Wraz z przystąpieniem Polski do UE umocniła się pozycja konsumenta (kupującego) oraz wzrosła odpowiedzialność producenta za produkt wprowadzany do obrotu.


Cel szkolenia:

Celem proponowanego szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów zarządzania reklamacjami. Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa z zakresu omawianej tematyki.
Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do istoty i pojęcia reklamacji, jak również zmian w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Zaprezentowany zostanie ponadto przebieg postępowania reklamacyjnego w firmie oraz pozycja konsumenta w procesie reklamacji. Niezwykle ważne jest także postępowanie przed Rzecznikiem Praw Konsumentów jak również postępowanie polubowne oraz sądowe w procesie reklamacji.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności w zakresie realizacji procedur reklamacyjnych i dochodzenia roszczeń w zakresie rękojmi, gwarancji i odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkty. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość dogłębnej analizy umów, kart gwarancyjnych stosowanych wobec swoich klientów, czy ogólnych warunków umów zarówno pod kątem ich zgodności z prawem jak i ochrony interesów firmy.

 

Szkolenie polecamy dla:
Szkolenie skierowane jest do każdej komórki zajmującej się reklamacją, niezależnie od branży i formy w jakiej ta reklamacja funkcjonuje.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

 • prezentacja Power Point,
 • interaktywny wykład,
 • warsztaty,
 • case study – analiza przypadku.


 

Moduł 1. Regulacje prawne reklamacji.
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstaw prawnych regulujących kwestię reklamacji. Omawiane podczas szkolenia aspekty prawne znajdą swoje źródło w konkretnych przepisach powołanych ustaw.

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007 nr 171, poz. 1206).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2014, poz. 148).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113, poz. 1214).

Moduł 2. Co to jest reklamacja?
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu każdy Uczestnik zapozna się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi istoty reklamacji. Wyjaśnione zostanie samo pojęcie reklamacji oraz okoliczności jej stosowania.

 • Pojęcie reklamacji.
 • Kto może złożyć reklamację?
 • Czemu nie należy bać się reklamacji?
 • Przyczyny reklamacji.

Moduł 3. Zmiany od 25 grudnia 2014 r. w zakresie sprzedaży konsumenckiej.
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zapoznają się z wprowadzonymi zmianami w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Poruszane zagadnienia wyjaśnią najistotniejsze uregulowania przy zawieraniu umów, jak również procedurę reklamacyjną.

 • Umowy i ich rodzaje.
 • Ogólne uregulowania przy zawieraniu umów z konsumentami.
 • Obowiązki przedsiębiorcy przy sprzedaży tradycyjnej.
 • Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
 • Obowiązkowe informacje na stronie e-sklepów.
 • Obowiązkowe podanie numer telefonu przedsiębiorstwa.
 • Reklamacje i odpowiedzialność sprzedawcy.
 • Rękojmia z kodeksu cywilnego.
 • Procedura reklamacyjna.
 • Informacja o prawie odstąpienia od umowy + wzór formularza odstąpienia od umowy.
 • Istnienie i treść gwarancji.
 • Informacja o sposobach płatności.
 • Brak możliwości obciążania konsumentów dodatkowymi opłatami za zapłatę kartą kredytową.
 • Mniejsze płatności za korzystanie z infolinii.

Moduł 4. Proces reklamacji w firmie.
Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda organizacja i proces reklamacyjny w firmie. Poznają także rodzaje reklamacji i ich definicje.

 • Organizacja komórki ds. reklamacji.
 • Odpowiedzialność komórki ds. reklamacji.
 • Rodzaje reklamacji i ich definicje.
 • Karta gwarancyjna.
 • Organizacja i opis postępowania reklamacyjnego w firmie.
 • Zasady działania serwisantów.

Moduł 5. Pozycja konsumenta w procesie reklamacji.
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jak wygląda pozycja konsumenta w procesie reklamacji, jak wygląda tryb zgłaszania reklamacji oraz jakie prawa i obowiązki ma konsument.

 • Prawa i obowiązki konsumenta.
 • Tryb zgłaszania reklamacji.

Moduł 6. Rzecznik Praw Konsumentów w procesie reklamacji.
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu Uczestnicy dowiedzą się kim jest Rzecznik Praw Konsumentów i jaka jest jego pozycja w procesie reklamacji. Omówione zostanie postępowanie przed Rzecznikiem oraz jego prawa i obowiązki.

 • Prawa i obowiązki Rzecznika Praw Konsumenta.
 • Tryb postępowania przed Rzecznikiem Praw Konsumentów.

Moduł 7. Postępowanie polubowne w procesie reklamacji.
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zapoznają się z istotą postępowania polubownego w procesie reklamacji. Omówiona zostanie także kwestia zawierania ugody z konsumentem na etapie rozpatrywania reklamacji.

 • Ugoda z konsumentem na etapie rozpatrywania reklamacji.
 • Sądownictwo polubowne działające przy Inspekcji Handlowej.

Moduł 8. Postępowanie sądowe w zakresie reklamacji.
Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda postępowanie sądowe w zakresie reklamacji oraz jakie czynności są podejmowane na każdym jego etapie.

Moduł 9. Zakazane klauzule umowne.
W tej część szkolenia Uczestnicy dowiedzą się czym są zakazane klauzule umowne, oraz jakie znaczenie ma ich występowanie w umowie.

Moduł 10. CASE STUDY.
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik będzie znał praktyczne występowanie omawianych zagadnień w konkretnych stanach faktycznych.

 

Termin

2019-10-18

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul.Złota 59
Warszawa

Cena

880.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 94 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne
2019-10-18
ul.Złota 59

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane