Cel szkolenie:

Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym związanych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów. Dlatego w sposób szczególny zostaną przedstawione zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających.

 

Szkolenie polecamy dla:

 • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych,
 • pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp,
 • pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy kontroli wewnętrznej.

Moduł 1:

1) Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy:

 • zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania jako fundament zamówień publicznych,
 • prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych,
 • pozostałe zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych.

2) Planowanie zamówień publicznych – zasady sporządzania rocznego planu zamówień,

3) Szacowanie wartości zamówienia:

 • podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,
 • szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
 • pozyskiwanie informacji niezbędnych w procesie szacowania,
 • dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części,
 • zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych – tożsamość przedmiotowa, czasowa i podmiotowa,
 • szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

Moduł 2 – Procedury udzielania zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy

I. Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. €:

1) Procedura udzielania zamówień podprogowych:

 • tryby udzielania zamówień poniżej 30 tys.€,
 • opis przedmiotu zamówienia – jakie zasady stosujemy w zamówieniach „podprogowych”,
 • kryteria oceny ofert oraz warunki udziału wykonawców w postępowaniu – kiedy i jakie zasady wynikające z Pzp warto zastosować,
 • efektywne formy upublicznienia zamówienia,
 • zasady dot. unieważnienia postępowania, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucania ofert.

2) Dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy),

3) Umowa w zamówieniach „podprogowych”:

 • definicja umowy oraz podstawa prawna,
 • forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna,
 • określenie praw i obowiązków stron,
 • opis warunków wykonania umowy,
 • dopuszczalność zmian umowy,
 • określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.

4) Środki ochrony prawnej.

II. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy do wartości nieprzekraczającej progów unijnych w zakresie:

 • działalności badawczej, naukowej i rozwojowej,
 • działalności kulturalnej,
 • działalności oświatowej,
 • rewitalizacji:

1) Zakres przedmiotowy zamówień wyłączonych.

2) Zakres podmiotowy – kogo może dotyczyć wyłączenie.

3) Procedury szczególne dla zamówień wyłączonych wynikające z odrębnych przepisów.

III. Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – zasady dot. stosowania art. 4 ustawy Pzp.

IV. Uproszczone zamówienia publiczne w zakresie usług społecznych:

1) Wykaz usług o charakterze społecznym.

2) Szczególna – uproszczona procedura dla usług społecznych dla zamówień poniżej 750 tys.€.

3) Procedura usług społecznych o wartości powyżej 750 tys.€.

4) Obowiązki zamawiającego w postępowaniu.

 

Moduł 3 – Wewnętrzne procedury zamówień publicznych:

 • czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego,
 • zasady konstruowania procedur,
 • co procedury winny zawierać – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego,
 • zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak dotrzeć do najkorzystniejszej oferty,
 • procedura wyboru i oceny ofert dla zamówień wyłączonych,
 • przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych.

Moduł 4 – Nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • przegląd najczęściej popełnianych błędów,
 • odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych.

 

Termin

2018-11-06

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25, Warszawa
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 45 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień
2018-11-06
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane