Szkolenie z częścią warsztatową skierowane do osób pragnących nabyć lub usystematyzować swoją wiedzę oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie konstruowania umów handlowych. Analiza wybranych umów handlowych wykracza poza ramy standardowego szkolenia, sięga bowiem do regulacji przepisów szczególnych oraz orzecznictwa. Propozycja zarówno dla osób oczekujących pozyskania nowej umiejętności tworzenia umów, jak również dla osób potrzebujących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

 

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • podniesienie kwalifikacji w zakresie konstruowania umów gospodarczych,
 • pozyskanie umiejętności poprawnego kształtowania treści umów z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów szczególnych,
 • zapoznanie się z orzecznictwem sądów polskich w zakresie regulacji poszczególnych umów handlowych.

 

Szkolenia polecamy dla:

 • przedsiębiorców,
 • osób zarządzających firmami,
 • wszystkich, którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość przepisów oraz procedur z zakresu konstruowania umów cywilnoprawnych,

 
Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład,
 • prezentacja w PP,
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe,
 • case study.

MODUŁ I. Wprowadzenie – ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych.
Przedstawienie podstaw pranych i źródeł prawa, które pozwolą w swobodny sposób poruszać się w tematyce umów handlowych

MODUŁ II. Zasady tworzenia umów.
Obszerny moduł zawierający podstawowe informacje konieczne dla prawidłowego zawarcia umowy. Zagadnienia częściowo uszczegółowione o elementy istotne z punktu widzenia zagrożeń wynikających z nieprawidłowego tworzenia umowy.

 1.  Tworzenie komparycji umowy.
  • Struktura komparycji umowy.
  • Analiza komparycji umowy na wybranych przykładach.
  • Określenie strony umowy.
   • Zasady dotyczące przedsiębiorców – wynikające z kodeksu cywilnego.
   • Zasady dotyczące podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
   • Zasady dotyczące osób fizycznych- wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  • Reprezentacja strony umowy.
   • Reprezentacja spółek kapitałowych.
   • Reprezentacja stowarzyszenia.
   • Reprezentacja fundacji.
   • Reprezentacja w oparciu o wybrane przepisy szczególne.
 2. Warunki prawidłowego zawarcia umowy wynikające z przepisów szczególnych.
 3. Czynności poprzedzające zawarcie umowy.
  • List intencyjny.
  • Umowa przedwstępna.
 4. Tryby i formy zawarcia umowy - forma dokumentowa czynności prawnych.
  • oferta.
  • rokowania..
  • negocjacje.
  • aukcja – przetarg.
 5. Postanowienia umowne w zakresie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
 6. Postanowienia umowne dotyczące odstąpienia i wypowiedzenia umowy.
 7. Wybrane klauzule umowne w zakresie powstania, zmiany lub zakończenia umownego stosunku prawnego.
  • Klauzule wskazujące miejsce i czas zawarcia umowy.
  • Klauzule (re)negocjacyjne.
  • Klauzule przyznające prawo do odstąpienia.
  • Klauzule dotyczące cesji wierzytelności.
  • Klauzule waloryzacyjne.
 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów handlowych.

MODUŁ III. Klauzule umowne.
Klauzula w umowie to zastrzeżenie lub warunek. Umieszczamy je na potrzeby dokładnego odzwierciedlenia zamysłów stron podpisujących kontrakt. Klauzule umowne umieszcza się zazwyczaj, w określonej kolejności pod paragrafami lub punktami. W jakim celu zatem się ją wpisuje w umowę? Takie postanowienia mogą mieć różne zadania. I o tym właśnie traktuje ten moduł szkolenia.

 1. Wybrane klauzule dotyczące wykonania i skutków naruszenia umowy.
  • Klauzula zastępczego wykonania zobowiązań.
  • Klauzula zadatku.
  • Klauzula zaliczki.
  • Klauzula kary umownej.
  • Klauzula dotycząca odpowiedzialności kontraktowej.
  • Klauzule odsetkowe.
 2. Klauzule jurysdykcyjne.
 3. Klauzula zakazu konkurencji.
 4. Klauzula siły wyższej.

MODUŁ IV. Zabezpieczenia wykonania umowy.
Zabezpieczenie wykonania umowy oznacza takie jej ukształtowanie, które poprzez nałożenie na strony dodatkowych obowiązków umownych zwiększa prawdopodobieństwo wykonania kontraktu przez kontrahenta. Dodatkowo w przypadku gdy kontrahent nie wykonuje umowy, daje ono drugiej stronie możliwość podjęcia kroków, które doprowadzą do jej przymusowego wykonania lub naprawienia szkody, jaka powstała w związku z niewykonaniem kontraktu.

MODUŁ V. Przedawnienie roszczeń i sposoby dochodzenia roszczeń.
MODUŁ VI. Wybrane umowy handlowe.
MODUŁ VII. Część warsztatowa obejmująca samodzielne konstruowanie umów w oparciu o przedstawiony stan faktyczny z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz orzecznictwa z naciskiem na specyficzne dla danej grupy umów klauzule zabezpieczające interesy stron.

 

Termin

2019-09-26 - 2019-09-27

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul.Złota 59
Warszawa

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 39 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Umowy handlowe w praktyce
2019-09-26 - 2019-09-27
ul.Złota 59, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane