Szkolenie polecamy dla:

przedsiębiorców, pracowników działów windykacji oraz działów prawnych, właścicieli firm mających problem ze skutecznym odzyskaniem należności.

Szkolenie składa się z analizy dwóch bloków tematycznych. W pierwszym omówiona została problematyka skutecznego procesu windykacji należności. Natomiast druga część dotyczy zagadnień związanych ze zmianami w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, które wejdą w życie w dniu 08.09.2016 r. Wszystkie zagadnienia omawiane będą na przykładach z praktyki. Skoncentrujemy się na tematach budzących wątpliwości, dlatego że pokazane zostały praktyczne sposoby ich rozwiązania, bazujące na przepisach prawa i bardzo bogatej wiedzy praktycznej wykładowcy. Szkolenie ma na celu praktyczne omówienie zmian w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, w tym wskazując jakie konsekwencje wynikają z wprowadzonych zmian i jak skutecznie poprowadzić windykację aby odzyskać należności bez potrzeby uruchamiania postępowania sądowego.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład

 • prezentacja PP

 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe

 • case study

 • analiza dokumentów

 

 

 

 

 

I. Windykacja należności
Ocena poziomu ekonomicznej opłacalności w procesie ściągania wierzytelności - audyt   wierzytelności

 • Ocena charakteru prawnego wierzytelności
 • Rodzaje dochodzonych wierzytelności i charakterystyka prawna ich dochodzenia
 • wierzytelności pieniężne
 • wierzytelność, której świadczenie ma charakter niepieniężny
 • Ocena możliwości sądowego dochodzenia wierzytelności
 • Weryfikacja terminu przedawnienia wierzytelności
 • Wpływ zawieranych kontraktów handlowych (popełnianych w nich błędów)  na obniżenie (pozbawienie) skuteczności prowadzonej windykacji. Jakie są najważniejsze kwestie przy zawieraniu umów.

II. Sposoby pozyskiwania wiedzy o dłużniku (kontrahencie) przez wierzyciela

 • Weryfikacja stanu majątku dłużnika
 • ocena rodzaju i wartości nieruchomości dłużnika
  • weryfikacja dłużnika w ewidencji gruntów i budynków
  • weryfikacja dłużnika w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
 • ocena rodzaju i wartości rzeczy ruchomych będących własnością dłużnika
  • weryfikacja własności pojazdów mechanicznych należących do dłużnika (baza CEPiK)
  • weryfikacja własności innych rzeczy ruchomych (np. zapytania o ruchomości obciążone zastawem rejestrowym)
 • ocena charakteru pracy wykonywanej przez dłużnika lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
  • weryfikacja dłużnika w rejestrach przedsiębiorców: Ewidencja Działalności Gospodarczej lub w KRS
 • Weryfikacja stanu cywilnego dłużnika i jego stosunków wewnątrzmałżeńskich
 • Znaczenie protokołu stanu faktycznego sporządzonego przez komornika sądowego.
  • Opłata stała i jej wysokość
  • Kiedy komornik może odmówić wykonania takiej czynności?

III. Proces dochodzenia wierzytelności

 • Windykacja polubowna
  • Monitoring należności
  • Negocjacje
  • Podawanie do publicznej informacji wiadomości o wysokości zadłużenia (rejestr dłużników niewypłacalnych, BIG)
  • Ugoda
  • Obrót wierzytelnościami (cesja, faktoring, forfaiting)
  • Kompensata
 • Charakterystyka postępowań o zapłatę
 • postępowania w trybie zwykłym
 • postępowania odrębne
  • warunki prowadzenia postępowania nakazowego i jego skutki prawne
  • warunki prowadzenia postępowania upominawczego i jego skutki prawne
  • warunki prowadzenia postępowania uproszczonego
  • dochodzenie należności na arenie międzynarodowej (ETE, ENZ, EDR)
 • Sposoby zabezpieczania wierzytelności
 • Zabezpieczenia osobiste (gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia, weksel, poręczenie wekslowe)
 • Zabezpieczenia rzeczowe (przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw, zastaw rejestrowy, blokada środków pieniężnych, kaucja, hipoteka)

IV. Egzekucja komornicza oraz zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
     w 2016.

 • wybór komornika sądowego – zmiany w art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
 • Monitor Postępowania Egzekucyjnego – platforma kontaktu pomiędzy kancelarią komorniczą a wierzycielem,
 • postanowienie komornika o kosztach – zmiany w zakresie obciążania dłużnika kosztami postępowania?
 • sądowe określenie kwoty, jaką dłużnik może pobierać w okresie zawieszenia postępowania w celu zaspokajania bieżących potrzeb.
 • egzekucja z nieruchomości – opis i oszacowanie, licytacja, ogłoszenia o licytacji.
 • wykreślenie przez komornika wpisu ostrzeżenia o toczącej się egzekucji
 • strona Krajowej Rady Komorniczej – miejsce publikacji obwieszczeń o licytacji
 • skarga na czynności komornika- w jakich przypadkach nie ma ona zastosowania.
 • uchylenie art. 797 ze znacz. 1 kpc. Kiedy wierzyciel będzie mógł zlecić poszukiwanie majątku?
 • rozstrzyganie zbiegów egzekucji sądowej i administracyjnej w 2016 r.Jakie kryterium będzie istotne przy rozstrzygnięciu zbiegu?
 • składanie wykazu majątku przez dłużnika.
 • fakultatywne wysłuchanie dłużnika i wierzyciela przed umorzeniem i zawieszeniem egzekucji,
 • po upływie jakiego terminu nastąpi
 • sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej,
 • nowe zasady zajmowania rachunku bankowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Termin

2018-04-10

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17, Kraków
Kraków

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 50 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Skuteczna windykacja należności oraz egzekucja komornicza od 01.01.2016 r.
2018-04-10
ul. Straszewskiego 17, Kraków

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane