W trakcie warsztatów przedstawione zostaną niezbędne ewidencje i wykazy wraz ze sposobem ich prawidłowego uzupełnienia, upoważnienia oraz oświadczenia związane z zachowaniem tajemnicy, przykłady zgód na przetwarzanie danych osobowych wraz z obowiązkiem informacyjnym, a także wewnętrzny rejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI wraz z planem audytów dokonywanych w instytucji zobowiązanej.

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Modul I
Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji po zmianach z 2015 r.

 • Funkcja, zadania, obowiązki  Administratora Bezpieczeństwa Informacji po nowelizacji z 1 stycznia 2015 r.
 • Obligatoryjność i fakultatywność powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kontekście odpowiedzialność Administratora Danych Osobowych.
 • Wymagania ustawowe dla pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Zadania i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji – szkolenia, audyty wewnętrzne, rejestr wewnętrzny, zabezpieczenie zbiorów danych,  procedury i ewidencje, zgłoszenia zbiorów, kontakt z GIODO, kontrole wstępne.
 • Uchwały i zarządzenia powołujące ABI.
 • Rejestr ABI oraz zgłoszenie ABI do GIODO.
 • Outsourcing ABI.


Modul II
Podstawy prawne i szczególne regulacje dotyczące Administratora Danych Osobowych.

 • Podstawy konstytucyjne, ustawa o ochronie danych osobowych, akty wykonawcze – rozporządzenia zabezpieczające.
 • Dane osobowe – rozróżnienie podmiotowe i przedmiotowe (dane zwykłe i dane sensytywne, zestawy informacji.
 • Przetwarzanie danych osobowych w praktyce instytucji zobowiązanej.
 • Zbiory danych osobowych – definicje i klasyfikacje, tworzenie i zabezpieczenie.
 • Administrator Danych Osobowych – instytucje i ich organy, osoby fizyczne i prawne.


Moduł III
Legalność przetwarzania danych osobowych.

 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – obligatoryjność i fakultatywność formy pisemnej zgody w przypadku danych zwykłych i sensytywnych.
 • Przykłady właściwie sformułowanej zgody przy procesach rekrutacyjnych oraz w stosunku do pracowników.
 • Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy – przykłady umów w praktyce Administratora Danych Osobowych, w ramach których następuje przetwarzanie danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych w celu wykonywania obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa – kontakty z podmiotami zewnętrznymi, urzędami, instytucjami.
 • Przetwarzanie danych w celach marketingowych – podstawa prawna a obowiązek uzyskania zgody.
 • Przetwarzanie danych w celu dochodzenia praw przed sądem.
 • Inne podstawy przetwarzania danych osobowych.
 • Łączenie podstaw przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych.


Moduł IV
Analiza poszczególnych typowych przypadków przetwarzania danych osobowych.

 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Przetwarzanie danych osobowych w działalności marketingowej i reklamowej.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją umów.
 • Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 • Obowiązki informacyjne Administratora Danych Osobowych – obowiązek pierwotny i wtórny.


Moduł V
Analiza typowych przypadków przetwarzania danych osobowych.

 • Prawa osób, których dane dotyczą – prawo do informacji, wniosek, tryb oraz terminy.
 • Sprzeciw oraz żądanie zaprzestania przetwarzania danych w kontekście przepisów prawa cywilnego.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych - zasada związania celem, adekwatności, proporcjonalności – analiza przypadku.
 • Udostępnienie danych osobowych – kto może żądać, procedura wewnętrzna, zabezpieczenie Administratora Danych Osobowych przed odpowiedzialnością za nieprawidłowe udostępnienie danych oraz za odmowę udostępnienia danych.


Moduł VI
Powierzenie przetwarzania danych.

 • Zabezpieczenie zbioru danych osobowych powierzonego podmiotowi zewnętrznemu – analiza kompatybilności systemów.
 • Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych - charakter prawny umowy i jej forma, wymagana treść umowy, analiza klauzul umowy, odpowiednie zapisy umów podstawowych wraz z zapisami dotyczącymi ochrony danych Przykłady umów o powierzenie przetwarzania oraz aneksów do już funkcjonujących umów.
 • Przykłady umów o powierzenie przetwarzania danych w zależności od rodzaju przedmiotu oraz podmiotu.


Moduł VII
Osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych.

 • Osoby reprezentujące Administratora Danych Osobowych.
 • Kierownicy departamentów, działów, asystenci.
 • Osoby zajmujące się prowadzeniem spraw kadrowych ADO.
 • Osoby zajmujące się prowadzeniem spraw księgowych, rozliczeniowych, finansowych ADO.
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informatyczne spółki.
 • Osoby, które ze względu na zakres obowiązków mają dostęp do danych osobowych lub zajmują się ich przetwarzaniem – pracownicy recepcji, sekretariatów, pracownicy ochrony obiektu, dozorcy, portierzy itp.


Moduł VIII
Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.

 • Praktyczne aspekty sporządzania polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 • Rola ABI we wdrożeniu zasad wynikających z polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 • Ewidencja pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i jej charakterystyka.
 • Wydawanie indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • Wykaz zbiorów danych osobowych.
 • Ewidencja podmiotów z którymi zawarto umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 • Ewidencja jednorazowych udostępnień danych osobowych.
 • Wewnętrzny rejestr zbiorów danych osobowych – wymogi prawne i forma.
 • Obowiązkowy plan audytów.
 • Oświadczenia o zachowaniu poufności w stosunku do osób przetwarzających dane osobowe.


Moduł IX
Rejestracja zbioru danych osobowych.

 • Przepisy stanowiące podstawę zarejestrowania zbioru danych osobowych oraz wyjątki wyłączające.
 • Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji (zgłoszenia tradycyjne, drogą elektroniczną).
 • ABI prowadzący wewnętrzny jawny rejestr zbiorów danych osobowych i konsekwencje dla rejestracji zbiorów w GIODO.
 • Zadania kierowników jednostek w kontaktach z ABI.


Moduł X
Audyt ochrony danych osobowych.

 • Funkcja i cel audytu przed przystąpieniem do tworzenia dokumentacji.
 • Charakterystyka działalności oraz stosunków prawnych, których przedmiotem są dane osobowe.
 • Ustalenie zbiorów danych osobowych, zakresu i form pozyskania danych.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi.
 • Dotychczasowe kontakty z GIODO.
 • Osoby upoważnione do przetwarzania danych.
 • Analiza dokumentacji udostępniania i przetwarzania danych osobowych.
 • Archiwizacja danych osobowych.


Moduł XI
Kontrola GIODO – przygotowanie, przebieg i skutki.

 • Uprawnienia kontrolne GIODO oraz PIP.
 • Przygotowanie do kontroli.
 • Protokół pokontrolny a decyzja administracyjna.
 • Najczęstsze nieprawidłowości – jak szybko doprowadzić do stanu zgodnego z prawem.
 • Skutki kontroli, wnioski z kontroli.


Moduł XII
Odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych

 • Odpowiedzialność karna z ustawy oraz kodeksu karnego.
 • Odpowiedzialność cywilna – odszkodowanie i zadośćuczynienie.
 • Odpowiedzialność administracyjna i jej skutki dla Administratora Danych Osobowych – zakazanie przetwarzania danych osobowych, wprowadzenie środków zabezpieczających, decyzje szczególne.
 • Odpowiedzialność służbowa i dyscyplinarna w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 • Odpowiedzialność poszczególnych osób.
 • Odpowiedzialność ABI po 2015 r.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • prezentacja power Point,
 • interaktywny wykład,
 • warsztaty,
 • case study - analiza przypadku.