Obowiązująca od 2018 r. duża nowelizacja w zakresie ochrony danych osobowych stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla każdego, kto przetwarza dane osobowe. Jest ona wynikiem wdrożenia do porządków państw członkowskich ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Najdalej idące zmiany przewidziane ogólnym rozporządzeniem:

 • Kary finansowe

 • Zasada risk based approach

 • Dodatkowa ściezka prawna dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych

 • Europejska sieć ochrony danych osobowych

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych. Największa od 21 lat reforma ochrony danych osobowych wymusza na przedsiębiorcach i instytucjach państwowych dostosowanie procedur bezpieczeństwa danych do nowych standardów (RODO). Przedmiotem szkolenia jest również omówienie najistotniejszych zmian, jakie dzięki w/w rozporządzeniu wchodzą w życie wraz z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza i przedstawione praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przynosi reforma, takich jak m.in. zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych GIODO i klientowi, powołanie inspektora ochrony danych, ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych, prawo do przenoszenia danych, rozszerzenie klauzul informacyjnych i modyfikacja klauzul zgody.

 • Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z dokumentacją, jaka powinna towarzyszyć procesowi wdrażania nowych regulacji.

Szkolenie adresowane jest do:

 • przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej

 • przedstawicieli instytucji, urzędów, organów administracji rządowej i samorządowej

 • każdego, kto mocą rozporządzenia jest zobowiązany do wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych

 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

 1. Przedmiot i cele RODO.

 2. Konsekwencje ujednolicenia przepisów o ochronie danych osobowych w ustawodawstwie Unii Europejskiej i wpływ reformy na funkcjonowanie sytemu prawa w Polsce

 3. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej

 4. Definicje (dane osobowe, anonimizacja, pseudonimizacja, zbiór danych, przetwarzanie danych)

 5. Zakres prawa do prywatności i ochrony danych osobowych w orzecznictwie europejskim

 6. Znaczenie ochrony danych osobowych dla prawa do prywatności

 7. Zakres podmiotowy ochrony danych osobowych

 8. Zakres przedmiotowy ochrony danych osobowych

 9. Przetwarzanie danych do celów osobistych lub domowych jako wyjątek od zakresu przedmiotowego

 10. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 11. Zasady lawfulness, fairness and transparency

 12. Zasada purpose limitation

 13. Zasada data minimisation

 14. Zasada accuracy
  - Zasada storage limitation

 15. Zgodność przetwarzania z prawem

 16. Warunki wyrażenia zgody

 17. Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

 18. Przetwarzanie danych zwykłych i wrażliwych

 19. Przetwarzanie danych na podstawie zgody osoby, której dotyczą

 20. Warunki ważności zgody i jej forma

 21. Czy można wycofać zgodę

 22. Zgoda dziecka na świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego

 23. Przetwarzanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy

 24. Przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązku prawnego

 25. Przetwarzanie danych w celu ochrony żywotnych interesów

 26. Przetwarzanie danych w interesie publicznym

 27. Przetwarzanie danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. Marketing i marketing elektroniczny oraz cookies

 28. Dane wrażliwe.

 29. Obowiązek zapewnienia informacji dotyczących przetwarzania danych

 30. Rozszerzenie klauzul informacyjnych

 31. Wpływ informacji o przetwarzaniu na zgodność przetwarzania z prawem

 32. Powstanie obowiązku informacyjnego

 33. Wyłączenia od obowiązku informacyjnego

 34. Prawo dostępu do danych, poprawiania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 35. Prawo dostępu do danych (uzyskania na wniosek informacji o przetwarzaniu danych)

 36. Prawo do korekty danych

 37. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 38. Prawo do usunięcia danych

 39. Poinformowanie kolejnych administratorów o żądaniu usunięcia danych

 40. Wyjątki od obowiązku usunięcia danych

 41. Obowiązki administratora (ADO)

 42. Współadministratorzy

 43. Podmiot przetwarzający (procesor)

 44. Bezpieczeństwo przetwarzania

 45. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

 46. Wyznaczenie inspektora ochrony danych (Data Protection Officer)

 47. Zadania inspektora ochrony

 48. Podmiot certyfikujący

 49. Transfery danych osobowych poza UE i EOG. Definicja przekazywania danych osobowych

Termin

2018-06-11

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25, Warszawa
Warszawa

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 112 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
General Data Protection Regulation (rozporządzenie GDPR/RODO) - wyzwanie w zakresie nowej ustawy o ochronie danych osobowych na 2018 r.
2018-06-11
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane