Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie konstruowania umów gospodarczych

 • pozyskanie umiejętności poprawnego kształtowania treści umów ze szczególnym uwzględnieniem elementów zabezpieczających wykonanie zobowiązania

 • nabycie wiedzy w zakresie skutków naruszenia postanowień umowy

 • zapoznanie się z formami szczególnymi oświadczeń woli oraz skutkami niedochowania tych form

 • pozyskanie wiedzy zakresu świadczeń ubocznych

 • do dyspozycji uczestników - materiały szkoleniowe

 1. Umowa gospodarcza (handlowa)

  • Pojęcie umowy gospodarczej
  • Typologia umów gospodarczych
  • Klasyfikacja umów
 2. Czynności poprzedzające zawarcie umowy

  • Ogłoszenia, reklamy, cenniki
  • Listy intencyjne
  • Umowa przedwstępna jako zapowiedź umowy głównej
 3. Tryby zawarcia umowy

  • Oferta
  • Rokowania
  • Aukcja i przetarg
  • Umowa przedwstępna
  • Negocjacje
 4. Formy zawierania umów i skutki prawne niezachowania przepisanej formy

  • Zwykła forma pisemna
  • Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty
  • Forma pisemna z urzędowo poświadczonym podpisem
  • Forma aktu notarialnego
 5. Treść umowy

  • Zasada swobody kształtowania treści i jej ograniczenia
  • Elementy obligatoryjne
  • Elementy fakultatywne (klauzule umowne)
  • Niedozwolone postanowienia umów
 6. Określenie stron umowy (komparycja umowy)

  • Zasady dotyczące przedsiębiorców – wynikające z kodeksu cywilnego
  • Zasady dotyczące podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Zasady dotyczące osób fizycznych- wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.
 7. Reprezentacja stron umowy i pełnomocnictwo

  • Reprezentacja spółek kapitałowych
  • Reprezentacja stowarzyszenia
  • Reprezentacja fundacji
  • Reprezentacja w oparciu o wybrane przepisy szczególne

 8. Wady oświadczeń woli

  • Brak świadomości lub swobody
  • Pozorność
  • Błąd
  • Podstęp
  • Groźba
  • Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza oraz dochodzenie roszczeń

  • Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  • Kary umowne
  • Dochodzenie roszczeń
  • Dodatkowe klauzule umowne
 10. Analiza treści wybranych umów gospodarczych

  • Umowy o przedstawicielstwo i pośrednictwo gospodarcze
  • Umowy w obrocie towarowym
  • Umowy transportowe
  • Inne
 11. Samodzielne konstruowanie wybranych umów gospodarczych – zajęcia warsztatowe

Termin

2019-05-16 (2 dni)

Miejsce

Hotel ***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 319 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane