Cele szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z regulacjami prawa własności intelektualnej.
 • Praktyczne podejście ochrony własności intelektualnej.
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania prawa.

 

 

 

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 1. Na poziomie wiedzy:
  • poszerzenie wiedzy w obszarze regulacji prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej,
  • znajomość przepisów prawa krajowego, unijnego oraz międzynarodowego,
  • znajomość procedur ochrony na poziomie krajowym, regionalnym, międzynarodowym.
 2. Na poziomie umiejętności:
  • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego,
  • umiejętność generowania innowacji wolnych od praw osób trzecich,
  • umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu,
  • identyfikowanie szans/zagrożeń w zakresie prawa własności intelektaulnej.
 3. Na poziomie postawy:
  • świadomość prawna w zakresie regulacji prawnych z obszaru szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone w oparciu o autorską metodę, w charakterze warsztatów. Wykorzystuję  technikę mini wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, case studies, analizę tekstu prawnego, quizy i metody wspierających aktywizację procesu zdobywania wiedzy (zadania otwierające, ćwiczenia aktywizujące prawą półkulę mózgową). Dodatkowo pytania sokratejskie, dyskusja moderowana, "burza mózgów".

1. Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej.

 • Pojęcie własności intelektualnej.
 • Własność intelektualna a własność rzeczy.
 • Potrzeba ochrony innowacyjnych rozwiązań.
 • Innowacje a własność intelektualna.
 • Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej.
 • Oznaczenia ® © ™.
 • CASE STUDY: POMYSŁ NA WYNALAZEK.

2. Źródła prawa własności intelektualnej.

 • Prawo polskie: ustawa o prawie autorskim, prawo własności przemysłowej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
 • Prawo Unii Europejskiej.
 • Rozporządzenia i dyrektywy.
 • Ważniejsze regulacje międzynarodowe.
 • Rola orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE.
 • CASE STUDY: SPRAWA MAGILL.

3. Prawo autorskie.

 • Wiadomości podstawowe.
 • Pojęcie i przykłady utworów.
 • Utwory samoistne, inspirowane, zależne: problemy.
 • CASE STUDY: DOKUMENTACJA TECHNICZNA, CZY PODLEGA OCHRONIE?
 • Utwory pracownicze.
 • Dozwolony użytek.
 • CASE STUDY: KIEDY CYTAT JEST DOPUSZCZALNY?
 • Plagiat czy inspiracja?
 • Zadanie praktyczne: Rozpoznaj, co jest a co nie jest utworem.
 • Programy komputerowe i ich ochrona.
 • Ochrona baz danych.
 • Problem ochrony technicznych zabezpieczeń.
 • CASE STUDY: RIPOWANIE PIOSENEK, legalne czy nie?
 • CASE STUDY: SŁYNNE PLAGIATY.

4. Wprowadzenie do prawa własności przemysłowej.

 • Wiadomości podstawowe.
 • Patenty i wynalazki.
 • CASE STUDY: PATENT NA KOTY, PIESKI I SZCZURY.
 • Wzory użytkowe.
 • Wzory przemysłowe.
 • CASE STUDY: DYWAN CZY JAJECZNICA?
 • Znaki towarowe.
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • CASE STUDY: UJAWNIAĆ CZY NIE UJAWNIAĆ?
 • Dokumenty w firmie a ochrona danych osobowych.
 • Ochrona danych technicznych.
 • CASE STUDY: WIZERUNEK.
 • Prawo własności przemysłowej w  Internecie.
 • CASE STUDY: PIRACTWO DOMENOWE.
 • Ćwiczenie: CZY PODLEGA OCHRONIE?

5. Systemy ochrony praw własności intelektualnej.

 • Uwagi wprowadzające.
 • Urzędy odpowiedzialne za ochronę: UPRP, OHIM, EPO, WIPO.
 • Procedura ochrony na poziomie krajowym (procedura przed UP RP).
 • Ochrona w trybie wspólnotowym (postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym czy OHIM w Alicante).
 • Międzynarodowe procedury ochrony  (zgłoszenia wynalazków w trybie PCT).
 • CASE STUDY: CIEKAWE PROCESY SĄDOWE.

6. Przykładowy model zarządzania własnością intelektualną (innowacjami)

 • Planowanie procesu generowania własności intelektualnej.
 • Organizowanie i wdrażanie procesu ochrony własności intelektualnej.
 • Kontrolowanie procesu zarządzania własnością intelektualną.
 • CASE STUDY: BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTÓW „FIRMOWYCH”.

7. Optymalizacja kosztów ochrony własności intelektualnej.

 • Koszty ochrony w trybie krajowym.
 • Koszty ochrony w trybie wspólnotowym.
 • Koszty postępowania międzynarodowego.
 • Problem wyboru optymalnej (ekonomicznie efektywnej) procedury ochronnej.

8. Znaczenie ochrony innowacyjnych rozwiązań i transfer technologii.

 • Rynkowa wartość patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych.
 • Możliwości komercyjnej eksploatacji własności intelektualnej.
 • Transfer technologii, czyli od koncepcji do biznesu.
 • CASE STUDY: DOBRE PRAKTYKI W TRENSFERZE TECHNOLOGII.

9. Odpowiedzialność za naruszenie prawa własności intelektualnej.

 • Uwagi ogólne o zasadach odpowiedzialności.
 • Roszczenia przysługujące uprawnionemu.
 • Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego.
 • Odpowiedzialność za naruszenie prawa własności przemysłowej.
 • Odpowiedzialność za działalność w Internecie.
 • CASE STUDY: PLIKI ŚCIĄGANE Z INTERNETU: LEGALNIE CZY NIE?

 

Termin

2019-05-23 (2 dni)
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul. Złota 59
Warszawa

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 318 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane