawa bilansowego w zakresie zamknięcia roku 2016 w księgach jednostki.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

1. Uwarunkowania formalnoprawne sprawozdawczości finansowej:

 •     zakres podmiotowy i przedmiotowy sprawozdawczości w Polsce,
 •     zmiany przepisów prawa w roku 2015 w zakresie sprawozdawczości finansowej.

2. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego:

 •    zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem zdarzeń po dniu  bilansowym,
 •    proces inwentaryzacji jako element weryfikujący aktywa podmiotu gospodarczego,
 •    szczegółowość ksiąg rachunkowych dla potrzeb sprawozdawczości rocznej (bilansowej i  podatkowej),
 •    powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej.

3. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

 • przypomnienie najważniejszych elementów pojęć związanych z wyceną z uwzględnieniem uproszczeń dla podmiotów małych i mikro (cena nabycia, skorygowana cena nabycia, koszt wytworzenia, wartość godziwa, utrata wartości, itp.),
 • przyporządkowanie modeli wyceny do definicji poszczególnych aktywów i pasywów i ich prezentacji
  w sprawozdaniu finansowym.

4. Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie:

 • rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe (wartość sprawozdawcza aktywów podlegających amortyzacji, weryfikacja poprawności zastosowanych odpisów amortyzacyjnych i związana z nią trwała utrata wartości – KSR 4, leasing z uwzględnieniem postanowień KSR 5, szczegółowość przyporządkowania danych wynikających z ksiąg rachunkowych do pozycji bilansowych, itp.),
 • rzeczowe aktywa obrotowe (cena przyjęta do ewidencji księgowej (magazynowej) a możliwa do realizacji na rynku wartość ekonomiczna, wycena aktywów wielokrotnej sprzedaży, poprawność metodologii kalkulacji kosztów produktów ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia kosztów pośrednich wytwarzania, itp.),
 • rozrachunki (zasadny przyporządkowania do poszczególnych pozycji szczegółowych sprawozdania finansowego, poprawność weryfikacji kwot należnych o odpisy aktualizujące, ujęcie zaliczek
  w poszczególnych grupach bilansowych, itp.),
 • inwestycje i zobowiązania finansowe (np. charakter aktywów i zobowiązań finansowych i ich odzwierciedlenie w poszczególnych pozycjach bilansowych, ocena weryfikacji wartości godziwej inwestycji, poprawność udokumentowania szacunków wyceny aktywów i zobowiązań finansowych oraz nieruchomości inwestycyjnych, itp.),
 •  rezerwy, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów (ujęcie w księgach rachunkowych
  a przyporządkowanie tytułów do rezerw lub rozliczeń międzyokresowych, wymagania KSR 4 i ich wpływ na wycenę i prezentację w sprawozdawczości finansowej, udokumentowanie szacunków, wycena i prezentacja kontraktów długoterminowych, itp.),
 • pozostałe pozycje ujawniane w bilansie (poprawność prezentacji pozycji kapitałowych lub funduszowych w kontekście dokumentów formalnoprawnych funkcjonowania podmiotu sprawozdawczego, nietypowe zdarzenia gospodarcze związane procesami restrukturyzacyjnymi i ich wpływ na pozycje bilansowe, dostosowanie prezentacji w bilansie dla potrzeb sprawozdawczości skonsolidowanej, itp.).

5. Prezentacja przychodów i kosztów:

 • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej (wpływ zdarzeń po dniu bilansowych na prawidłowość prezentacji w powiązaniu z KSR 7, realizacja kompletności ujęcia przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych
  w przychodach i zrównanych z nimi, itp.),
 • pozostała działalność operacyjna i finansowa (poprawność prezentacji w poszczególnych pozycjach, wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji, dotacje rządowe i ujawnienie informacji o pomocy z funduszy unijnych, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z pozycjami ujawnionymi w sprawozdaniu, itp.),
 • pozostałe pozycje (poprawność ujęcia podatku dochodowego bieżącego i odroczonego
  z uwzględnieniem postanowień KSR 2, poprawność zamknięcia ksiąg rachunkowych i ujęcia wyniku netto w sprawozdaniu, itp.),
 •  weryfikacja przychodów i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej.

6. Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym:

 • zakres pozycji ujawnianych i ich powiązanie z księgami rachunkowymi oraz poszczególnymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego,
 • szczegółowość prezentacji danych w zestawieniu (poprawność prezentacji pozycji straty i zyski z lat poprzednich, powiązanie zestawienia w części dotyczącej kapitału z aktualizacji wyceny z księgami rachunkowymi, itp.).

7. Rachunek z przepływów pieniężnych:

 • wybór metodologii sporządzenia sprawozdania w kontekście szczegółowości danych prezentowanych przez księgi rachunkowe, także w oparciu o wskazania KSR 1,
 • prezentacja korekt działalności operacyjnej (powiązanie korekt z ujawnieniami w innych pozycjach rachunku z przepływów pieniężnych, konfrontacja zmian „stanów” z danymi wynikającymi z bilansu, identyfikacja tytułów wpływających na „pozostałe korekty”, itp.),
 • przepływy działalności inwestycyjnej (powiązanie poprawności prezentacji wpływów i wydatków
  z objaśnieniami do sprawozdania finansowego, powiązanie ujawnień dotyczących wpływów i wydatków z aktywami finansowymi z innymi elementami sprawozdania finansowego, szczegółowość prezentowanych informacji, itp.),
 • przepływy działalności finansowej (poprawność ujawnienia przepływów związanych z zaciąganymi i spłacanymi kredytami i pożyczkami, prawidłowość rozliczenia finansowania leasingowego, itp.).

8. Informacja dodatkowa:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego (zakres danych identyfikujących podmiot sprawozdawczy, objaśnienie zasad ujawnienia specyficznych a będących w gestii kierownika jednostki zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego, objaśnienie nietypowych zdarzeń gospodarczych wpływających na porównywalność danych prezentowanych
  w sprawozdaniu finansowym, itp.),
 • dodatkowe informacje i objaśnienia (wskazanie na wpływ rodzaju podmiotu i charakteru działalności na zakres objaśnień, powiązanie prezentowanych objaśnień z innymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego, zakres informacji pozafinansowych prezentowanych przez podmiot sprawozdawczy, objaśnienia dotyczące jednostek powiązanych i dane niezbędne dla potrzeb konsolidacji, informacja o nietypowych zdarzeniach gospodarczych wpływających na dane ujawnianie w sprawozdaniu, itp.),
 •  prezentowanie tytułów wpływających wynik finansowy brutto dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

9. Nowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości:

 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (zakres przedmiotowy i podmiotowy, reguły sporządzania),
 • sprawozdanie z działalności zarządu (KSR 9) i jego kompatybilność ze sprawozdaniem finansowym.

10. Zasady zachowania porównywalności danych sprawozdawczych w kontekście zmiany sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym (wymagania ustawy o rachunkowości a praktyczne przekształcenie danych dla potrzeb porównywalnych).

11. Obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe:

 • obowiązki i odpowiedzialność osoby której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego za wiarygodność prezentowanych informacji (poprawność ksiąg rachunkowych, terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych skutkujące obowiązkami sprawozdawczymi, itp.),
 • odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki i organów nadzorujących (terminowość sporządzenia, upublicznianie sprawozdania finansowego, nadzór nad prowadzącymi księgi rachunkowe, itp.).

12. Procedura wykonywania czynności rewizji finansowej:

 • zasady wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (procedura wyboru ofert, podmiot uprawniony do wyboru, skutki nieprawidłowych wyborów dla sprawozdania finansowego),
 • udział sporządzających sprawozdanie w badaniu sprawozdania przez biegłych rewidentów (prawa
  i obowiązki stron, bieżąca współpraca z biegłym rewidentem w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej),
 •  zdarzenia istotne dla sprawozdawczości ujawnione po zbadaniu sprawozdania finansowego.

13. Zasady przechowywania dokumentacji, ochrona danych i odpowiedzialność karna związana ze sprawozdawczością podmiotu gospodarczego.

 

Szkolenie ma charakter wykładu urozmaiconego ćwiczeniami.