Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników: Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

 

I.

1. Omówienie zmian ustawy Kodeks pracy dotyczących umów o pracę /2016

 • jakie rodzaje umów o pracę pozostaną w przepisach po zmianach

 • zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny

 • na ile miesięcy oraz ile umów o pracę na czas określony można zawrzeć z pracownikiem

 • ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony

 • skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony

 • do jakiego rodzaju umów o pracę nie stosuje się ograniczeń

 • skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące

 • skutki zawarcia 4 umowy na czas określony

 • obowiązki informacyjne wobec PIP w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż ustawowy

 • sankcje za niepowiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy

 • zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony

 • możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

2. Przepisy przejściowe

 • jak stosować nowe przepisy do umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów?

 • jak potraktować umowy o pracę na czas określony jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów przekroczony zostanie limit czasowy 33 miesięcy?

 • w jakim terminie należy powiadomić PIP o zawarciu umowy na czas określony dłuższy niż 33 miesiące?

 • jak liczyć okres zatrudnienia u danego pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony?

3. Pozostałe zagadnienia

 • czy po wejściu w życie nowych przepisów należy dokonać zmian w umowach na czas określony zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów?

 • w jakim czasie należy pracownikowi zmienić informację dodatkową?


4. Zmiany od 01 września 2016 r.:

 • likwidacja syndromu „pierwszej dniówki”

 • obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem prac

 • sankcję dla pracodawcy za brak pisemnego potwierdzenia pracownikowi jego umowy o pracę

5. Zmiany od 01 stycznia 2017 r.:

Zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę (wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej 12 zł dla umów cywilnoprawnych)

 • zasady ustalania minimalnej stawki

 • nowy obowiązek prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin

 • zniesienie zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę (80 %) ze względu na staż pracy

 • doprecyzowanie sposobu obliczania minimalnego wynagrodzenia

II.

1. Urlopy rodzicielskie

 • zmiany dotyczące „jednorazowych wniosków” o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze

 • zmiany w terminach dotyczących możliwości rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

 • podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy pracownicą a ojcem niebędącym pracownikiem

 • uchylenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zastąpienie go jednym urlopem rodzicielskim

 • rezygnacja z urlopu macierzyńskiego i możliwość wykorzystania pozostałej części przez ojca prowadzącego działalność gospodarczą

 • rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po złożeniu orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji

 • terminy na złożenie wniosków

 • możliwość rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pracownicy przebywającej w szpitalu

 • podjęcie zatrudnienia przez matkę dziecka niebędącą wcześniej zatrudnioną a wysokość zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka

 • zmiany w urlopach rodzicielskich

 • podział urlopu rodzicielskiego na część a możliwość jego wykorzystania w tym samym terminie przez obojga rodziców

 • wpływ podziału urlopu rodzicielskiego na urlop wychowawczy

 • zmiany dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części

 • zmiany dotyczące terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego

 • minimalne okresy na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego

 • zmiany w terminach na złożenie wniosku

 • możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy

 • możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim

 • proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o okres wykonywanej pracy

2. Zmiany w urlopach ojcowskich

 • możliwość podziału urlopu ojcowskiego na części

 • wydłużenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego

 • termin złożenia wniosku o urlop ojcowski

3. Zmiany w urlopach wychowawczych

 • zmiany w maksymalnym okresie wykorzystania urlopu wychowawczego

 • zmiany dotyczące okresu składania wniosku o wykorzystanie urlopu wychowawczego

 • podział urlopu wychowawczego na części

 • zmiany w przypadku złożeniu wniosku o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy

 • zakaz wypowiadania umów w okresie urlopu wychowawczego

 • zmiany w rozporządzeniu dotyczącym udzielania urlopu wychowawczego

4. Zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 roku życia

 • wymiar godzinowy zwolnienia od pracy

 • podział zwolnienia na części

5. Wysokość przysługującego zasiłku

 • wysokość zasiłku macierzyńskiego przy jednorazowym wniosku

 • wysokość zasiłku macierzyńskiego w pozostałych przypadkach


 

Termin

2018-10-09

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 50 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian
2018-10-09
ul. Straszewskiego 17

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane