Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku aż do skargi kasacyjnej do NSA.

Korzyści dla Uczestników

W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

Szkolenie polecamy dla

 • pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP oraz zajmujących się bezpośrednio udzielaniem informacji publicznej,
 • przedsiębiorców, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności mają dostęp lub posiadają dane stanowiące informację publiczną,
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • analiza przypadków
 • moderowana dyskusja

1. Informacja publiczna – wiadomości wstępne

 • Klasyfikacji informacji publicznych
 • Definicje legalne
 • Źródła prawa dostępu do informacji publicznej
  • Konstytucja
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej

2. Wskazanie cech informacji publicznych w praktyce i orzecznictwie
3. Zakres podmiotowy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej - rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz rozumienie przesłanki "posiadania danych"
4. Elementy wyłączające publiczny walor informacji

5. Podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej

 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • "Tajemnica przedsiębiorcy" - rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną
 • Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej

6. Sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej

 • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Wymogi w zakresie zawartości strony internetowej BIP
  • Wymogi dot. informacji zamieszczonej w BIP
 • Centralne repozytorium
 • Udostępnianie informacji na wniosek
  • Treść wniosku
  • Terminy
  • Opłaty i koszty dodatkowe
 • Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej

7. Dostęp do akt sprawy

 • Definicja strony postępowania
 • Przepisy kpa, kpc i kpk

8. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a ustawy szczególne:

 • O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 • O IPN
 • O finansach publicznych
 • O KRS
 • O KRK
 • O służbie cywilnej
 • Prawo ochrony środowiska

9. Podmioty uprawnione do otrzymania informacji publicznej

 • Powszechność dostępu do informacji publicznej
 • Brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji
 • Obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji publicznej

10. Informacja przetworzona

 • Cechy informacji przetworzonej w praktyce i orzecznictwie
 • Szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego

11. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

 • Konstytucja art.61.ust. 3 - ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych
 • Dopuszczalność ograniczeń wyłącznie na poziomie ustawowym – prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy
 • Dane osobowe
  • Definicja legalna, Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Dane osobowe w praktyce i orzecznictwie
 • Tajemnica przedsiębiorcy
 • Informacje niejawne
 • Tajemnice chronione ustawowo
  • tajemnica radcy prawnego, adwokata
  • tajemnica notariusza
  • tajemnica lekarska
  • tajemnica dziennikarska
  • tajemnica skarbowa – możliwość jedynie zbiorczego ujawniania danych
  • podatników, nigdy zaś konkretnej osoby
  • tajemnica biegłego rewidenta

12.  Tryb odmowy dostępu do informacji publicznej

 • Odmowa jako decyzja administracyjna – elementy obligatoryjne, obowiązek pouczenia o prawie do odwołania

13.  Prawne możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznych

 • Odwołanie
 • Skarga na bezczynność organu
 • Skarga do WSA
 • Skarga kasacyjna do NSA

14. Uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej

15. Odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej

16. Casusy oraz dyskusja dotycząca problematyki dostępu do informacji publicznej

Termin

2018-04-19

Miejsce

Centrum Konferencyjne ADN
al. Jana Pawła II 25, Warszawa
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 58 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Dostęp do informacji publicznej
2018-04-19
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane