Korzyści dla uczestników:

 • Uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym
 • Pozyskanie umiejętności poprawnego konstruowania wybranych umów spółek handlowych
 • Zapoznanie z najnowszą linią orzeczniczą w zakresie wybranych zagadnień dotyczących spółek handlowych
 • Nabycie wiedzy w zakresie odpowiedzialności spółek za zobowiązania handlowe
 • Poznanie regulacji prawnej w zakresie wymogu uzyskania stosownych zgód na zawarcie określonego rodzaju umów handlowych

I. Część ogólna

1)      Wprowadzenie

2)      Rejestracja spółek – postępowanie związane z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego

3)      Prawne Środki przymuszające do wpisu

4)      Pojęcie firmy

5)      Spółka w organizacji 

6)      Spółka w likwidacji 

7)      Oddziały i przedstawicielstwa 

8)      Charakterystyka prokury

II.       Charakterystyka spółek osobowych

 A.      Spółka jawna

1)      Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki jawnej .

2)      Powstanie spółki

3)      Reprezentacja spółki

4)      Prowadzenie spraw spółki

5)      Majątek spółki

6)      Pojęcie udziału

7)      Rozwiązanie i likwidacja spółki

B.      Spółka partnerska

1)     Definicja i reżim prawny spółki partnerskiej

2)     Przesłanki materialnoprawne utworzenia spółki partnerskiej

3)     Przesłanki formalne powstania spółki partnerskiej

4)     Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej

5)     Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej

6)     Rozwiązanie spółki i jej likwidacja

C.       Spółka komandytowa

1)      Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki komandytowej

2)      Powstanie spółki

3)      Status prawny komplementariusza

4)      Status prawny komandytariusza

5)      Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

6)      Odpowiedzialność nieograniczona

7)      Reprezentowanie spółki

8)      Prowadzenie spraw spółki

9)      Uprawnienia kontrolne

10)  Udział w zyskach i stratach

11)  Rozwiązanie i likwidacja spółki

D.      Spółka komandytowo – akcyjna

1)      Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki komandytowo-akcyjnej .

2)      Powstanie spółki

3)      Prowadzenie spraw spółki

4)      Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej

5)      Rola organów w funkcjonowaniu spółki

6)      Status prawny komplementariusza i akcjonariusza

7)      Rozwiązanie i likwidacja spółki

III.  Charakterystyka spółek kapitałowych

A.      Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

1)      Ogólna charakterystyka

2)      Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

3)      Umowa spółki - obligatoryjne i fakultatywne postanowienia umowy

4)      Kapitał zakładowy

 • Pozycja prawna wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

5)      Udziały w spółce

 • Równość i nierówność praw i obowiązków
 • Uprzywilejowanie udziałów
 • Rodzaje praw i obowiązków
 • Prawa korporacyjne
 • Prawa majątkowe
 • Prawo do udziału w zysku (do dywidendy)
 • Obowiązki wspólnika

6)      Utrata członkostwa i zmiany osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

7)      Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zgromadzenie wspólników
 • Organy nadzoru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

8)      Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

B.      Spółka akcyjna

1)      Charakterystyczne cechy spółki akcyjnej

2)      Powstanie spółki akcyjnej

 • Zawiązanie spółki
 • Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego
 • Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej
 • Wpis do rejestru

3)      Akcja 

 • Akcja jako prawo podmiotowe 
 • Akcja jako papier wartościowy 
 • Umorzenie akcji 
 • Nabywanie (obejmowanie) przez spółkę własnych akcji 

4)      Organy spółki akcyjnej 

 • Zarząd spółki akcyjnej 
 • Rada nadzorcza 
 • Walne zgromadzenie 

5)      Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego 

6)      Likwidacja i rozwiązanie spółki akcyjnej

IV.    Warsztaty – konstruowanie umowy wybranej spółki handlowej wraz z klauzulami wymaganymi dla skutecznego prawnie zawarcia umowy handlowej

Termin

2018-05-17 - 2018-05-18

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 87 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych
2018-05-17 - 2018-05-18
al. Jana Pawła II 25

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane