Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie obszary wiedzy dotyczącej zarządzania projektami B+R a w szczególności:

 • Umiejętnym wyznaczeniu celów projektu
 • Przygotowaniem jednoznacznie określonych warunków zainicjowania projektu,
 • Wybranie wariantu realizacji wraz z planem B,
 • Elastycznym reagowaniem na zmiany w otoczeniu projektu (reguły tolerancji w procesie realizacji projektu, nadzór nad zmianami w planie,
 • Zarządzanie zakresem (identyfikacja, rozdział, kontrola i weryfikacja).

Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami:

 • Zarządzania czasem (zależności, terminowość, kolejność, spójność działań),
 • Zarządzania kosztami (kontrola realizacji budżetu -podejście procesowe), zarządzanie, jakością (walidacja dostaw, przeglądy projektu),
 • Zarządzania ryzykiem,
 • Oraz utrzymania założonego poziomu, jakości projektu.

Omówione zostaną i przećwiczone na bazie studiów przypadków metody i procedury:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi (pozyskiwanie zasobów, rozwój kompetencji, zarządzanie Relacjami)
 • Zarządzania komunikacją i ryzykiem - podejście procesowe

 

Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie
w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego.

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+R, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy. Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • Jak korzystać z podstawowych koncepcji, umiejętności i technik zarządzania projektem
 • Jak dopasowywać cele i założenia projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu
 • Jak opracowywać strukturę podziału pracy
 • Jak stawiać realistyczne, wymierne cele i zapewniać pozytywne efekty
 • Jak szacować koszty i terminy przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik
 • Jak opracowywać i wdrażać niezawodny system kontroli projektu

Uczestnik po szkoleniu powinien:

 • Potrafić założyć nowy projekt
 • Zdefiniować fazy, działania, zadania oraz kamienie milowe projektu
 • Zdefiniować zależności pomiędzy zadaniami
 • Ustalać harmonogram realizacji zadań
 • Zdefiniować ścieżkę bazową i krytyczną projektu
 • Zidentyfikować ryzyka projektu i przygotować zestaw działań zaradczych
 • Zdefiniować zasoby projektu oraz przyporządkować dla nich zadania

Metody zastosowane podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami:

 • wykorzystanie studiów przypadków
 • praca zespołowa oraz rzeczywiste projekty będące w fazie przygotowania lub wdrożenia.

Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Częścią szkolenia są praktyczne warsztaty w zakresie ważniejszych zagadnień. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

Dzień I

1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem

 • Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek
 • Analiza projektu – podejście PRINCE 2, PCM i PMI
 • Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
 • Analiza problemu i celów projektu-  uzasadnienie biznesowe.
 • Cykl życia projektu wg PCM, PMI, PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze

2. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem

 • Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R
 • Bariery administracyjne, decyzyjne i kompetencyjne w przypadku projektów B+R
 • Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań
 • Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
 • Cele projektu – ćwiczenie
 • Obszary zarządzania projektami
 • Programy, projekty i operacje
 • Typy projektów
 • Czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
 • Warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem

3. Inicjowanie projektu - Obszary w zarządzaniu projektem

 • Konspekt Projektu - Matryca priorytetów
 • Przygotowanie założeń projektu – ćwiczenie praktyczne
 • Planowanie
 • Konstruowanie projektu
 • Strategiczne decyzje projektu
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Dokument inicjacji projektu – omówienie i ćwiczenie

4. Planowanie projektu - Cykl życia projektu

 • Struktura podziału zadań
 • Planowanie zasobów
 • Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
 • Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
 • Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)\Harmonogram a budżet -podstawowe reguły współzależności
 • Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem

Dzień II         

5. Czas realizacji a skuteczność osiągnięcia celów projektu

 • Struktura podziału pracy (PPS/ang. WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
 • Zadania projektu, zależności miedzy nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
 • Sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a
 • Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
 • Budowa harmonogramu projektu - „wprzód”, „wstecz"
 • Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
 • Określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
 • Łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
 • Zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta

Ćwiczenie: Planowanie czasu w projekcie

6. Realizacja i kontrola projektu

 • Cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. „drzewo celów”, macierz wzajemnej relacji celów projektu
 • Analiza SWOT – zasady i procedury przygotowania oraz praktycznego wykorzystania
 • strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT
 • Koszty, przychody, przepływy gotówkowe
 • Przekroje i szacowanie kosztów projektów
 • Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
 • standard EVMS (Earned Value Management System) ·Metoda Earned Value i jej zastosowania
 • Orientacja na korzyści projektu
 • Szacowanie wartości projektu
 • Analiza i wprowadzanie zmian

7. Ćwiczenie DIP – dokument inicjacji projektu

8. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja czynników ryzyka – ćwiczenie praktyczne
 • Rodzaje ryzyka w projekcie – przegląd ryzyk typowych i specyficznych
 • Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka
 • Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka
 • Plany przeciwdziałania
 • Porażki projektów na skutek niedocenienia potencjalnych ryzyk.

9. Planowanie komunikacji

 • Dystrybucja informacji- test: postawa negocjacyjna
 • Sprawozdawczość
 • Jakość w projekcie? Planowanie, jakości
 • Zapewnienie, jakości
 • Sterowanie, jakością
 • Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą

10. Zamknięcie projektu

 • Zarządzanie Zmianą w metodyce PRINCE2, PCM i PMI – co z tego wykorzystać dla projektów B+R?
 • Zamykanie Projektu  -  fazy procesu zamykania projektu
 • Błędy, które popełniamy najczęściej, – czyli kiedy intuicja nas zawodzi?
 • Skonsolidowanie wiedzy o metodykach zarządzania projektami w tym, PCM, PMI, PRINCE2
Termin

2017-06-19 - 2017-06-20

Miejsce

Hotel***Europejski
ul.Piłsudskiego 88

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 123 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane