Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działu płac, księgowych i pracodawców odpowiedzialnych za tworzenie i prowadzenie ZFŚS.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

 

 

1. Przepisy regulujące zasady tworzenia ZFŚS

2. Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS

 • obowiązkowo, nieobowiązkowo

 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS

 • jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS  w danym roku kalendarzowym

 • w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego

3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS

 • na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej

4. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe

 • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS

 • wniosek o udzielenie pożyczki, oprocentowanie pożyczki

 • bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe

 • zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnej (pożyczek)

 • warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki

5. Pojęcie kryteriów socjalnych
6. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych

 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny

 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?

 • czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

7. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
8. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS
9. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS

 • jakie osoby bierzemy pod uwagę dokonując odpisu w danym roku kalendarzowym

 • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych

10. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2015 roku

 • „zamrożenie” odpisów w 2015 roku

 • czy pracodawcy mogą dowolnie kształtować wysokość odpisu w danym roku?

 • wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych

 • wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS

 • o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS

11. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 • w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym

 • metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu

12. Świadczenia urlopowe

 • kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi świadczenia urlopowe?

 • możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego

 • warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane świadczenia

 • świadczenia urlopowe a przychód pracownika

13. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę

 • środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę

 • w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków

 • termin na przekazanie środków

14. Czego nie można finansować z ZFŚS
15. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu

 • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu

 • osoby przebywające na urlopach bezpłatnych

16. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów

 • ograniczenie pomocy z funduszu dla osób będących emerytami lub rencistami
 • kogo uważamy za emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną
 • kiedy osoba utraci status emeryta lub rencisty

17. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS
18. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

 • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
 • wybór przedstawiciela załogi pracowników

19. Preliminarz wydatków z ZFŚS.
20. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS

21. Komisje socjalne

 • zasady tworzenia komisji socjalnych, skład komisji
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz jako organ przyznający świadczenia

22. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.
23. Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodu
24. Wpływ rocznej korekty na wysokość kosztów uzyskania przychodu

 • korekta powodująca zwiększenie odpisu
 • korekta powodująca zmniejszenie odpisu
 • ujemny stan funduszu

25. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
26. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

 • paczki dla pracowników, bony towarowe
 • bilety i karnety dla pracowników
 • zapomogi dla pracowników, wczasy pod gruszą
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • rozliczenie imprezy integracyjnej - po wyroku TK z lipca 2014 r.
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

27. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS

 • wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych
 • czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy
Termin

2018-01-25
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 91 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane