Szkolenie polecamy dla:

pracowników zajmujących się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorów projektów unijnych.

 

Cel szkolenia:

przedstawienie skutecznych mechanizmów dotyczących planowania i udzielania zamówień publicznych w ramach projektu unijnego, w tym zastosowania nowych przepisów i narzędzi wprowadzonych przez prawo zamówień publicznych oraz nowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, jak również ukierunkowanie działań beneficjenta funduszy unijnych na sprawną realizację zamówień publicznych w sposób umożliwiający poświęcenie większej uwagi na merytoryczne działania w projekcie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej staranności oraz poprawności wydatkowania środków. Uczestnikom szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu zamówień publicznych, oparta na praktycznych przykładach i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.

I. Zasady udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1.Umocowanie prawne Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz taryfikatora korekt za naruszenia w zamówieniach publicznych,

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania Wytycznych,
 • regulacje Wytycznych w zakresie zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp,
 • wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków a zamówienia „ustawowe”,
 • definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego.

2. Obowiązki zamawiającego w zakresie zamówień poniżej 30 tys.€:

 • zasada konkurencyjności – czyli zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ - ścieżka postępowania,
 • zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawierać, gdzie zamieszczamy,
 • wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą,
 • obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu,
 • obowiązki w zakresie zamówień poniżej 50 tys. zł,
 • zamówienia poniżej 20 tys. zł.

3. Zamówienia publiczne w projektach PROW.

 

II. Obszary szczególnego ryzyka w zamówieniach publicznych oraz konsekwencje naruszenia przepisów i zasad udzielania zamówień publicznych:

1. Przygotowanie postępowania - kształtowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego:

 • szacowanie wartości zamówienia, w tym: należyta staranność w szacowaniu wartości, grupowanie zamówień „podobnych”, zasady udzielania zamówień w częściach, szacowanie w projektach partnerskich,
 • opis przedmiotu zamówienia, w tym zasady obiektywnego i niedyskryminujące opisu, zasady zapewnienia równoważności,
 • warunki udziału w postępowaniu, w tym proporcjonalność i adekwatność warunków,
 • dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
 • kryteria oceny ofert, w tym mierzalność i czytelność kryteriów, związek z przedmiotem zamówienia, podstawy wyłączenia z obowiązku stosowania kryteriów pozacenowych,
 • stosowanie klauzul społecznych.

2. Obowiązki związane z publikacją ogłoszenia o zamówieniu publicznym, w tym miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości oraz terminy składania ofert.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym udostępnianie SIWZ, wyjaśnianie treści i zmiana SIWZ.

4. Stosowanie trybów postępowania innych niż przetargowe.

5. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe – przed i po nowelizacji Pzp.

6. Ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej:

 • procedura otwarcia ofert,
 • wyjaśnienie treści oferty, uzupełnianie oferty oraz poprawianie omyłek,
 • badanie rażąco niskiej ceny,
 • nowe zasady wykluczania wykonawców oraz odrzucenia ofert,
 • unieważnienie postępowania.

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym zasady dokonywania zmian jej postanowień.

III. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych:

 • cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,
 • aspekty społeczne a klauzule społeczne – charakterystyka, różnice,
 • klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji,
 • aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu,
 • aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia,
 • aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert,
 • aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

IV. Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych:

 • w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków,
 • w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych – przed Prezesem UZP,
 • błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

V. „Okiem kontrolera” - jak uniknąć błędów i nieprawidłowości - mechanizmy wewnętrzne:

 • wsparcie procesów związanych z realizacją projektu audytem i kontrolą wewnętrzną,
 • wykorzystanie wewnętrznych mechanizmów zarządzania - kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem,
 • procedury – nielubiane ale przydatne,
 • wykorzystanie wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych do poprawy jakości zarządzania projektem,
 • zespół zarządzający projektem – dobór kadry, mechanizmy nadzoru, odpowiedzialność,
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Termin

2018-10-17 - 2018-10-18

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

990 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 119 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zamówienia publiczne w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
2018-10-17 - 2018-10-18
al. Jana Pawła II 25

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z przygotowywanymi ofertami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 990 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane