Cel szkolenia

 • Nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających skuteczne ściąganie należności od dłużników, a w szczególności wskazanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu przeterminowanych należności od kontrahentów.
 • Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi w całym procesie biznesowym: od momentu negocjacji z kontrahentem lub braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności.
 • Przedstawienie sposobów oceny kontrahenta i możliwości skutecznego zabezpieczenia transakcji.
 • Poznanie zasad przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz zapoznanie się z rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim.
 • Przedstawienie zasad prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak rozpoznać zagrożenia związane z zawieraniem kontraktów handlowych?
 • Jaki wybrać najkorzystniejszy sposób zabezpieczenia należności?
 • Jakie są podstawowe zasady radzenia sobie w negocjacjach z trudnymi dłużnikami?
 • Jak sporządzać wezwania do zapłaty?
 • Jakie przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz jaki wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania?
 • Jak określić zasady tworzenia skutecznych struktur windykacyjnych w firmie?
 • Jak przygotować dokumenty do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym?


Metody pracy, które zastsoujemy podczas szkolenia:
Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Praktyczna część odnosi się do bogatego doświadczenia trenera i materiału wniesionego przez grupę. Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, analiza przypadków i symulacje, dyskusja.


Szkolenie polecamy dla:
Pracowników działów windykacji i księgowości, kontrolerów finansowych, menedżerów pozostałych działów, zajmujących w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze niezwiązane z windykacją należności, a także osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

 

1. Rodzaje działalności gospodarczej, z którymi mamy najczęściej do czynienia.
W tej części szkolenia uczestnik dowie się, w jakiej formie można w Polsce prowadzić działalność gospodarczą, kto odpowiada za reprezentację tych podmiotów oraz w jakim zakresie i kto odpowiada za zobowiązania.

 • Działalność gospodarcza.
 • Spółka cywilna.
 • Spółki prawa handlowego:
  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo – akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna.

2. Kim jest nasz dłużnik? – klasyfikacja dłużników.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat tego, jakie typy osobowości przybierają dłużnicy, jak je rozpoznawać oraz jak rozmawiać z tymi osobami. Zostaną również przedstawione najczęściej stosowane wymówki dłużników.

 • Biedacy.
 • Fraudzi.
 • Gracze.
 • Techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty:
  • twierdzenie, że dokonali przelewu,
  • zbieranie środków na zobowiązania wobec instytucji państwowych i inne ważne wydatki,
  • zastrzeżenia wobec dostawy,
  • nawał obowiązków,
  • wypadek losowy.

3. Podstawowe zasady ostrożności przy zawieraniu umów.

Ta część szkolenia poświęcona zostanie prawnym zagadnieniom zawierania umów z kontrahentami. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę, która pozwoli mu skutecznie zawrzeć ugodę, porozumienie czy umowę z kontrahentem. Zostaną również przedstawione gotowe zapisy kontraktów, które zabezpieczą przed nierzetelnym kontrahentem.

 • Dane, które należy otrzymać od przyszłego kontrahenta:
  • od spółek prawa handlowego,
  • od osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych,
 • Spisanie umowy.
 • Istotne elementy umowy.

4. Windykacja telefoniczna.

Psychologia rozmowy z dłużnikiem jest jedną z najważniejszych umiejętności osób zajmujących się windykacją. W tej części szkolenia zostaną przedstawione m.in. metody radzenia sobie z trudnym, agresywnym rozmówcą, sposoby zadawania pytań oraz zapowiadanie sankcji stosownie do wolumeny sprawy.

 • Postępowanie w przypadku dużych kwot.
 • Postępowanie w przypadku mniejszych kwot.
 • Elementy występujące w rozmowie telefonicznej z kontrahentem:
  • nawiązanie rozmowy,
  • powody braku zapłaty,
  • wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach kontrahenta,
  • negocjacje z dłużnikiem,
  • znalezienie wyjścia z sytuacji – kto ma je zaproponować?
  • notatka z rozmowy telefonicznej,
 • Osoba rozmówcy – z kim rozmawiamy?
 • Konsekwencja w działaniach windykacyjnych.
 • Klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności.

5. Wezwania do zapłaty.
Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe wzory różnego rodzaju pism stosowanych w procesie windykacji oraz dowiedzą się, kiedy należy je zastosować.

 • upomnienie,
 • wezwanie do zapłaty,
 • wezwanie przedprocesowe.

6. Spotkania bezpośredni.
Windykacja terenowa jest jedną z najskuteczniejszych metod windykacji. Poczas tego modułu przybliżone zostaną aspekty kontaktów bezpośrednich z dłużnikiem m.in. godziny spotkań, ubiór, sposób wypowiedzi, raporty ze spotkań.

 • Przygotowanie do spotkania bezpośredniego
 • Jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego?

7. Przedawnienie roszczeń.
W lipcu 2018 r. weszła w życie duża nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia roszczeń. Na szkoleniu zostaną omówione wszelkie zmiany oraz sposoby ich stosowania. Słuchacz dowie się m.in.: Czym jest przedawnienie roszczeń? Kiedy następuje jego przerwanie oraz zawieszenie? Zostaną również przedstawione sposoby rozmowy z dłużnikiem na temat przedawnionego roszczenia.

 • Okres przedawnienia roszczeń.
 • Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń.
 • Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia.
 • Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego.

8. Postępowanie sądowe.
Uczestnik szkolenia zostanie wprowadzony w tryby postępowań sądowych o zapłatę: Jak skierować sprawę do sądu? Jakie koszty należy ponieść? Czym różni się postępowanie upominawcze od nakazowego? Jak zabezpieczyć roszczenie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym?

 • Dokumenty, które należy przekazać do sądu.
 • Trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych:
  • postępowanie zwykłe,
  • postępowanie upominawcze,
  • postępowanie nakazowe.
 • Inne tryby postępowań sądowych:
  • postępowanie uproszczone,
  • elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU),
  • zawezwanie do próby ugodowej,
  • sąd polubowny.

9. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Ta część szkolenia będzie poświęcona postępowaniu upadłościowemu oraz restrukturyzacyjnemu. Zostaną umówione tryby postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych w tym upadłości konsumenckiej. Słuchacz dowie się, jak upadłość wypływa na egzekwowalność należności oraz jakie czynności należy wykonać.

 • Przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego przez sąd.
 • Możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Zabezpieczenie majątku dłużnika.
 • Osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.
 • Rada wierzycieli.
 • Wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa.
 • Postępowanie restrukturyzacyjne:
  • rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego,
  • propozycje układowe,
  • zgromadzenie wierzycieli,
  • warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu,
  • przesłanki do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd,
  • sankcje cywilne i karne wobec dłużnika.

10. Podsumowanie:

 • Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych.
 • Ryzyko związane z oceną kontrahenta.
 • Siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów.
 • Ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umów.

 

Termin

2019-05-30 - 2019-05-31

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1480 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 37 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Windykacja w biznesie - psychologiczne oraz sądowe aspekty skutecznej windykacji
2019-05-30 - 2019-05-31
ul. Straszewskiego 17

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane