Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego i znowelizowanego stanu prawnego, wszystkich funkcji oraz zasad prawa wodnego jest podstawowym przesłaniem tego szkolenia. Uczestnicy szkolenia, krok po kroku zapoznają się z podstawami teoretycznymi i praktycznym stosowaniem tych rozwiązań prawnych w konkretnych problemach i sytuacjach z zakresu swoich zainteresowań zawodowych.

Od 01.01.2018 r. weszła w życie nowa ustawa, Prawo Wodne, która dokonała transpozycji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej Ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywy Ramowej w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008), zwanej dalej dyrektywą morską. Wprowadziła nowy ustrój organizacyjny w zakresie gospodarowania wodami, nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne oraz wiele innych istotnych zmian. Przedstawienie uczestnikom, jaki w praktyce ostateczny kształt po nowych zmianach będzie miało, Prawo wodne jest również zadaniem tego szkolenia.

Celem szkolenia jest również kompleksowe omówienie regulacji zawartych w ustawie Prawo wodne i nowym prawie wodnym, które zaczęło obowiązywać z 01.01.2018 r. Przedstawienie odpowiedzialności w zakresie zarządzania i gospodarowania wodami, jaka ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności na przedsiębiorstwach, bezpośrednio gospodarujących wodą dla potrzeb ludności. Na szkoleniu zastaną przedsatwione także najistotniejsze zasady wydawania pozwoleń wodno-prawnych wg. nowych uregulowań prawnych.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

  •    Uczestnicy dowiedzą się o zasadach wydawania pozwoleń wodno-prawnych.
  •    Uczestnicy zaznajomią się z przepisami określającymi strony w postępowaniu wodno-prawnym. Zdobędą wiedzę jak stosować prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska. Poznają zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami a także zasady stosowania nowych taryf określających opłaty za korzystanie z wody do celów bytowych, produkcyjnych i rolniczych.


UWAGA!
Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny (ponad 100 stron) Skrypt - podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów stosowania Prawa wodnego, będący pomocą w rozwiązywaniu konkretnych problemów dotyczących gospodarki wodnej, ochrony środowiska i działań przeciwpowodziowych

I. Gospodarka wodami - wiadomości wstępne.

1. Podstawowe definicje Prawa wodnego - podział wód, kwestie własnościowe oraz    gospodarowanie mieniem związanym z gospodarką wodną.

II. Podstawowe założenia nowej struktury organizacyjnej i celów gospodarowania wodami.

1. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami.

2. Zasady przejęcia przez Wody Polskie, uprawnień regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących dotychczas zadania określone w przepisach ustawy poprzedniej ustawy.

3. Nowa struktura organizacyjna w systemie organów gospodarujących wodami – szczegółowe omówienie uprawnień i trybów postępowań.

4. Nowe rozwiązania prawne w zakresie korzystania z wód – szczegółowe omówienie.

5. Urządzenia wodne, jako obiekty budowlane w świetle przepisów Prawa budowlanego. Inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych.

6. Zakres i możliwości działania urzędów odpowiedzialnych za gospodarowania wodami.

7. Zmiany przepisów w odniesieniu do rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych, przypadki w których legalizacja nie jest wymagana.

8. Odprowadzanie ścieków do wód, ziemi i kanalizacji - regulacje prawne.

9. Decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.

10. Decyzje o ustaleniu trwałego zarządu.

11. Zgody wodno-prawne – ćwiczenie na przykładach poszczególnych rodzajów decyzji wodno prawnych.

12. Organy właściwe do wydania zgody wodno-prawnej.

III. Procedury przygotowania wniosków o wydanie zgody wodno prawnej.

1. Forma i treść operatu wodno prawnego.

2. Pozwolenia wodno-prawne, jako decyzja administracyjna i instrument zarządzania wodami.

3. Omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodno prawnego.

4. Szczegółowa analiza przykładowego pozwolenia.

  •     Ćwiczenie – przygotowanie wniosku o wydanie zgody wodno prawnej.

IV. Zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej.

1. Mapy ryzyka powodziowego.

2. Plany zarządzania ryzykiem powodziowy.

3. Opłaty i należności w gospodarce wodnej.

4. Systemy taryfowe przewidziane w ustawie – zakres ich stosowania - szczegółowe omówienie.

5. System informacyjny gospodarowania wodami.

6. Spółki wodne.

  •     Test: Twoja sylwetka zawodowa€.

V. Prawo wodne - błędy jakie popełniamy najczęściej, przy stosowaniu prawa wodnego.

VI. Podsumowanie.

 

Termin

2019-02-25 - 2019-02-26

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul.Złota 59
Warszawa

Cena

1580.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 35 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Nowe Prawo Wodne - zmiany od 1 stycznia 2018 rok
2019-02-25 - 2019-02-26
ul.Złota 59

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane