Celem szkolenia jest:

 • Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD.
 • Zapoznanie z podstawowymi przepisami regulującymi postępowanie z dokumentacją.
 • Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum zakładowego (z uwzględnieniem zasad systemu EZD).

 

1. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE.

 • Instrukcja Kancelaryjna;
 • Rzeczowy Wykaz Akt;
 • Instrukcja archiwalna.

2.RODZAJE  I DROGI DOKUMENTU WPŁYWAJĄCEGO DO URZĘDU.

 • Dokument elektroniczny;
 • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie;
 • Dokumentacja  tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw;
 • Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu;
 • przesyłki przekazane pocztą elektroniczną;
 • przesyłki na nośniku papierowym;
 • przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych;
 • przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą via- ePUAP.


3.PODSTAWOWY SYSTEM DOKUMENTOWANIA PRZEBIEGU ZAŁATWIANIA I ROZSTRZYGANIA SPRAW-SYSTEM ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD)

 • Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i rozstrzygania spraw- „ tzw. wyjątki na papierze”;
 • Skład Chronologiczny;
 • Skład Informatycznych Nośników Danych;
 • Koordynator Czynności Kancelaryjnych-zadania;
 • Akta sprawy w  EZD;
 • Metryka sprawy w EZD;.
 • Kompletność akt w sprawie papierowej;
 • Kompletność akt w sprawie elektronicznej;
 • Wysyłka pisma drogą elektroniczną z teczki papierowej.


4. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE EZD I W SYSTEMIE TRADYCYJNYM.

 • Zadania punktów kancelaryjnych-(Kancelarii Ogólnej)
 • otwieranie przesyłek wpływających-wyjątki,
 • rejestracja wpływów w RPW (naklejanie identyfikatora)-  wyjątki,
 • skanowanie-wyjątki,
 • wprowadzanie metadanych,
 • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie  i niepełne odwzorowanie,
 • prowadzenie składu informatycznych nośników danych,
 • wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych,
 • przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych,
 • wysyłka pisma papierowego i elektronicznego.
 • Zadania kierowników komórek organizacyjnych.
 • dekretacja pisma –wyjątki
 • akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa),
 • podpisanie pisma  podpisem elektronicznym,
 • podpisanie pisma podpisem odręcznym.
 • Zadania prowadzących sprawy.
 • zakładanie spraw,
 • dekretacja zastępcza,
 • uzupełnianie metadanych,
 • prowadzenie kompletnych akt sprawy,
 • prowadzenie metryk spraw,
 • sporządzanie projektów pism,
 • dokonywanie akceptacji


5. KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA W EZD-WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE KOMÓRKI MERYTORYCZNEJ I NIEMERYTORYCZNEJ

 • udostępnianie pism w celu uzyskania informacji zwrotnej
 • udostępnianie pism do wiadomości.

6.POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.

7. ELEKTRONICZNA I TRADYCYJNA ARCHIWIZACJA AKT SPRAW ZAKOŃCZONYCH .

Termin

2017-06-26

Miejsce

Centrum Konferencyjne ADN
al. Jana Pawła II 25

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 116 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane