Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład

 • prezentacja PP

 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe

 • case study

 • analiza dokumentów

I UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

1. Charakter prawny umowy o roboty budowlane.

2. Istota i zakres umowy o roboty budowlane.

 • forma i zakres umowy,

 • dokumentacja techniczna jako część składowa umowy,

  3. Rodzaje umów o roboty budowlane:

 • umowa o generalną realizację inwestycji,

 • umowa o generalne wykonawstwo,

 • umowa o podwykonawstwo,

4. Tryb zawarcia umowy o roboty budowlane.

 • umowy zawierane w trybie prawa zamówień publicznych,

 • umowy zawierane poza procedurą zamówień publicznych,

5. Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane:

 • kary umowne,

 • umowne prawo odstąpienia,

 • odstępne,

 • gwarancja bankowa,

 • kaucja gwarancyjna,

 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

 • ubezpieczenie,

 • weksel,

6. Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane.

7. Rozróżnienie umowy o roboty budowlane a umowy o dzieło.

8. Najczęstsze błędy popełniane w umowach o roboty budowlane.
 

II PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

1. Obowiązki i uprawnienia inwestora:

 • zorganizowanie procesu budowy,

 • zapewnienie opracowania projektu budowlanego,

 • zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

 • zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 • przekazanie terenu budowy,

 • ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane,

 • zapłata wynagrodzenia,

 • zapewnienie wykonania i odbioru robót budowlanych,

 • ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

 • zapewnienie nadzoru autorskiego,

2. Obowiązki wykonawcy:

 • obowiązek powiadomienia inwestora o przeszkodach w prawidłowym wykonaniu robót,

 • wykonania obiektu zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej,

 • zgłoszenia obiektu do odbioru,


III UMOWA Z PODWYKONAWCĄ O ROBOTY BUDOWLANE

1. Forma umowy z podwykonawcą.

2. Zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą.

3. Określenie w umowie zakresu prac wykonywanych przez podwykonawców.

4. Powierzenie podwykonawcy wykonania części zobowiązania, a jego odpowiedzialność.

5. Zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą.

6. Ochrona podwykonawców w sektorze budowlanym.

 

IV SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA I WYKONAWCY

1. Charakter prawny odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy.

2. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności solidarnej.

3. Zasada solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zobowiązania należne podwykonawcom.

4. Warunki niezbędne do powstania odpowiedzialności.

5. Zakres odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy z umowy o roboty budowlane.

6. Granice odpowiedzialności solidarnej inwestora.

7. Ograniczenia odpowiedzialności solidarnej inwestora.

8. Konsekwencje zgłoszenia sprzeciwu przez inwestora.

9. Odpowiedzialność solidarna inwestora a odstąpienie przez wykonawcę od umowy z podwykonawcą.

10. Odpowiedzialność solidarna inwestora a odstąpienie przez niego od umowy z wykonawcą.

11. Odpowiedzialność solidarna inwestora wobec dalszego podwykonawcy.

12. Roszczenie regresowe inwestora.

13. Zmiana reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym.
 

V NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO – ZMIANY OD 1.01.2017r.

1. Zmiany prawa budowlanego w odniesieniu do pozwolenia na budowę.

2. Rozszerzenie możliwości przebudowy.

3. Zmiany w zakresie obowiązków uczestników procesu budowlanego.

4. Zgłoszenie robot budowlanych po zmianach w przepisach od stycznia 2017 r.

5. Terminy obowiązujące przy zgłaszaniu robót budowlanych.

6. Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – zmiany w przepisach.

7. Obiekty tymczasowe na placu budowy a zmiany w prawie budowlanym.

8. Pozwolenie na użytkowanie i zmiana sposobu użytkowania budynku.
 

VI ZNACZENIE ORZECZNICTWA W ROZSTRZYGANIU WĄTPLIWOŚCI PRAWNYCH

Termin

2017-11-24

Miejsce

Qubus Hotel Głogów
Plac Konstytucji 3-go Maja 1
Głogów

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 86 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane