Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie najbardziej powszechnych umów występujących w obrocie cywilnoprawnym. Istotne jest aby uczestnicy poznali nie tylko aspekty teoretyczne ale elementy praktyczne potrzebne w pracy zawodowej. Pozytywnym aspektem niniejszego szkolenia jest omówienie typowych umów cywilnoprawnych i wskazanie sposobu egzekwowania od podmiotów, które nie zawsze zachowują należytą staranność przy wykonywaniu zobowiązań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z nowymi konstrukcjami umów tj. umową o partnerstwie publiczno-prawnym oraz umową timesharingu która wejdzie w życie w kwietniu 2012 r.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie umów cywilnoprawnych nazwanych i nienazwanych w ujęciu praktycznym poprzez analizę kazusów i przykładowych wzorców umownych

 • Analiza zagadnień dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy timesharingu.

 • Uzyskanie wiedzy zgodnej z obowiązującym stanem prawnym

 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowywania wniosków egzekucyjnych
  i skutecznego dochodzenia należności na drodze egzekucji sądowej

Szkolenie polecamy dla:

 • przedsiębiorców

 • podmiotów współpracujących z przedsiębiorcami

 • wszystkich kategorii pracowników nastawionych na kontakt z klientem

 • pracowników administracji publicznej

 • osoby prowadzące hotele, pensjonaty, ośrodki turystyczne oraz wszystkie te które są zainteresowane tematyką zawierania umów w formie timesharingu.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład

 • prezentacja PP

 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe

 • case study

 

 

Część ogólna

1. Podmioty zdolne do zawierania umów

a) osoby fizyczne
b) osoby prawne
c) jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną
d) szczególne uregulowania dotyczące Skarbu Państwa

2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu

a) osobiste czynności osób fizycznych
b) sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych (znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących sposobu reprezentacji)
c) pełnomocnictwo
d) prokura
e) prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (
falsus prokurator)

3. Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym
a) umowa jako zgodne oświadczenia woli stron
b) sposoby składania oświadczeń woli
c) wykładnia niejasnych oświadczeń woli
d) oferta i jej przyjęcie
e) wady oświadczeń woli i skutki tych wad
f) rodzaje umów: dwustronne i wielostronne, zobowiązujące i rozporządzające, wzajemne, nazwane i nienazwane
g) elementy przedmiotowo istotne umów (
essentialia negotii)
h) elementy podmiotowo istotne (accidentalia negotii)

4. Znaczenie zasady swobody umów 

5. Forma umowy
a) forma ustna
b) forma pisemna
c) forma aktu notarialnego
d) umowy zawierane na odległość

 Część szczegółowa

6. Umowy nazwane w Kodeksie cywilnym

a) umowa najmu 
b) umowa zlecenia
c) umowa sprzedaży
 
d) umowa leasingu 

8. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jako podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

9. Timeshare

a) umowa timeshare;

b) umowy o długoterminowy produkt wakacyjny;

c) umowa pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego;

d) umowa o uczestnictwo w systemie wymiany.

9. Wadliwość umów (źródła wadliwości umów i ich skutki)


10. Odstąpienie od umowy

11. Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów

12. Terminy przedawnienia roszczeń

13. Dochodzenie roszczeń

a) postępowanie przedsądowe
b) postępowanie sądowe - nakazowe, upominawcze, uproszczone

c) specyfika elektronicznego postępowania upominawczego.

14. Postępowanie egzekucyjne

a) podstawa egzekucji
b) tytuł wykonawczy oraz omówienie specyfiki elektronicznych tytułów wykonawczych.
c) wszczęcie egzekucji
d) egzekucja świadczeń pieniężnych
e) egzekucja świadczeń niepieniężnych
f) środki służące ujawnieniu majątku dłużnika
g) kurator dla dłużnika
h) zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego
i) wstrzymanie się przez komornika z dokonaniem czynności
j) ochrona dłużnika i osób trzecich – możliwość wytoczenia skargi paulińskiej.

15.Egzekucja z majątku małżonków- przykłady praktyczne.

16. Case study.

 

Termin

2018-03-26

Miejsce

Centrum Konferencyjne ADN
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 33 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
2018-03-26
al. Jana Pawła II 25

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane