Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawnia pracę instytucji jak i poszczególnego urzędnika.

Mając na uwadze fakt, iż od 1 czerwca 2017 r. planowane są obszerne zmiany w tejże ustawie warto się z nimi zapoznać, aby skorzystać z udogodnień jakie niosą planowane zmiany oraz uniknąć negatywnych skutków wynikających z ewentualnego nieprzestrzegania nowo wchodzących w życie przepisów.

Główne cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego, terminów ustawowych, przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności i wyłączenia pracownika urzędu, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z przedstawieniem zagadnień związanych z jego dokumentowaniem i zbieraniem dowodów.
 • Zaprezentowanie podstaw prawnych odnoszących się do problematyki właściwości organu oraz postępowania związanego z przekazaniem sprawy  organowi właściwemu, wskazanie na możliwe występowania braków formalnych oraz innych błędów wpływających na możliwość załatwienia sprawy, a także kwestii doręczania decyzji oraz zawinienia strony w prawie administracyjnym.
 • Wskazanie różnic między przepisami obowiązującymi do 1 czerwca 2017 r. a przepisami po 1 czerwca 2017 r., a także wpływu w/w unormowań na postępowanie administracyjne oraz na prawa i obowiązki stron tegoż postępowania.
 • Przedstawienie problematyki praktycznego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w oparciu o aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny, jak również prezentowane kazusy.

1) Źródła prawa i zakres obowiązywania KPA:  

 • pojęcie sprawy administracyjnej,
 • warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania,
 • przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym;

2) Ogólne zasady postępowania:

 • strona postępowania administracyjnego,
 • podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu,
 • właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu,
 • konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń,
 • formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach,
 • pełnomocnictwo, terminy,
 • elektronizacja postępowania,
 • liczenie terminów – problemy praktyczne na przykładach,
 • błędy i sposoby ich naprawienia;

3) Postępowanie przed organem I instancji:

 • wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania – możliwe zastosowania i problemy praktyczne,
 • kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków,
 • braki istotne i nieistotne pism,
 • dowody i dokumentowanie czynności,
 • postanowienia,
 • zawieszenie i umorzenie postępowania po zmianach. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje,
 • decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji,
 • związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje karne,
 • różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami;

4) Akta sprawy – pisemny charakter postępowania:

 • protokoły, adnotacje, notatki urzędowe,
 • podpis i parafka w aktach sprawy,
 • uprawnienia strony i organu,
 • wgląd w akta sprawy,
 • czynności organu,
 • wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów,
 • uprawnienia stron i innych podmiotów;

5) Podania wadliwe i zasady postępowania z nimi;
6) Działania organu w związku  ze złożonym odwołaniem od decyzji;
7) Decyzje organu odwoławczego – rodzaje;
8) Wznowienie postępowania i odmowa wznowienia postępowania:

 • okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania,
 • właściwość,
 • terminy;

9) Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej - zasady, skutki;
10) Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej - zasady, skutki;
11) Zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wchodzące w życie 1 czerwca 2017 r.

 • ogólne zasady postępowania (zasada przyjaznej interpretacji przepisów, bezstronności, proporcjonalności, równego traktowania, pewności prawa, współdziałania organów dla dobra postępowania, polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych, zasada dwuinstancyjności),
 • procedura i terminy załatwiania spraw przez organ administracji publicznej,
 • doręczenia,
 • procedura informowania stron przez organ administracji publicznej o brakach formalnych pism,
 • uwierzytelnianie kopii dokumentów,
 • udział stron w postępowaniu dowodowym,   
 • sposoby rozwiązywania sporów (ugoda, mediacja),
 • decyzje administracyjne,
 • instytucja milczącego załatwienia sprawy,
 • prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania,
 • fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • procedura uzupełnienia postępowania dowodowego,
 • decyzje administracyjne wydane przez organ II instancji, autokontrola organu,
 • postępowanie uproszczone,
 • zasady nakładania, wymierzania administracyjnej kary pieniężnej oraz udzielanie ulg w jej wykonywaniu, przesłanki wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, wysokość kar,
 • europejska współpraca administracyjna,

12) Najczęściej występujące błędy w interpretacji przepisów w zakresie prawa administracyjnego;
13) Orzecznictwo sądów administracyjnych;
14) Rozwiązywanie kazusów oraz dyskusja w zakresie problematyki dotyczącej urzędu
.

Termin

2018-02-20
(Termin gwarantowany)

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
ul. Jana Pawła II 25, Warszawa
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 91 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane