Szkolenie pozwala zapozna膰 si臋 z zagadnieniami z zakresu: finansowego celu zarz膮dzania przedsi臋biorstwem, wprowadzenia do analizy finansowej przedsi臋biorstwa, elementów matematyki finansowej, szacowania wolnych przep艂ywów pieni臋偶nych, wprowadzenia do metod oceny projektów inwestycyjnych, wprowadzenia do szacowania stóp kosztu kapita艂u, przegl膮du elementów zarz膮dzania zapasami, 艣rodkami pieni臋偶nymi i nale偶no艣ciami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie polecamy dla:

 • kadry kierowniczej niefinansowej pionów przedsi臋biorstwa, w艂a艣cicieli przedsi臋biorstw, pracowników JST oraz wszystkich, którzy pragn膮 uzupe艂ni膰 swoj膮 wiedz臋 z zakresu finansów przedsi臋biorstw i mog膮 potrzebowa膰 fundamentalnych wiadomo艣ci z zakresu zarz膮dzania finansami firmy
 • pracowników maj膮cych znacz膮cy wp艂yw na sukces lub pora偶k臋 strategii realizowanej przez przedsi臋biorstwo,
 • mened偶erów niefinansowych
 • niefinansowej kadry kierowniczej z do艣wiadczeniem, jak i osób rozpoczynaj膮cych prac臋 na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce, jak i administracji publicznej
 • przedsi臋biorców i osób rozpoczynaj膮cych samodzielne zarz膮dzanie finansami
 • osób odpowiedzialnych w przedsi臋biorstwie, jednostkach samorz膮du terytorialnego oraz innych instytucjach bud偶etowych za decyzje
 • pracowników decyzyjnych maj膮cy wp艂yw na operacje w przedsi臋biorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracownicy maj膮cy po艣redni lub bezpo艣redni wp艂yw na strategiczne i taktyczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit
 • ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorców i ich pracowników chc膮cych zrozumie膰 jak poprawi膰 produktywno艣膰 i efektywno艣膰 decyzji i dzia艂a艅 w procesie funkcjonowania firmy
 • osób, które na co dzie艅 zajmuj膮 si臋 innymi zagadnieniami ni偶 gotówka, treasury management, zarz膮dzanie skarbem, planowanie finansowe, sprawozdawczo艣膰, rachunkowo艣膰 i finanse


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umo偶liwiaj膮cych zrozumienie finansów przedsi臋biorstwa, przekazanie wiadomo艣ci w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnie艅 z zakresu zarz膮dzania finansami przedsi臋biorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. 
W trakcie zaj臋膰 zostan膮 wyja艣nione i uporz膮dkowane kategorie i narz臋dzia zarz膮dzania finansami, a tak偶e mo偶liwo艣ci i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wp艂yw decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsi臋biorstwo. 
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej, a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedz臋 i umiej臋tno艣ci z zakresu finansowego patrzenia na firm臋 i jej procesy.

 

Korzy艣ci dla uczestników szkolenia:

 • zrozumienie podstaw finansów firmy
 • poznanie elementów szacowania wolnych przep艂ywów pieni臋偶nych
 • nabycie umiej臋tno艣ci rozró偶niania mi臋dzy perspektyw膮 finansów a rachunkowo艣ci
 • odkrycie fundamentalnych mechanizmów finansowych dzia艂aj膮cych w firmie
 • usprawnienie decyzji dotycz膮cych procesów wp艂ywaj膮cych na tworzenie strategii zarz膮dzania finansami
 • zapoznanie si臋 z prezentacj膮 podstaw problematyki zarz膮dzania finansami
 • wzrost wra偶liwo艣ci pracowników zaanga偶owanych w proces sprzeda偶y, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wp艂yw ich decyzji na stan finansów
 • zrozumienie mechanizmów zwi膮zanych z nowoczesnym zarz膮dzaniem bezpiecze艅stwem finansowym i warto艣ci膮 zachodz膮cych w przedsi臋biorstwie produkcyjnym procesów

Wybrane opinie uczestników na temat szkolenia:

 

,,Bardzo wysoka wiedza merytoryczna i praktyczna Trenera, szkolenie ciekawe i ciekawie prowadzone.”

,,Praktyczne podej艣cie, wiele przyk艂adów. Bardzo wysoki poziom i jako艣膰 przekazywanej wiedzy.”

,,Kompetencje prowadz膮cego na najwy偶szym poziomie!”

 

 

STANDARDOWA cena szkolenia: 2 180 PLN netto

PROMOCYJNA cena szkolenia: 1 950 PLN netto - zg艂oszenia do 04 kwietnia 2024 r.


Zapoznaj si臋 z Regulaminem szkole艅 on-line i zaakceptuj go podczas zg艂oszenia

Regulamin szkole艅 otwartych 鈻

Ogólne informacje na temat szkole艅 otwartych AVENHANSEN 鈻


 

Je偶eli szkolenie on-line obj臋te jest specjalnym rabatem to ten rabat obowi膮zuje w przypadku zap艂acenia pe艂nej kwoty za szkolenie do 7 dni przed jego rozpocz臋ciem.

 


W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy Pa艅stwu:

 • Interaktywno艣膰 szkolenia z Trenerem AVENHANSEN
 • Mi艂膮 i fachow膮 obs艂ug臋
 • Do艣wiadczenie i doskona艂e przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materia艂y szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania
 • Certyfikat uko艅czenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesi膮ca po zako艅czonym szkoleniu ka偶dy uczestnik b臋dzie móg艂 kontaktowa膰 si臋 z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdra偶aniu umiej臋tno艣ci zdobytych podczas szkolenia)
 • Mo偶liwo艣膰 uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrze偶e艅 i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

 


Reklamacje

Jeste艣my otwarci na konstruktywn膮 krytyk臋. Zawsze staramy si臋 zaspokoi膰 oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje 鈻

 


Newsletter

Je偶eli zainteresowa艂o Ci臋 to szkolenie i chcia艂by艣 otrzymywa膰 powiadomienia o zbli偶aj膮cych si臋 terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si臋 do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó艂owe informacje.

Do艂膮cz do nas! B膮d藕 na bie偶膮co! Znajd藕 promocje! Odbieraj bezp艂atne materia艂y! 鈻

Zapisz si臋! 鈻

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na 偶ywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pe艂nej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o mo偶liwo艣ci realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zale偶no艣ci od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizacj臋 szkolenia wy艂膮cznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji ka偶dego projektu mamy na uwadze efektywno艣膰 prowadzonych przez nas warsztatów oraz Pa艅stwa satysfakcj臋.

Zobacz nasz膮 ofert臋 szkole艅 on-line, które s膮 alternatyw膮 dla tradycyjnych szkole艅 stacjonarnych 鈻

MODU艁 I. FINANSOWY CEL ZARZ膭DZANIA PRZEDSI臉BIORSTWEM: MAKSYMALIZACJA WARTO艢CI PRZEDSI臉BIORSTWA 

 1. Jakie cele mo偶e mie膰 firma, które z nich s膮 niepe艂ne, a które w艂a艣ciwe?
 2. Jak mierzy膰 realizacj臋 tych celów?
 3. Jakie elementy kszta艂tuj膮 warto艣膰 firmy?

MODU艁 II. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSI臉BIORSTWA 

 1. Podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
 2. Elementy wnioskowania na podstawie wska藕ników finansowych
 3. Jakich b艂臋dów i uproszcze艅 nale偶y unika膰?

MODU艁 III. ZMIANA WARTO艢CI PIENI膭DZA W CZASIE - ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ 

 1. Prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
 2. Dlaczego warto艣膰 pieni膮dza w czasie zmienia si臋 niezale偶nie od tego czy jest inflacja?
 3. Jak porównywa膰 kwoty z ró偶nych momentów czasowych?

MODU艁 IV. SZACOWANIE WOLNYCH PRZEP艁YWÓW PIENI臉呕NYCH GENEROWANYCH PRZEZ FIRM臉

 1. Siedem zasad dobrego szacowania wolnych przep艂ywów pieni臋偶nych
 2. Czego nie wolno bra膰 pod uwag臋 przy szacowaniu przep艂ywów pieni臋偶nych
 3. Ró偶nica mi臋dzy NCF (przep艂ywy pieni臋偶ne netto), OCF (operacyjne przep艂ywy pieni臋偶ne) i FCF (wolne przep艂ywy pieni臋偶ne) - jak je rozró偶ni膰 i w艂a艣ciwie wybra膰?

MODU艁 V. METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (NPV, IRR) 

 1. Jak interpretowa膰 kryteria decyzyjne?
 2. Kiedy nie stosowa膰 IRR?
 3. Jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczaj膮cych si臋 projektów wybra膰 lepszy?

MODU艁 VI. SZACOWANIE STÓP KOSZTU KAPITA艁U FINANSUJ膭CEGO INWESTYCJE

 1. Jak kszta艂tuje si臋 koszt kapita艂u obcego?
 2. Co wp艂ywa na poziom stopy kosztu kapita艂u w艂asnego?
 3. Dlaczego koszt kapita艂u w艂asnego jest wy偶szy od kosztu kapita艂u obcego?

MODU艁 VII. KRÓTKOTERMINOWE ZARZ膭DZANIE KAPITA艁EM

 1. Jak zarz膮dza膰 zapasami?
 2. Jakie poziomy nale偶no艣ci utrzymywa膰?
 3. Ile gotówki powinna mie膰 firma?
 4. Strategie zarz膮dzania kapita艂em pracuj膮cym netto

MODU艁 VIII. ELEMENTY OCENY PRZEDSI臉BIORSTWA PRZEZ KONTRAHENTÓW I KAPITA艁ODAWCÓW

 1. Jak inni na nas patrz膮?

MODU艁 IX. ELEMENTY PLANOWANIA FINANSOWEGO

 1. Zarys metody procentu od sprzeda偶y
Termin

2024-04-11 (2 dni)

MiejsceOn-line

Cena

1950 z艂 netto

Negocjuj cen臋

Szkolenie rozpoczyna si臋 za 49 dni

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 • 08:45 - 09:00 - logowanie
 • 09:00 - 12:00 - szkolenie
 • 12:00 - 13:00 - przerwa
 • 13:00 - 15:00 - szkolenie

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1950 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecaj膮cego
Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, kt贸rej szkolenie jest polecane