CEL SZKOLENIA

Program szkolenia z zakresu budowania relacji z klientem oraz aktywnej sprzeda偶y us艂ug zdrowotnych i wyrobów medycznych to efekt skumulowanych do艣wiadcze艅, wyników bada艅 oraz projektów consultingowo-szkoleniowych zrealizowanych w wielu podmiotach leczniczych oraz firmach dzia艂aj膮cych jako producenci b膮d藕 dystrybutorzy wyrobów medycznych, których odbiorcami s膮 szpitale, kliniki, przychodnie, centra medyczne, o艣rodki rehabilitacji, domy opieki, gabinety lekarskie i dentystyczne oraz inne instytucje sektora ochrony zdrowia.

Podczas warsztatów szczególny nacisk zostanie po艂o偶ony na proces budowania relacji z klientem indywidualnym (pacjentem) b膮d藕 zbiorowym (instytucj膮 publiczn膮,  prywatn膮 firm膮, korporacj膮), którego finalnym etapem jest decyzja zakupowa i sprzeda偶 oferty us艂ug zdrowotnych b膮d藕 wyrobów medycznych. Bardzo cz臋sto pierwsza transakcja to dopiero pocz膮tek procesu budowania tych relacji a nie - jak mog艂oby si臋 niejednokrotnie wydawa膰 - jego koniec uwie艅czony sprzeda偶膮. W oparciu o najlepsze praktyki w kraju i za granic膮 uczestnicy szkolenia b臋d膮 mogli zapozna膰 si臋 z tym jak mo偶na budowa膰 w sposób efektywny 艂a艅cuch warto艣ci dla klientów, tworz膮c go i monitoruj膮c jego dynamik臋 w sposób d艂ugofalowy. W trakcie warsztatów w sposób szczególny zostan膮 omówione od strony praktycznego zastosowanie poszczególne fazy procesu zarz膮dzania grup膮 klientów kluczowych, którzy mog膮 przyczyni膰 si臋 do wzmocnienia rentowno艣ci firmy i prowadzi膰 do jej dalszego rozwoju.

Wa偶nym elementem szkolenia b臋d膮 analizy, dyskusje i wspólne poszukiwanie optymalnych rozwi膮za艅 obejmuj膮cych wszystkie elementy tego procesu pocz膮wszy od samego tworzenia oferty us艂ugowej i produktowej w formie „tailored to the needs” (skrojony na miar臋 potrzeb), nast臋pnie opracowania strategii dotarcia do wcze艣niej zidentyfikowanych grup docelowych, poprzez nawi膮zywanie pierwszego kontaktu w celu przedstawienia i zach臋cenia do skorzystania z oferty us艂ugowej lub produktowej a偶 do etapu zbudowania d艂ugofalowej wymiany i dialogu z klientem w ramach obs艂ugi i wsparcia posprzeda偶owego.

Szkolenie zosta艂o oparte o studia przypadków (case studies), burze mózgów (brainstorm), najlepsze praktyki rynkowe (benchmarking) oraz wyniki w艂asnych bada艅 dzi臋ki którym uczestnicy b臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 wspólnego tworzenia najlepszych rozwi膮za艅 zmierzaj膮cych do zapewnienia zintegrowanej i efektywnej obs艂ugi klienta skoncentrowanej na dostarczeniu mu jako艣ci zgodnej z oczekiwaniami i budowanie wi臋zów opartych o zaanga偶owanie, satysfakcj臋, lojalno艣膰 i zaufanie. 

Warsztaty s膮 nastawione na przekazanie praktycznej wiedzy po艂膮czonej z treningiem umiej臋tno艣ci i kompetencji w zakresie nawi膮zywania, budowania i umacniania relacji z pacjentem oraz klientem firmowym, a tak偶e analiz臋 procesów i obszarów zagra偶aj膮cych tym celom aby móc nimi odpowiednio zarz膮dza膰 tworz膮c zintegrowany proces zarz膮dzania klientami (customer relationship management). Warsztaty zosta艂y podzielone na 5 modu艂ów, z których ka偶dy trwa oko艂o 1,5 godziny.

 

DO KOGO ADRESOWANE S膭 WARSZTATY

Warsztaty skierowane s膮 zarówno dla przedstawicieli handlowych, kierowników i dyrektorów sprzeda偶y, managerów ds. kluczowych klientów i rozwoju rynku, pracowników i  kierowników recepcji lub rejestracji, pracowników obs艂ugi klienta, dzia艂u sprzeda偶y i marketingu us艂ug komercyjnych publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych, jak i instytucji oraz firm produkuj膮cych lub dystrybuuj膮cych szeroki zakres wyrobów medycznych.  

 

CO ZYSKAJ膭 UCZESTNICY SZKOLENIA

Podczas warsztatów postawimy nacisk na zbudowanie praktycznej wiedzy i umiej臋tno艣ci na temat czynników determinuj膮cych proces budowania relacji z klientem oraz jego podtrzymywanie w ca艂ym cyklu organizacji opieki medycznej, wypracowanie odpowiednich postaw, a tak偶e motywacji do wdra偶ania zoptymalizowanych rozwi膮za艅 w Pa艅stwa Firmie. 

Warsztaty b臋d膮 s艂u偶y膰 pog艂臋bionej analizie czynników - w oparciu o wybrane praktyki w Polsce i za granic膮 oraz burze mózgów i dyskusje w艣ród uczestników - które wzmacniaj膮 lub te偶 os艂abiaj膮 te dzia艂ania. To pog艂臋bi Pa艅stwa 艣wiadomo艣膰 w tym zakresie i pozwoli podejmowa膰 dzia艂ania adekwatne do zaistnia艂ej sytuacji.

Przygotujemy Pa艅stwa do tych zada艅 w sposób kompleksowy a tak偶e wska偶emy kierunki dzia艂a艅, które b臋d膮 sprzyja膰 umacnianiu relacji z klientem indywidualnym lub zbiorowym, co nast臋pnie mo偶e prze艂o偶y膰 si臋 na podniesienie wska藕ników sprzeda偶y, a w efekcie dalszy rozwój organizacji.


Informacje o rabatach i promocjach:

 

Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka przyznajemy 10% rabatu.

Na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty przyznajemy 10% rabatu.

 

 

 • Rabat za dwie osoby: 100 z艂, za trzy: 200 z艂 (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: pi膮ta osoba gratis!
 • Rabat za wp艂at臋 do 4 tygodni przed dat膮 szkolenia: dodatkowe 100 z艂 od ca艂o艣ci zamówienia

Wszystkie ceny s膮 podane w warto艣ciach netto, do których nale偶y doliczy膰 podatek VAT w wysoko艣ci 23%*
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i us艂ug VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w ca艂o艣ci ze 艣rodków publicznych s膮 zwolnione z VAT.

Rabaty nie 艂膮cz膮 si臋.


W ramach szkolenia otwartego w Warszawie gwarantujemy Pa艅stwu:

 • Mi艂膮 i fachow膮 obs艂ug臋
 • Do艣wiadczenie i doskona艂e przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materia艂y szkoleniowe
 • Certyfikat uko艅czenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesi膮ca po zako艅czonym szkoleniu ka偶dy uczestnik b臋dzie móg艂 kontaktowa膰 si臋 z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdra偶aniu umiej臋tno艣ci zdobytych podczas szkolenia)
 • Mo偶liwo艣膰 uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrze偶e艅 i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cen臋 szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez ca艂y czas pobytu - doradzamy, jak mi艂o i efektywnie sp臋dzi膰 czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, daj膮ce gwarancj臋 prze膰wiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjaj膮ce 艂atwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkole艅 otwartych 鈻

Ogólne informacje na temat szkole艅 otwartych AVENHANSEN 鈻


Newsletter

Je偶eli zainteresowa艂o Ci臋 to szkolenie i chcia艂by艣 otrzymywa膰 powiadomienia o zbli偶aj膮cych si臋 terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si臋 do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó艂owe informacje.

Wype艂nij dane poni偶ej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na 偶ywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pe艂nej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz nasz膮 ofert臋 szkole艅 on-line, które s膮 alternatyw膮 dla tradycyjnych szkole艅 stacjonarnych 鈻


Reklamacje

Jeste艣my otwarci na konstruktywn膮 krytyk臋. Zawsze staramy si臋 zaspokoi膰 oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje 鈻

 

MODU艁 I. SESJA COACHINGOWA
Sesja coachingowa b臋dzie po艣wi臋cona z jednej strony wspólnej analizie s艂abych punktów, problemów i ryzyk, które mog膮 potencjalnie zmniejsza膰 efektywn膮 dzia艂alno艣膰 firmy w obszarze obs艂ugi pacjenta i pozyskiwania nowych pacjentów. Z drugiej strony sesja b臋dzie punktem wyj艣ciem do zastanowienia si臋 nad wyborem optymalnych rozwi膮za艅 w tych obszarach bior膮c pod uwag臋 mocne strony placówki, wyró偶niaj膮ce j膮 na rynku tak aby mo偶na wszystkie jej atuty „sprzeda膰” w komunikacji z potencjalnym b膮d藕 obecnym klientem.

 1. Analiza s艂abych i mocnych stron w celu zdiagnozowania problemów i wypracowania najbardziej efektywnych rozwi膮za艅 sprzeda偶owych i obs艂ugi pacjenta
 2. Jak dopasowa膰 rozwi膮zania w zakresie komunikacji do sytuacji i specyfiki organizacji
 3. Co decyduje o atrakcyjno艣ci ofert us艂ug lub wyrobów medycznych 

 

MODU艁 II. KOMUNIKACJA BIZNESOWA
W trakcie II modu艂u szkoleniowego zostan膮 przedstawione w sposób przegl膮dowy innowacyjne narz臋dzia komunikacji biznesowej,  które skutecznie wp艂ywaj膮 na nawi膮zanie kontaktu z klientami i wspomagaj膮 podejmowanie decyzji o zakupie us艂ugi lub produktu. Nast臋pnie uczestnicy b臋d臋 mieli okazj臋 wybra膰 i podda膰 krytycznej analizie pod k膮tem wdra偶ania te narz臋dzia, które  najskuteczniej pomog膮 w realizacji celów biznesowych w zale偶no艣ci od specyfiki i sytuacji rynkowej organizacji. Podczas tego modu艂u zaplanowano wspóln膮 dyskusj臋 i wymian臋 do艣wiadcze艅 na temat najcz臋stszych i najpowa偶niejszych problemów zwi膮zanych z efektywno艣ci膮 procesów komunikacji skierowanych do ró偶nych grup klientów. 

 1. Przegl膮d innowacyjnych narz臋dzi komunikacji biznesowej 
 2. Kreowanie wizerunku w艂asnego oraz reprezentowanej firmy - czy wizerunek sprzedaj膮cego przek艂ada si臋 na wizerunek marki i jak marka firmy wp艂ywa na prac臋 sprzedaj膮cego dan膮 us艂ug臋 lub produkt
 3. Jak wp艂ywa膰 poprzez komunikacj臋 na podejmowanie decyzji zakupowych przez klienta

 

MODU艁 III. ZARZ膭DZANIE KLUCZOWYMI KLIENTAMI
Modu艂 zak艂ada wymian臋 do艣wiadcze艅 w zakresie poszukiwania optymalnych rozwi膮za艅 w zakresie ca艂ego procesu zarz膮dzania kluczowymi klientami, jak równie偶 na艣wietla oraz poddaje analizie g艂ówne problemy i pu艂apki, jakie staj膮 na drodze do efektywnej realizacji zada艅 biznesowych w obszarze wspó艂pracy z klientem. Wa偶nym elementem tego modu艂u b臋dzie analiza najnowszych trendów i najlepszych praktyk rynkowych w zakresie zarz膮dzania kluczowymi klientami.

 1. Proces zarz膮dzania kluczowymi klientami - analiza poszczególnych etapów w perspektywie porównawczej
 2. Jak tworzy膰 wspólne cele i partnerskie relacje
 3. Zarz膮dzanie sprzeda偶膮 jako dialog: od pierwszej rozmowy handlowej do zamkni臋cia sprzeda偶y    

 

MODU艁 IV. BUDOWANIE WARTO艢CI DLA KLIENTA I WI臉ZÓW LOJALNO艢CIOWYCH
Modu艂 ten porusza niezwykle istotny czynnik, jakim jest budowanie d艂ugofalowych relacji z pacjentem i tworzenie wi臋zów lojalno艣ciowych. Aby mog艂y one zaistnie膰 musi pojawi膰 si臋 zaufanie oraz dialog mi臋dzy dwiema stronami transakcji, które sprzyjaj膮 zawi膮zywaniu i umacnianiu tego typu zale偶no艣ci. 

 1. Skuteczne techniki budowania relacji z pacjentem - przedefiniowanie klasycznego modelu sprzeda偶y aktywnej
 2. Dobre praktyki w zakresie programów lojalno艣ciowych dla pacjentów placówek medycznych i klientów instytucjonalnych
 3. Czynniki wspomagaj膮ce przyci膮gni臋cie pacjenta, zatrzymanie na d艂u偶ej i tworzenie wi臋zów lojalno艣ciowych – porównawcze wyniki bada艅     


MODU艁 V. ZAJ臉CIA WARSZTATOWE - SATYSFAKCJA I JAKO艢膯
Ostatni modu艂 obejmuje zaj臋cia warsztatowe z zakresu tworzenia - zoptymalizowanych do specyfiki danej firmy - narz臋dzi satysfakcji z us艂ug zdrowotnych oraz narz臋dzi pomiaru dopasowania funkcjonalnego i jako艣ci z wyrobów medycznych a tak偶e wykorzystywania istniej膮cych narz臋dzi mierz膮cych jako艣膰 偶ycia zwi膮zan膮 ze zdrowiem dostosowanych do specyfiki dzia艂alno艣ci danej jednostki i prowadzonych w niej pacjentów.

Uzupe艂nieniem modu艂u b臋dzie wspólna dyskusja po艂膮czona z analiz膮 wybranych przyk艂adów jak interpretowa膰 uzyskane wyniki i jak wprowadza膰 niezb臋dne zmiany lub usprawnienia w tych obszarach. 

 1. Tworzenie narz臋dzi badawczych - zaj臋cia warsztatowe 
 2. Pomiar, analiza i interpretacja satysfakcji i jako艣ci 偶ycia pacjenta zwi膮zanej ze zdrowiem
 3. Czy mamy wp艂yw na zwi臋kszenie satysfakcji z us艂ug zdrowotnych i jako艣膰 wyrobu medycznego 

 

Termin

2019-12-05

Miejsce

Centrum Biznesowe Tarasy
ul. Z艂ota 59
Warszawa

Cena

880 z艂 netto

Negocjuj cen臋

Szkolenie rozpoczyna si臋 za 177 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecaj膮cego
Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, kt贸rej szkolenie jest polecane