25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO, jak również regulacje nowej ustawy o ochronie danych osobowych modyfikującej w odpowiednim zakresie zapisy RODO, a także wprowadzona zostanie ustawa – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, nowelizująca szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.

Cele szkolenia:

Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie niniejsze przeznaczone jest dla przedstawicieli administratorów danych i podmiotów przetwarzających, a w szczególności osób pełniących dotychczas funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, pełnomocników ochrony danych osobowych, szefów działów informatycznych, marketingowych, kadrowych, czy też księgowo – finansowych, których codzienne obowiązki zawodowe zostaną w perspektywie kilku następnych miesięcy obciążone szeregiem nowych, obligatoryjnych zadań związanych z wprowadzeniem RODO i zupełnie nowej ustawy dotyczącej ochrony danych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z całościowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi nowego systemu ochrony danych osobowych, procesami wymaganymi do przeprowadzenia w ramach obowiązków wynikających z RODO, praktycznymi wzorcami stosownych dokumentów związanych z pozyskaniem zgód na przetwarzanie danych, wykonywaniem obowiązków informacyjnych, zawieraniem umów powierzenia przetwarzania, a także konstruowaniem polityk służących zabezpieczeniu danych osobowych. Całościowa materia szkoleniowa poparta zostanie przykładami z praktyki oraz omawianymi kazusami.

1. Podstawowe regulacje systemu ochrony danych osobowych.

 • Zakres obowiązywania regulacji prawnych z obszaru ochrony danych osobowych
  - RODO, nowa ustawa o ochronie danych osobowych, przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – umiejętność właściwej interpretacji przepisów oraz ich wzajemnego powiązania.

 • Wytyczne GIODO oraz Grupy Roboczej art. 29 ds. Ochrony Danych Osobowych
  – kontekst związany z pojęciem podstawowej działalności administratora danych oraz przetwarzania danych na dużą skalę.

 • Nowe podstawy legalnego przetwarzania danych osobowych – art. 6 i art. 9 RODO – jakie zmiany wprowadza rozporządzenie unijne.

 • Zasady przetwarzania danych osobowych zgodne z RODO.

2. Przygotowanie administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego
do wprowadzenia niezbędnych modyfikacji dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych:

 • Nowe definicje wynikające z rozporządzenia unijnego – dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące stanu zdrowia.

 • Nowelizacja przepisów krajowych dotyczących danych osób rekrutowych oraz pracowników, które może przetwarzać pracodawca.

 • Monitoring wewnętrzny pracowników oraz osób przebywających na terenie administratora danych.

 • Wprowadzone warunki formalne i elementy dla wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego pierwotnego i wtórnego – wskazanie niezbędnych zapisów oraz terminu wykonania.

 • Udostępnianie danych osobowych jako szczególna forma przetwarzania danych – newralgiczne przypadki, kryteria oceny, niezbędny tryb wewnętrzny.

 • Powierzenie przetwarzania danych – jak odróżnić od udostępnienia danych, umiejętność zgodnego z przepisami redagowania umów powierzenia.

 • Polityki ochrony danych osobowych – co pozostanie z dotychczasowych procedur.

3. Prawa osób, których dane dotyczą oraz obowiązki administratora danych i podmiotu przetwarzającego:

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – komu przysługuje
  i kiedy administrator może odmówić wykonania takiego żądania.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawowe przesłanki.

 • Prawo do przenoszenia danych – jak właściwie należy przygotować się do jego wykonywania.

 • Anonimizacja, pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych jako metody zabezpieczania danych osobowych.

 • Nowe obowiązki administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego.

 • Wprowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych – czego dotyczyć ma rejestr i kto jest zwolniony z jego prowadzenia.

 • Obowiązek zgłoszenia i zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych
  – elementy zgłoszenia i termin wykonania.

 • Działania administratora danych niezbędne do wykonania oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych.

 • Certyfikacja i akredytacja – kto może wykonywać działania certyfikacyjne i audyty.

 • Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu i ich konkretyzacja w przepisach krajowych,
  w tym nakładanie administracyjnych kar pieniężnych max. 4% rocznego obrotu lub 20 mln EUR.

4. Inspektor Ochrony Danych – pozycja, zadania i obowiązki osób uprzednio sprawujących funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

 • Wymagania w zakresie wyznaczenia IOD – administrator danych oraz podmiot przetwarzający.

 • Kwalifikacje zawodowe IOD wymagane do pełnienia funkcji.

 • Ustawowe kompetencje i zadania przypisane IOD.

 • Warunki obligatoryjnego wyznaczenia IOD w organizacji.

 • Pozycja IOD w strukturze organizacyjnej – kiedy można wyznaczyć jednego Inspektora dla kilku przedsiębiorstw lub organów; outsourcing IOD.

 • Zawiadomienie Prezesa Urzędu o powołaniu IOD – okres przejściowy oraz forma zgłoszenia, zmiany i odwołania.

5. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie RODO oraz przepisów krajowych:

 • Odpowiedzialność administracyjna – postępowanie kontrolne oraz postępowanie związane z naruszeniem ochrony danych osobowych.

 • Sankcje w postaci administracyjnych kar pieniężnych – podstawy oraz warunki ich nakładania w zależności od charakteru i pozycji danego administratora danych.

 • Modyfikacja odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Odpowiedzialność cywilna – zasada solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych.

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników administratora i podmiotu przetwarzającego.

Termin

2018-03-22 - 2018-03-23

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17, Kraków
Kraków

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 30 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych. Stosowanie RODO i nowych przepisów krajowych
2018-03-22 - 2018-03-23
ul. Straszewskiego 17, Kraków

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane