Cel i korzyści szkolenia:

W ramach szkolenia przedstawione zostaną praktyczne aspekty angażowania i zatrudniania personelu projektu, poparte przykładami prawidłowego postępowania w tym zakresie. Problematyka zatrudnienia personelu w projekcie oparta będzie przede wszystkim o obowiązujące dokumenty stanowiące zasady kwalifikowania wydatków, w tym również w ramach Pomocy Technicznej.

 

Szkolenie polecamy dla:

Pracowników jednostek realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, zajmujących się na co dzień zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami oraz ich rozliczaniem, jak również zatrudnianiem w jednostce.

1. Podstawowe zasady zatrudniania/angażowania pracowników – regulacje prawa powszechnego:

 • zatrudnianie w ramach umowy o pracę,
 • stosunek cywilnoprawny jako forma angażowania personelu.

2. Zasady kwalifikowania wydatków dotyczących personelu projektu:

 • dopuszczalne formy zatrudnienia w projektach unijnych,
 • jakie wydatki związane z zatrudnieniem/angażowaniem będą uznane za kwalifikowalne,
 • jaką formę zatrudnienia wybrać - kiedy o tym decydujemy,
 • jak wybrać personel projektu,
 • jak ustalić wysokość wynagrodzenia.

3. Zatrudnienie/angażowanie personelu a Prawo zamówień publicznych

 • szacowanie wartości zamówienia i opis przedmiotu zamówienia,
 • wybór trybu postępowania w zależności od wartości zamówienia
 • wybór personelu projektu w jednostkach nie stosujących zamówień publicznych.

4. Stosunek pracy jako podstawowa forma zatrudniania personelu:

 • jak przygotować umowę o pracę w ramach projektu – co umowa winna zawierać,
 • ustanowienie, rozszerzenie oraz zmiana zakresu czynności i obowiązków pracowników zatrudnianych w projekcie,
 • ustalanie wymiaru czasu pracy,
 • różne rodzaje zatrudnienia w ramach stosunku pracy

5. Stosunek cywilnoprawny jako forma „zatrudniania” personelu projektu:

 • umowa zlecenia a umowa o dzieło,
 • „konflikt” umów cywilnoprawnych z przepisami prawa pracy,
 • zakres zadań i obowiązków,
 • co umowa powinna zawierać,
 • nowe zasady „oskładkowania” umów cywilnoprawnych,
 • skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

6. Angażowanie personelu związanego z beneficjentem:

 • zatrudnianie „własnych” pracowników do zadań związanych z projektem unijnym,
 • kadra zarządzająca i kierownicza w projektach unijnych,
 • jaką formę zatrudnienia wybrać,
 • zasady ustalania wynagrodzenia,
 • zatrudnienie i wynagrodzenie właściciela firmy,
 • co powinien zawierać zakres zadań i obowiązków.

7. Szczególne formy zatrudnienia w projekcie:

 • zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • wolontariat,
 • zastępstwo w ramach stosunku pracy oraz umowy zlecenia.

8. Dokumentacja i rozliczanie wydatków związanych z zatrudnieniem w projekcie:

 • zatrudnienie w ramach kosztów pośrednich,
 • regulaminy zatrudniania i wynagradzania pracowników,
 • zakresy zadań i obowiązków w projekcie,
 • oświadczenia personelu dotyczące pracy w innych projektach
 • ewidencja czasu pracy i zadań,
 • dokumentacja potwierdzającą wypłatę wynagrodzenia oraz składek obowiązkowych,
 • zatrudnienie a ochrona danych osobowych.
Termin

2018-06-14
(Termin gwarantowany)

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25, Warszawa
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 21 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków
2018-06-14
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane