Nadeszła rewolucja w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

25 maja 2018 weszły do obowiązywania w Polsce przepisy unijnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, wraz z nową krajową ustawą o ochronie danych osobowych, modyfikującą szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z RODO, w tym w szczególności związanych z szeroko pojętym prawem pracy.

RODO oraz nowe przepisy prawa polskiego nakładają szereg obowiązków i zadań na administratorów danych będących pracodawcami, w szczególności odnoszących się do przetwarzania danych pracowniczych, wskazując, iż ich niespełnienie może wiązać się z nałożeniem rekordowych kar, nawet do 20 000 000 EUR.

Każdy pracodawca jest administratorem danych który ma obowiązek gromadzić, przechowywać, zabezpieczać i udostępniać dane osobowe osób zatrudnionych lub współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

Nowe zasady i wytyczne obligują do realizacji obowiązków informacyjnych w stosunku do kandydatów do pracy oraz pracowników, odpowiedniego zabezpieczania danych, zawarcia umów powierzenia przetwarzania danych w przypadku korzystania z usług zewnętrznych podmiotów realizujących usługi na zlecenie pracodawcy, np. serwis usług IT, usługi BHP, prowadzenie zewnętrznego archiwum, outsourcing księgowości i płac, mając na uwadze, że treść minimalnych zapisów w umowach powierzenia została rozszerzona na gruncie RODO.

Wdrożenie i właściwe stosowania RODO wymaga współpracy wszystkich komórek w organizacji.
Wsparcie ze strony Działów HR, które na co dzień przetwarzają jedne z najbardziej wrażliwych danych
w organizacjach będzie nieodzowne.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo-płacowych.

1. Wpływ przepisów RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
    na procesy przetwarzania danych osobowych w działach personalnych.

 • Osoby odpowiedzialne za procesy przetwarzania danych oraz określone prawem obowiązki tych osób: Inspektor Ochrony Danych, Inspektor Systemu Informatycznego.

 • Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
   

2. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.

 • Nowe rozumienie pojęć dane osobowe i szczególnie kategorie danych w myśl RODO.

 • Zmiany w przepisach krajowych dotyczące danych osób rekrutowych oraz pracowników, które może przetwarzać pracodawca:
    - nowy katalog danych osobowych,
    - kiedy wymagana jest zgoda pracownika i na przetwarzanie jakich danych
       (wizerunek,e-mail. telefon),
    - kategorie danych, których nie wolno przetwarzać nawet za zgodą pracownika,
    - monitoring w miejscu pracy – jak powinien funkcjonować zgodnie z nowymi
      przepisami   kodeksu pracy,
    - monitoring służbowej poczty elektronicznej – nowe przepisy regulujące i akty
      wewnętrzne, orzeczenia ETPCZ,
    - inne rodzaje monitoringu pracodawcy przewidziane w nowych przepisach prawa pracy,
    - możliwość żądania dokumentów weryfikacyjnych, brak możliwości
       kserowania dokumentacji,
    - przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu
      świadczeń socjalnych.

 • Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: skanów/kserokopii dowodów osobistych, aktów małżeństwa, zgonów.
 • Sposób komunikacji z pracownikiem i przekazywania jego danych, w tym danych sensytywnych (paski wynagrodzeń, PIT, formularze ZUS itp.)
 • Czas przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO – czy sama zgoda wystarczy i na co (rekrutacja a przedawnienie dochodzenia roszczeń).
 • Publikowanie/przechowywanie zdjęć kandydatów oraz pracowników.
 • Dane biometryczne w zatrudnieniu – kiedy dopuszczalne, a kiedy nie.

 

3. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych.

 • Zasady przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO (m.in. zasada minimalizacji, prawidłowości, rozliczalności).
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO – nowe podstawy przetwarzania danych, w tym formuła zgody.
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych – czego dotyczyć ma rejestr i kto jest zwolniony z jego prowadzenia.
 • Wykonywanie obowiązku informacyjnego pierwotnego i wtórnego – poszerzenie klauzul informacyjnych oraz wprowadzenie terminów na jego wykonanie.
 • Obowiązki i zakres odpowiedzialności osób przetwarzających dane (m.in. nadawanie upoważnień, prowadzenie rejestru osób upoważnionych).
 • Wymagania formalne dot. dokumentacji wewnętrznej – co zostanie z polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, kiedy istnieje oblig jej prowadzenia.
 • Zasady zabezpieczania danych kadrowych przetwarzanych w formie papierowej (segregatory, akta osobowe) i elektronicznej (systemy kadrowo-płacowe).
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych (m.in. rekrutacja i zatrudnienie) – udostępnienie, czy powierzenie przetwarzania.
 • Przetwarzanie danych przy korzystaniu z agencji pracy tymczasowej.

 

4. Udostępnianie danych.

 • Organy państwowe i samorządowe.
 • Banki i podmioty zewnętrzne (opieka medyczna, karty sportowe).
 • Związki zawodowe i rady pracowników.
 • Członkowie rodziny i inne osoby fizyczne.
 • Grupy kapitałowe i inne podmioty – przekazywanie danych z uwzględnieniem zmian, wynikających z RODO.

 

5. Prawa pracowników, których dane są przetwarzane przez pracodawcę.

 • Obowiązek udzielania informacji zgodnie z RODO – kiedy stosujemy.
 • Dobra osobiste i prawo do ochrony wizerunku.
 • Prawo do prywatności przejawiające się m. in. w zakresie wymagania od pracownika nieadekwatnych danych.


6. Kontrola ze strony organu nadzorczego.

 • Przygotowanie do kontroli.
 • Postępowanie kontrolne – podobieństwa i różnice w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym.
 • Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych.
 • Sankcje za ewentualne naruszenie przepisów.
 • Kary finansowe nakładane przez Prezesa Urzędu (do 20 mln euro) – podstawy, warunki, wysokość i wyłączenia.
Termin

2019-06-17

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul. Złota 59, Budynek Lumen, Złote Tarasy
Warszawa

Cena

550 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 184 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR
2019-06-17
ul. Złota 59, Budynek Lumen, Złote Tarasy

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 550 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane