Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Na Administratorów Danych  oraz na Inspektorów Ochrony Danych nałożono nowe obowiązki. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz zapoznanie uczestników szkolenia z metodami przygotowania się do stosowania nowych przepisów.

Całe warsztaty oparte są na praktycznym stosowaniu przepisów RODO w powiązaniu z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, przepisami branżowymi. Uczestnicy uzyskają wiedzę jak praktycznie przeprowadzić przygotować się do wdrożenia RODO . Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak należy  przygotować dokumentację wraz z procedurami wskazanymi w RODO, analizę ryzyka, rejestry czynności przetwarzania,  w jaki sposób wdrożyć nowe wymagania i w jaki sposób przetwarzać dane osobowe aby uniknąć kar finansowych przewidzianych w nowych przepisach prawnych.

 

Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w sposób zrozumiały i przejrzysty.

 

Wymagania
Wstępna znajomość krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz projektowanych zmian. Znajomość regulacji unijnych będzie dodatkowo pomocna.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 

 • PRAKTYCZNY CHARAKTER KURSU – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję IOD u klientów z różnych branż ( administracja publiczna, ministerstwo, placówki medyczne, PAN,  firmy prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne.
 • ATRAKCYJNA FORMY ABY NIE ZANUDZIĆ –trener bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opiera na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
 • SKUPIENIE SIĘ WYŁĄCZNIE NA  KONKRETACH – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH w ciągu dwóch dnia szkolenia
 • POSZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji z trenerem      do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa  w kursie
 • UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT  INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - zgodnie z art. 37 ust. 5  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)  każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych.  Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym

 

Każdy Uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy,
 • wzory analiz ryzyka pod kątem rozliczalności, integralności, poufności wraz z metodologią,
 • wzory dokumentacji np. rejestry czynności przetwarzania (gotowe rejestry np. dla Gminy, Powiatu, DPS,  OPS, szkół, podmiotów prywatnych itp.)
 • plany audytów  dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
 • plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia,
 • regulacje monitoringu wizyjnego do wdrożenia   w regulaminie pracy,
 • wzór wniosku  o realizacje żądań podmiotu,
 • lista przykładowych procesów przetwarzania,
 • polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne),
 • procedura  jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA),
 • przykładowy rejestr incydentów ochrony danych osobowych wraz z wzorem raportu naruszeń,
 • rejestr tworzenia kopii zapasowych,
 • regulamin użytkowania komputerów przenośnych,
 • zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza obszarem przetwarzania danych
 • protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym,
 • regulamin pracy w SIO ( RODO),
 • certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu,
 • i wiele innych przydatnych wzorów.

Zapraszamy na sporą dawkę aktualnej wiedzy o RODO.

 

 

 

 

1.  WPROWADZENIE DO RODO.

 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych: RODO, pakiet reformujący ochronę danych osobowych w UE, ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Omówienie najważniejszych definicji: dane osobowe, przetwarzanie, ADO, zbiór danych, czynność przetwarzania.
 • Administrator danych i współadministratorzy.
 • Odbiorca danych.
 • Inspektor ochrony danych (DPO/IOD).
 • Administrator Systemów Informatycznych.

2. WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH.

 • Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?                    
 • Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
 • Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych  i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
 • Status Inspektora ochrony danych:
  • niezależność ,
  • podległość kierownictwu ADO,
  • tajemnica zawodowa.
 • Odpowiedzialność inspektora.

3. ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

 • Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa.
 • Nadzór nad przestrzegania przepisów prawa.
 • Szkolenia.
 • Audyty.
 • Współpraca z organem nadzorczym.
 • Pełnie funkcji punktu kontaktowego.
 • Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 • Ogólne zasady:
  • przesłanki legalności przetwarzania danych,
  • rzetelność i przejrzystość,
  • ograniczenie celu,
  • minimalizacja danych ( adekwatność)
  • prawidłowość,
  • ograniczenie przechowywania,
  • poufność i integralność danych,
  • rozliczalność.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 • Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych.

WARSZTAT: określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

5. DANE OSOBOWE W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI.

 • Podstawowe zmiany w kodeksie pracy i aktach wykonawczych.
 • Rekrutacja a ochrona danych.
 • Zawarcie umowy o prace.
 • Ujawnianie i dostęp do danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Monitoring poczty elektronicznej.
 • ZFFSS a RODO.
 • Udzielanie informacji w formie telefonicznej.
 • Inne formy zatrudnienia ( umowy cywilnoprawne, stażyści).
 • Dane księgowe.

5. MONITORING WIZYJNY WEDŁUG RODO.

 • Podstawy i zasady stosowania monitoringu.
 • Czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów?
 • Uczestnicy.
 • Obowiązki administratora wobec osób obserwowanych.
 • Dokumentacja ( regulamin monitoringu).
 • Obowiązek informacyjny.
 • Dokumenty.
 • Okres przechowywania.
 • Dostosowanie przepisów wewnętrznych.

WARSZTAT: analiza dokumentacji z zakresu monitoringu wizyjnego i poczty elektronicznej.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

 • Prawo do informacji.
 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą.
 • Prawo do sprostowania danych.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do sprzeciwu.

7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.

 • Zbieranie danych od osoby.
 • Zbieranie danych z innych źródeł.
 • Klauzule informacyjne.

WARSZTAT: pisanie klauzul realizujących obowiązek informacyjny.
8. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH A UDOSTĘPNIENIE.

 • Powierzenie przetwarzania czy udostepnienie danych – decyzja o konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych.
 • Jak skonstruować skuteczną umowę powierzenia przetwarzania danych?
 • Weryfikacja potencjalnego procesora pod kątem zapewnienia stosowania wymogów RODO.

WARSZTAT: analiza umowy powierzenia

9. ANALIZA RYZYKA WRAZ Z SZACOWANIEM.

 • Inwentaryzacja zasobów mających wpływ na przetwarzanie informacji.
 • Identyfikacja obszarów przetwarzania.
 • Konstruowanie  rejestru czynności.
 • Identyfikacja zagrożeń.
 • Wskazywanie następstw.
 • Szacowanie ryzyka.
 • Macierz ryzyka.
 • Ocena ryzyka.
 • Plan postępowania z ryzykiem.

10. SZKOLENIA PERSONELU UCZESTNICZĄCEGO W OPERACJACH PRZETWARZANIA DANYCH.

 • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności.
 • Materiały szkoleniowe oraz testy sprawdzające wiedzę- wzory.

11.  DOKUMENTACJA  (analiza dokumentacji).

 • Polityka ochrony danych.
 • Rejestr czynności przetwarzania  i kategorii.
 • Analiza ryzyka.
 • Procedura postępowania z incydentami.
 • Notyfikacja naruszeń.
 • Ewidencja naruszeń.
 • Audyty.
 • Inna dokumentacja i procedury.

WARSZTAT: przygotowanie planu audytu oraz wykazu dokumentów niezbędnych do analizy w oparciu o przestawiony stan faktyczny.
WARSZTAT: stworzenie RCP w oparciu o przestawiony stan faktyczny.
WARSZTAT: przygotowanie zgłoszenia incydentu do UODO.

12. ŚRODKI ZABEZPIECZEŃ.

 • Zabezpieczenia organizacyjne:
  • polityka czystego biurka,
  • polityka kluczy,
  • polityka czystego ekranu,
  • udzielanie informacji w formie telefonicznej,
  • inne.
 • Zabezpieczenia techniczne.
 • Ocena skutków dla ochrony danych.
 • Zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk.
 • Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania.

13. SANKCJE WEDŁUG RODO.

14. ZAKOŃCZENIE.

 • Najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny do uchwalonego RODO, czyli co się mówi o rozporządzeniu.

15. KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM.

 

Termin

2019-04-04 - 2019-04-05

Miejsce

Conference Center - Ogrodowa 12
Poznań, ul. Orgodowa 12
Poznań

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 40 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat RODO
2019-04-04 - 2019-04-05
Poznań, ul. Orgodowa 12

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane