Projekty istniały już wieki temu. Projektem była wyprawa Kolumba w poszukiwaniu nowego lądu, projektem było zaprojektowanie i budowa Sagrada Familia przez Antonio Gaudiego. Dziś nadal realizujemy projekty zarówno prywatne jak i zawodowe, zarówno małe jak i duże.

Najczęściej zarządzamy i realizujemy projekty intuicyjnie, czego efektem jest poczucie, że jednak o wielu sprawach nie pomyśleliśmy. Aby zaplanować sukces nie wystarczy określenie zasobów, trzeba jeszcze połączyć wszystkie elementy  wpływające na niego, przewidzieć różne scenariusze a wszystko to by osiągnąć zmianę która da się zmierzyć i ocenić na podstawie jednolitych kryteriów. W ten sposób powstało myślenie projektowe. Zdefiniowane działanie, przygotowane i zaplanowane, łączące wiele powiązanych wspólnym problemem spraw, skupione  na efekcie i realizacji określonych celów, mające wywołać sprecyzowaną zmianę, nazywane jest projektem.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przeprowadzić uczestników przez poszczególne etapy projektu. Od zdefiniowania celu projektu oraz określenia odbiorców projektu poprzez tworzenie planu działania, określenie terminu realizacji projektu i terminów pośrednich, określenia osób, które powinny być zaangażowane do projektu, planowania niezbędnych zasobów i budżetu. Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają narzędzia służące do monitorowania postępów i kontrolowania realizacji projektu, a także uwzględnienia ryzyka.
Szkolenie pozwoli zrozumieć, że zarządzanie projektami nie jest skomplikowane, a stosowanie określonych zasad może przynieść korzyści i zapewnić sukces w biznesie.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Umiejętność przewidywania i rozpoznawania ryzyk w projekcie oraz umiejętne im zapobieganie.
 • Umiejętność tworzenia mapy kluczowych interesariuszy i pozyskiwania ich dla projektu.
 • Nabycie umiejętności budowy zespołu projektowego skupionego wokół wspólnego celu.
 • Poznanie narzędzi skutecznego przypisywania ról członkom zespołu, ustalenie odpowiedzialności.
 • Poznanie narzędzi budowy planu komunikacji w projekcie.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
Praca warsztatowa wraz z krótkimi wykładami w celu przekazania niezbędnej wiedzy, a także ćwiczenia, wymiana doświadczeń, analizy przypadków, dyskusje kierowane, gry szkoleniowe.


Szkolenie polecamy dla:

 •     Project managerów,
 •     Liderów projektów,
 •     Członków zespołów projektowych.

 

1. Zdefiniowanie projektu, określenie jego specyfiki.

 • Definiowanie projektu – omówienie najważniejszych procesów, technik i rozwiązań wykorzystywanych przy inicjowaniu projektu.
 • Trzy główne elementy składające się na projekt.
 • Definiowanie celu i sensu projektu.
 • Zidentyfikowanie i określenie ograniczeń projektu.
 • Umiejętne radzenie sobie z niewiadomymi na etapie planowania.

2. Określenie odbiorców projektu.

 • Tworzenie listy i charakterystyki odbiorców projektu.
 • Identyfikowanie projektodawców, wspierających i obserwatorów projektu.
 • Zastosowanie różnych metod angażowania odbiorców.
 • Maksymalizacja korzyści  zaangażowania odbiorców.

3. Budowanie zespołu projektowego.

 • Rola Kierownika Projektu – omówienie zakresu odpowiedzialności, praw, obowiązków, pożądanych kompetencji, umiejętności i cech.
 • Expose Kierownika Projektu - zawiązanie zespołu.
 • Określenie ról i zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu.
 • Umiejętne dopasowania do zadań właściwych osób.
 • Określenie wymaganej wiedzy i umiejętności jaką powinni posiadać członkowie zespołu projektowego.
 • Określenie wymaganego poziomu zaangażowania.
 • Identyfikowanie potrzebnych pracowników na macierzy zasobów ludzkich.

4. Praca zespołowa w projekcie.

 • Spotkania statusowe zespołu i ich cel - przepływ informacji i motywowanie do osiągania wyników (częstotliwość, czas trwania, agenda, zaangażowanie i rola uczestników).
 • Spotkania robocze - harmonogram, cele, zaangażowanie i rola uczestników.
 • Świętowanie sukcesów.

5. Tworzenie planu działania. Przygotowanie do realizacji projektu.

 • Planowanie projektu – analiza i omówienie kluczowych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych przy planowaniu pracy..
 • Hierarchiczny podział projektu przy użyciu struktury podziału pracy (Work Breakdown Structure – WBS).
 • Tworzenie i prezentacja struktury podziału prac w projekcie.
 • Identyfikacja obszarów ryzyka w trakcie planowania prac.
 • Szacowanie czasu trwania działań.
 • Opracowanie harmonogramu projektu.
 • Różne rodzaje kosztów związane z projektem.
 • Trzy etapy przygotowania budżetu projektu.

6. Skuteczne zarządzanie projektem.

 • Realizacja i kontrola projektu – przegląd procesów i technik wykorzystywanych do skutecznego i systematycznego kontrolowania przebiegu działań projektowych.
 • Systemy zarządzania informacją:
  • monitorowanie wykonania harmonogramu,
  • monitorowanie nakładów pracy,
  • monitorowanie wydatków.
 • Wykorzystanie systemu kontroli w praktyce.
 • Wprowadzanie zmian w trakcie trwania projektu.

7. Komunikacja w projekcie.

 • Komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa.
 • Wybór odpowiedniego środka komunikacji:
  • raporty pisemne,
  • e-maile,
  • wykorzystanie technologii komunikacyjnych w zespołach wirtualnych,
  • spotkania.
 • Przygotowywanie planu komunikacji.
 • Rozmowa dyscyplinująca, feedback pozytywny i rozwojowy.

8. Zamknięcie projektu.

 • Omówienie najważniejszych elementów procesu zamykania, weryfikacji i oceny zrealizowanych projektów.
 • Wczesne przygotowywanie się do zamknięcia projektu.
 • Przechodzenie członków zespołu do nowych zadań.
 • Analizowanie rezultatów: ocena projektowa.

 

Termin

2020-04-27 - 2020-04-28

Miejsce

Hotel*** AMBER
ul. Powstańców Warszawskich 45
Gdańsk

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 248 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zarządzanie projektami w oparciu o współpracę zespołową
2020-04-27 - 2020-04-28
ul. Powstańców Warszawskich 45, Gdańsk

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane