Opis szkolenia:

Korzyści dla uczetników szkolenia:

 • Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD.
 • Zapoznanie z podstawowymi przepisami regulującymi postępowanie z dokumentacją.
 • Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum zakładowego (z uwzględnieniem zasad systemu EZD).

Szkolenie polecamy dla:
Kierownictwo i merytoryczni pracownicy Urzędów zwłaszcza tych, którzy przechodzą lub są w systemie EZD.

Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Wykład;
 • Prezentacja multimedialna;
 • Ćwiczenia warsztatowe.

1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Urzędzie.

 • Instrukcja Kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja Archiwalna

2. Rodzaje dokumentacji wpływającej lub tworzonej w Urzędzie i właściwe
    z nią postępowanie.

 • Dokument papierowy, dokument elektroniczny przekazany pocztą elektroniczną, na informatycznym nośniku danych na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP;

 • Kategorie dokumentacji, dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.

3. Podstawowy system dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania
    spraw-System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD.

 • Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i rozstrzygania spraw - „ tzw. wyjątki na papierze”;

 • Skład Chronologiczny, Skład Informatycznych Nośników Danych;

 • Koordynator Czynności Kancelaryjnych-zadania;

 • Akta sprawy w EZD, Metryka sprawy w EZD, Kompletność akt w sprawie papierowej i elektronicznej.

4. Czynności kancelaryjne w systemie EZD i w systemie tradycyjnym.

 • Zadania punktów kancelaryjnych-(Kancelarii Ogólnej i innych)
   
 • Otwieranie przesyłek wpływających-wyjątki,rejestracja wpływów w RPW (naklejanie identyfikatora)- wyjątki, skanowanie-wyjątki,wprowadzanie metadanych,
   
 • Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie,prowadzenie składu informatycznych nośników danych,
   
 • Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych,

5. Zadania kierowników komórek organizacyjnych.

 • Dekretacja pisma –wyjątki, akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa),podpisanie pisma podpisem elektronicznym i podpisem odręcznym.
   
 • Zadania prowadzących sprawy.
   
 • Zakładanie spraw, dekretacja zastępcza, uzupełnianie metadanych,
   
 • Prowadzenie kompletnych akt sprawy, prowadzenie metryk spraw, sporządzanie projektów pism, dokonywanie akceptacji.

6. Korespondencja wewnętrzna w EZD- współdziałanie na zasadzie komórki
    merytorycznej i niemerytorycznej.

 • Udostępnianie pism w celu uzyskania informacji zwrotnej
   
 • Udostępnianie pism do wiadomości.

7. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych

8. Instrukcja archiwalna-archiwizacja dokumentacji:

 • Papierowej z teczek aktowych i ze składu chronologicznego
   
 • Elektronicznej ze składu informatycznych nośników danych i EZD

9. Warsztaty z Instrukcji Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt, Instrukcji Archiwalnej.

Termin

2018-10-25
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul.Złota 59
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 522 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane